ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης/2016 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Κιάτο 02-09-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 3ης/01-09-2016   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1.

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των σχολείων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας         Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (3η δόση)

4/2016

  

9/02-09-2016

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

                        Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 13ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 09/06/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 13ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 08/06/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Τροποποίηση της αριθ. 292/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων» 207
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθ. 10/2016 μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».    208
2 Επί του με αριθ. πρωτ. 5591 /25-4-2016 αιτήματος της Επιτροπής κατοίκων Οικ. Νεάπολης Κιάτου με θέμα: «Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Μ. Μπότσαρη» .    209
3 Έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων 2014-2020 και ορισμός υπευθύνων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων . 210
4 Ορισμός υπευθύνων ανά υπηρεσία για το Σύστημα Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα αναλάβει και θα διαχειριστεί ο Δήμος Σικυωνίων . 211
5 Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. « ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο496κ.ε) . 212
6 Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας. 213
7 Τροποποίηση της αριθ. 441/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την σύνθεση της Ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE- ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE-12 ΝΑΤ/GR/ 000275) .
214
8 Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων . 215
9 Έγκριση της αριθ. 28/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης bollards (κολωνάκια ) στη συμβολή των οδών Σικυώνος και Περιάνδρου». 216
10 Εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου (πλησίον ποταμού Ελισσώνα) στην Δ.Κ. Κιάτου .  217
11 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή Αγώνων Τρίαθλου στη Λίμνη Δόξα .  218
12 Διοργάνωση συνάντησης ( παράθεση γεύματος) προς τιμή των Εθελοντών Καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων, μετά την Ολοκλήρωση του 3ου έτους λειτουργίας του . 219
13 Αναγκαιότητα Εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (δυο (2) ορόφων) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεσινού, της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.     
14 Αναγκαιότητα Εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (δυο (2) ορόφων) που βρίσκεται στην Τ. Κ. Μεσινού, της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.      220
15 Αναγκαιότητα Εκμίσθωσης ή μη αγροτεμαχίων (από αναδασμό ) στις Δημοτικές Ενότητες Φενεού και Στυμφαλίας. 221
16 Παραχώρηση προαύλιου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην «Ένωση Μικρασιατικών Νεάπολης Κιάτου – Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης»,     για πραγματοποίηση εκδήλωσης .  222
17 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» σύμφωνα με την 12/2015 μελέτη της Τ.Υ 223
18 Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ». 224
19 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ » . 225
20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΩΝΙΩΝ» . 226
21 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (πλην πρώην Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς , & Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)» αριθ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ.    227
22 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.    228
23 Έγκριση της αριθμ. 112/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 229
24 Έγκριση της αριθμ. 123/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 230
25 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 12ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 09/06/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 12ης/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ την 08/06/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή Αντιπρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου . 206
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 11ης/2016 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 31/05/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 011ης/2016 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 30/05/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αρ. 9/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ». ομόφωνα 205      
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 10ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

KIATO 24/05/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 10ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 23/05/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α’Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 186
2 Έγκριση της αριθ. 11/2013 μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α΄ Ειδικός προϋπολογισμός» της Τ.Υ. του Δήμου.
