Πρακτικό Ματαίωσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 3/09-06-2016
Στο Κιάτο σήμερα στις 09 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Μυττά Αντιδημάρχου  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  και Αναπληρωτή Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου  (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π ) σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 7681/31-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.
Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα (30) μελών  παραβρέθηκαν τα παρακάτω τέσσερα  (4) μέλη.    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Ιωάννης Μυττάς Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
         Αναπληρωτής Δημάρχου            
2.    Παναγιώτης Κόλλιας
3.    Δημήτριος Ηλιόπουλος
4.    Άννα Φιλίππου

1.    Ντρίμερης  Δημήτριος
2.    Σπηλιόπουλος  Κωνσταντίνος
3.    Χατζηβασιλείου  Θεόδωρος
4.    Μπρώνη  Κωνσταντίνα
5.    Μανέτας  Δημήτριος
6.    Σπούλου Δήμητρα
7.    Τσιόγκας Βλάσιος
8.    Τζιάς Παύλος
9.    Λούτα –Φίλντιση  Μαρία (Μαρίτα)
10.    Καρβουτζής Γεώργιος
11.    Χάλαρης  Νικόλαος
12.    Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
13.    Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
14.    Παγώνης Βασίλειος
15.    Μυλωνάς Βασίλειος
16.    Δαμασκηνός Σωτήριος
17.    Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
18.    .Μαβίδης Παναγιώτης
19.    Τσολάκος  Γεώργιος
20.    Χριστοδούλου Παναγιώτης
21.    Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
22.    Καμπάρδης Κυριάκος
23.    Μαρίνης Θεόδωρος
24.    Χίνου Μαρία (Μάγια
25.    Φαρμάκης Παναγιώτης
26.    Αγαπίδης Παναγιώτης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο  κ. Ιωάννης Μυττάς Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  και Αναπληρωτής Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου                      (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π  ) κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος  κ. Σπυρίδωνος Π. Σταματόπουλου Δημάρχου, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,   κατόπιν εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 76  περί κανονισμού λειτουργίας  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα (30) μελών παραβρέθηκαν  τέσσερα (4) μέλη, στη συνέχεια κήρυξε ταυτόχρονα και τη λύση της και ενημέρωσε τα μέλη για την επανάληψη της συνεδρίασης την  Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016  και ώρα 12 το μεσημέρι σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία .       

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Αντιδήμαρχος Διοικητικών                                                                             Τα Μέλη
& Οικονομικών Υπηρεσιών
  Αναπληρωτής Δημάρχου
   Ιωάννης  Μυττάς                                 

Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Ο  Αντιδήμαρχος Διοικητικών                   
    & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Δημάρχου

Ιωάννης Π. Μυττάς

Print Friendly, PDF & Email