Πρακτικό Tακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.04/22-06-2016

Στο Κιάτο σήμερα στις 22 Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:9003/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4018/11 Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. παρ.2 «Η παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011.
Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο οκτώ (8) μελών παραβρέθηκαν τα παρακάτω δύο  (2) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ευάγγελος  Καρακούσης-Αντιδήμαρχος    

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.    Αθανάσιος Πανάγου -Αντιδήμαρχος
2.    Παναγιώτης  Φιακάς-Αντιδήμαρχος
    3.    Βασίλειος Αλεξόπουλος-Αντιδήμαρχος
    4.    Ιωάννης Μυττάς-Αντιδσήμαρχος
    5.    Κωνσταντίνος Σπανός
    6.    Κυριακή Μαυραγάνη

Σημειωτέον η προαναφερθείσα  πρόσκληση επιδόθηκε κατά το νόμο στον  ενδιαφερόμενο υπάλληλο Κίσσα Παναγιώτη του Αγγέλου  ο οποίος και παραβρέθηκε.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος  εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της υπ’αριθ.255/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής» αφού σε σύνολο πέντε (5) Αντιδημάρχων παραβρέθηκε  ένας (1).
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Σταματόπουλος     

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1..Ευάγγελος Καρακούσης

Κιάτο 22 Ιουνίου 2016
Ο  Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email