 
187
3 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο : «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός» . 188
4 Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της   Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με θέμα: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων». 189
5 Έγκριση της αριθ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με   θέμα: «Καθορισμός εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) .    190
6 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μποζικών της Δ.Ε. Σικυωνίων για δημιουργία πλατείας. 191
7 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων . 192
8 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων . 193
9 Ανάκληση της 134/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ. 5/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί:   «Αιτήματος προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της Επιχείρησης».  194
10 Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση των εργασιών με τιτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων   για το έτος 2016. 195
11 Παράταση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: « Διενέργεια πραγμ/σύνης στα πλαίσια εκκρεμούσας δίκης του Δήμου μας μετά την 47/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος».    196
12 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου» , της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  197
13 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιά» , της αριθ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  198
14 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην κοινοτικού καταστήματος τ.κ. Μεγάλου Βάλτου» , της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.  199
15 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (πλην πρώην δημοτικού   σχολείου Τ.Κ. Μοσίας, δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου)», της αρ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ. 200
16 Επί του με αριθ. πρωτ. 5Φ.40/2968 αιτήματος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας περί: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας θεάτρου του Δημαρχείου καθώς και   τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την υλοποίηση ημερίδας με θέμα: «Μαθητικό Πανηγύρι 2016».    201
17 Παραχώρηση χρήσης του θεάτρου Τραγάνας της Δ.Κ. Σικυωνίων στην κ. Γεροπούλου Αναστασία , σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 8 της αρ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοινοχρήστων Χώρων. 202
18 Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ολοήμερου Τμήματος του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών 203
19 Έγκριση της αριθμ. 103/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 204
20 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 9ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 13/05/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 09ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 10/05/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ποσού 60.670,00 €                         (Β’ Κατανομή). 143
β Έγκριση της αρ. 21/2016 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016» 144
γ Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην αθλητική εκδήλωση ”Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2016”. 145
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ενημέρωση για την Παμπελοποννησιακή συνάντηση συλλογικοτήτων σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων . 146
2 Έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης (ΔΗΚΕΣ) και απαλλαγή του ορισμένου εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. 147
3 Επί αιτημάτων Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Ανεξάρτητης κίνησης γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Καλλιάνων. 148
4 Επί της με αριθ. πρωτ. 5591/25-4-2016 επιστολής κατοίκων περιοχής Νεάπολης Κιάτου με θέμα: «Κυκλοφοριακό πρόβλημα επί της οδού Μ. Μπότσαρη»    149
5 Επί του με αριθ. πρωτ.22981/30-12-2015 αιτήματος πολιτών του Δήμου Σικυωνίων περί: «Ανάκλησης της 45/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .  150
6 Επί του με αριθ. πρωτ. 4737/11-04-2016 αιτήματος της Ομάδας Πολιτών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ» περί παραχώρησης χρήσης τοίχων για να χρησιμοποιηθούν ως «Τοίχοι Καλοσύνης». 151
7 Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην περιοχή «Βαλτσέικα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου .  152
Η Συνεδρίαση της 10-05-2016 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 1.30 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 37 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την Πέμπτη 12-05-2016 και ώρα 20.30 μ.μ.
8 Έγκριση της αριθ. 7/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ   ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» και διάθεση αυτής στη Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.     153
9 Έγκριση της αριθ. 8/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». και διάθεση αυτής στη Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της με Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και   Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.     154
10 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΎ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ» ως εμπροσθοβαρές έργο στο πλαίσιο τηςμε Α.Π. οικ.5099/28.04.2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.     155
11 Παραχώρηση χρήσης ή μη, μονών μνημάτων στο Κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος» της Δ. Κ. Σικυωνίων .  156
12 Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου, ως προς την αύξηση του ωραρίου εργασίας, έως και στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.( παρ. 1 άρθρο 8 του Ν.4368/2016). 157
13 Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μποζικών της Δ.Ε. Σικυωνίων για δημιουργία πλατείας.
14 Διοικητική αποβολή από αυθαίρετη κατάληψη ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κ. Διμηνιού . 158
15 Διοικητική αποβολή από αυθαίρετη κατάληψη εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται στην Τ.Κ.   Διμηνιού. 159
16 Λύση της με αριθ. πρωτ. 6242/23-10-2008 σύμβασης με τίτλο: « MasterPlan για την διερεύνηση της πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης στο Δήμο Φενεού», μεταξύ του Δημάρχου τέως Δήμου Φενεού και της Α.Ε ASESYNERGYCONSULTING . 160
17 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ.Κ. Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2016. 161
18 Επί του με αριθ. πρωτ. 5386/21-4-2016 αιτήματος του «ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ» με θέμα : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας θεάτρου του Δημαρχείου για πραγματοποίηση ετήσιας εκδήλωσης.    162
19 Επί του με αριθ. πρωτ. 2904/3-3-2016 αιτήματος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Κορινθίας 163
20 Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με θέμα: «Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων στην Τ.Κ. Αρχαία Σικυώνα –Βασιλικού με σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων».
21 Έγκριση της αριθ. 40/2016 απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Εξέταση αίτησης του Δ΄ Λ/Τ Κιάτου για εφοδιασμό της υπηρεσίας τους με τροχαίο εξοπλισμό».
