ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΒΑ / FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 26/10/2015
Αρ. Πρωτ. 18921

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Σικυωνίων, ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Κορινθίων,

Ενημερώνει του ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει αίτηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι εκδόθηκαν oι πίνακες αποτελεσμάτων ωφελουμένων με εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις.
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων όλων των αιτούντων του Δήμου Σικυωνίων, που περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ένδειξη «εγκεκριμένη- απορριφθείσα».

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από τον φορέα ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.), για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων για τους δυνητικά ωφελούμενους που έχουν απορριφθεί, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.45100/3205/12.10.2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2205/13.10.2015 τ.Β΄). Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
Τη σχετική ενημέρωση και την παραλαβή των τυχόν ενστάσεων αναλαμβάνουν οι πιστοποιημένοι χρήστες που είχαν αναλάβει την υποβολή των αιτήσεων σε κάθε Δήμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία, που αναφέρονται κατωτέρω, για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και την υποβολή τυχόν ένστασης.
Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τρίτη 27/10/2015 μέχρι και τη Δευτέρα 2/11/2015.
Το έντυπο για την υποβολή της ένστασης, που είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να το παραλάβουν από τα κατωτέρω σημεία πληροφόρησης/ υποβολής ενστάσεων.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφο αυτής.
Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν τις ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.
Η Επιτροπή Ενστάσεων, για την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν, συστάθηκε με Υπουργική Απόφαση (Αριθ. Δ23/οικ. 45100/3205, ΦΕΚ 2205/Β/13-10-2015), στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ − Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Δήμος Κορινθίων, ως Δικαιούχος/ Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας, θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει στη Διαχειριστική Αρχή, όλες τις ενστάσεις που θα υποβληθούν σε όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Τα σημεία πληροφόρησης / υποβολής ενστάσεων στο Δήμο Σικυωνίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι τα εξής:

• Δημαρχείο Κιάτου:
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, γραφείο 6, αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Γκαβάγια , τηλ. 27423 60117
• Δημοτικό Κατάστημα Στυμφαλίας:
Αρμόδια υπάλληλος Ευθυμία Κόλλια, τηλ. 27473 60200
• Δημοτικό Κατάστημα Γκούρας
Αρμόδια υπάλληλος Βασιλική Πετράκου, τηλ. 2747360119

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Συνημμένα:
1) Πίνακας Ανακοινώσεων των
Αποτελεσμάτων προς Συμπράξεις
2) Έντυπο αίτησης ενστάσεων

Print Friendly, PDF & Email