22 Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου στην Δ.Κ. Σικυωνίων λόγω ανάπτυξης πρόσθετης δραστηριότητας . 164
23 Έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Αιτήματος της Τ.Κ. Ψαρίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ψαριωτών, για τη δημιουργία πρότυπου Οικολογικού –Βιολογικού σταθμού επεξεργασίες αποβλήτων και δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου. 165
24 Έγκριση της αριθ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων». 166
25 Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση του οδικού δικτύου που συνδέει τις Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου και Πασίου από την περιοχή Αγ. Γεωργίου έως τα όρια του Οικισμού Μεγ. Βάλτου. 167
26 Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου με τίτλο: Επισκευή – βελτίωση της Επαρχιακής οδού Χούνι – Κλημέντι – Καίσαρι – Βελίνας 168
27 Συμμετοχή του Δήμου μας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα: «Συμβολή των Δήμων στην πρόληψη και Διατήρηση της υγείας των πόλεων». 169
28 Συμμετοχή του Δήμου μας στο συνέδριο της Κ.Ε.ΔΕ με θέμα : «Τοπική Αυτ/ση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία , την Οικονομία και τον Τουρισμό».  170
29 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 22/2014   μελέτης της Τ.Υ 171
30 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΡΙΛΛΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 20/2014 μελέτης της Τ.Υ 172
31 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ της αριθ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ.    173
32 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αριθ. 24/2011 μελέτης της Τ.Υ. 174
33 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 21/2012   μελέτης της Τ.Υ.. 175
34 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» της αρ. 9/2012   μελέτης της Τ.Υ. 176
35 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Τ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 179/2008 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ.
177
36 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ. 178
37 Έγκριση της αριθ. 78/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 179
38 Έγκριση της αριθμ. 79/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για   Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για το δ’ τρίμηνο του έτους 2015». 180
39 Έγκριση της αριθμ. 85/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 181
40 Έγκριση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 182
41 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση -ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας ». σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου 183
42 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος» σύμφωνα με την αριθ. 5/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου . 184
43 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου ». σύμφωνα με την αριθ. 6/2016 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου 185
44 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 .
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 8ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 14/04/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 08ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 13/04/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συνάντηση συλλογικοτήτων Πελοποννήσου, για τη διαχείριση των αποβλήτων.
β Έγκριση υπαγωγής της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Τραγάνα» στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων στις προϊσχύουσες (του Νόμου 4315/14 ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) διατάξεις περί εισφοράς γης. 114
γ Έγκριση της αριθ. 22/2016 απόφαση του Δ.Κ. Σικυωνίων με τίτλο: «Παραχώρηση και εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών». 115
δ Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφαση του Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με τίτλο: «Αναγκαιότητα απόκτηση ακινήτων στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας –Βασιλικού με σκοπό δημιουργίας Πράσινου Σημείου του Δήμου Σικυωνίων».
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αναζήτηση κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης προσφύγων στο Δήμο Σικυωνίων. 116
2 Επί του με αριθ. πρωτ.94/29-3-2016 αιτήματος της Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία, «Ελλήνων Συνέλευσης Σικυωνίων» .    117
3 Διαθεσιμότητα τάφων στο κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος» Κιάτου. 118
4 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 119
5 Γνωμοδότηση επί αιτήματος του αθλητικού συλλόγου ΑΡΑΤΟΣ 1893, σχετικά με την   υποβολή αιτήματος για την διεξαγωγή, στην πόλη του Κιάτου, του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Παίδων 2015-2016. 120
6 Περί υδροδοτήσεως δεξαμενής στη θέση «Κωνομαύρα» στην Τ.Κ. Κλημεντίου. 121
7 Επικινδυνότητα νέου οδικού δικτύου παραλίας Διμηνιού στη θέση «Πικραγγουριά». 122
8 Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Πευκιάς» στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης. 123
9 Εκμίσθωση ή μη του ισογείου χώρου του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δ. Κ. Κιάτου, λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης. 124
10 Ίδρυση τμήματος Ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου. 125
11 Παραχώρηση χρήσης του θεάτρου Τραγάνας στην Καρβουτζή Παναγιώτα, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 8 της αρ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. κοινοχρήστων χώρων. 126
12 Τροποποίηση της αρ. 14/2016 απόφασης Δ.Σ. περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών. 127
13 Έγκριση της αρ. 17/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης περί Παραχώρησης χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου ‘Αννη-Γεώργιο. 128
14 Έγκριση της αριθ. 42/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 129
15 Έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για το έτος 2016» & δέσμευση εγγραφής της πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2016.    
130
16 Έγκριση της αριθ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». 131
17 Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου». 132
18 Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου μετά από προσφυγή του Ι.Κ.Α.».    133
19 Έγκριση της αριθ. 5/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Αίτημα προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της Επιχείρησης».  134
20 Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016». 135
21 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). 136
22 Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ. 137
23 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. 138
24 Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) .  139
25 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (πλην πρώην Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Μοασίας & Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» της αρ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ. 140
26 Έγκριση της αριθμ. 67/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 141
27 Έγκριση της αριθμ. 68/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 142
28 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 .
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 7ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 23/03/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 07ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 22/03/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»   που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από 01 έως 03 Απριλίου 2016. ομόφωνα 88      
β Αίτημα για κοπή δύο δέντρων στην οδό Πετμεζά 58 έμπροσθεν ακινήτου ιδιοκτησίας Καλφαντή Κωνσταντίνου. κατά πλειοψηφία 89     Υπερ-Λεονάρδος,Κουτρέτσης, Μπούρης
γ Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ. ομόφωνα 90      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθμ. 09/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί, «Καθορισμού πρόσθετων θέσεων στάθμευσης Ταξί πλησίον ΚΤΕΛ Κιάτου». ομόφωνα 91      
2 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 162/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης κοινοχρήστων χώρων. κατά πλειοψηφία 92     κατά-Σαρχάνης, Ραυτόπουλος, Νανόπουλος
3 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σ .  κατά πλειοψηφία 93     Λευκό-Σαρχάνης,Μπακόλιας     Κατά-Κουτρέτσης, Νανόπουλος
4 Έγκριση της αριθμ. 01/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:   «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων   στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2015 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010» . ομόφωνα 94      
5 Τροποποίηση της αριθμ. 477/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Β/θμιας Εκπαίδευσης». ομόφωνα 95      
6 Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4». ομόφωνα 96      
7 Έγκριση της αριθμ. 07/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης περί, «Μείωσης ετήσιου μισθώματος,   για το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» . κατά πλειοψηφία 97     Κατά-Δομετίου                                       Λευκό-Μπακόλιας,Σαρχάνης, Καρακούσης, Χρυσικός, Νανόπουλος
8 Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». κατά πλειοψηφία 98     Λευκό-Νανόπουλος
9 Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) . κατά πλειοψηφία 99   224/2016 Κατα-Νανόπουλος
10 Έγκριση της αριθμ. 08/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου & των Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, στον Λιάκο Ελευθέριο» . κατά πλειοψηφία 100     Κατά-Μαγκαφώσης, Νανόπουλος
11 Λήψη απόφασης περί, Υποστήριξης των πεζοπόρων διαδηλωτών του Δήμου Πατρέων που θα περάσουν ή θα διανυκτερεύσουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της διεκδίκησης μέτρων υποστήριξης & προστασίας των ανέργων. κατά πλειοψηφία 101     Λευκό-Πανάγου                                     Κατά-Μυττάς, Μαγκαφώσης, Φιακάς, Χρυσικός
12 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 102     Μπούρης
13 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ της αρ. 9/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 103     Μπακόλιας
14 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λιάκη Μαρίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλημεντίου. αποσύρεται      
15 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λεονάρδου Νικολάουπου βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας . ομόφωνα 104      
16 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 105     Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Τ.Κ.
17 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 106     Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Τ.Κ.
18 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ   Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». της αρ. 27/2014 μελέτης της Τ. Υ. ομόφωνα 107      
19 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.  ομόφωνα 108      
20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 109      
21 Έγκριση της αριθμ. 49/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας». ομόφωνα 110      
22 Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) ομόφωνα 111      
23 Έγκριση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». κατά πλειοψηφία 112     Λευκό-Γεώργας, Μαγκαφώσης
24 Έγκριση της αριθμ. 63/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». κατά πλειοψηφία 113     Λευκό-Γεώργας, Μαγκαφώσης
25 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 αποσύρεται
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 7ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 23/03/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 07ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 22/03/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»   που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από 01 έως 03 Απριλίου 2016. ομόφωνα 88      
β Αίτημα για κοπή δύο δέντρων στην οδό Πετμεζά 58 έμπροσθεν ακινήτου ιδιοκτησίας Καλφαντή Κωνσταντίνου. κατά πλειοψηφία 89     Υπερ-Λεονάρδος,Κουτρέτσης, Μπούρης
γ Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ. ομόφωνα 90      
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθμ. 09/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί, «Καθορισμού πρόσθετων θέσεων στάθμευσης Ταξί πλησίον ΚΤΕΛ Κιάτου». ομόφωνα 91      
2 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 162/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης κοινοχρήστων χώρων. κατά πλειοψηφία 92     κατά-Σαρχάνης, Ραυτόπουλος, Νανόπουλος
3 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σ .  κατά πλειοψηφία 93     Λευκό-Σαρχάνης,Μπακόλιας     Κατά-Κουτρέτσης, Νανόπουλος
4 Έγκριση της αριθμ. 01/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:   «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων   στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2015 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010» . ομόφωνα 94      
5 Τροποποίηση της αριθμ. 477/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Β/θμιας Εκπαίδευσης». ομόφωνα 95      
6 Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4». ομόφωνα 96      
7 Έγκριση της αριθμ. 07/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης περί, «Μείωσης ετήσιου μισθώματος,   για το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» . κατά πλειοψηφία 97     Κατά-Δομετίου                                       Λευκό-Μπακόλιας,Σαρχάνης, Καρακούσης, Χρυσικός, Νανόπουλος
8 Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». κατά πλειοψηφία 98     Λευκό-Νανόπουλος
9 Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) . κατά πλειοψηφία 99   224/2016 Κατα-Νανόπουλος
10 Έγκριση της αριθμ. 08/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου & των Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, στον Λιάκο Ελευθέριο» . κατά πλειοψηφία 100     Κατά-Μαγκαφώσης, Νανόπουλος
11 Λήψη απόφασης περί, Υποστήριξης των πεζοπόρων διαδηλωτών του Δήμου Πατρέων που θα περάσουν ή θα διανυκτερεύσουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της διεκδίκησης μέτρων υποστήριξης & προστασίας των ανέργων. κατά πλειοψηφία 101     Λευκό-Πανάγου                                     Κατά-Μυττάς, Μαγκαφώσης, Φιακάς, Χρυσικός
12 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 102     Μπούρης
13 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ της αρ. 9/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 103     Μπακόλιας
14 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λιάκη Μαρίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλημεντίου. αποσύρεται      
15 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λεονάρδου Νικολάουπου βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας . ομόφωνα 104      
16 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 105     Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Τ.Κ.
17 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 106     Με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Τ.Κ.
18 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ   Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». της αρ. 27/2014 μελέτης της Τ. Υ. ομόφωνα 107      
19 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.  ομόφωνα 108      
20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 109      
21 Έγκριση της αριθμ. 49/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας». ομόφωνα 110      
22 Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) ομόφωνα 111      
23 Έγκριση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». κατά πλειοψηφία 112     Λευκό-Γεώργας, Μαγκαφώσης
24 Έγκριση της αριθμ. 63/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». κατά πλειοψηφία 113     Λευκό-Γεώργας, Μαγκαφώσης
25 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 αποσύρεται
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 6ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 23/03/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 06ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 22/03/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 «Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014». 87
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 5ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 01/03/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 05ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 29/02/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Καστανιάς και ειδικότερα που βρίσκεται στο οικισμό Καρτερίου στον Αγροτικό Σύλλογο με την επωνυμία ”Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ”. 54
β Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ της αρ. 27/2009 μελέτης του πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 55
γ Συμμετοχή του Δήμου Συκιωνίων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2016 που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από 9-13/03/2016. 56
δ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ της αρ. 7/2012 μελέτη της Τ.Υ. 57
ε Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2016 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ποσού 60.670,00 € (Α’ Κατανομή). 58
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Παρουσίαση Προγράμματος Life Λίμνης Στυμφαλίας.
2 Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας, για το έργο : “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ     Α’ & Β’ βαθμού της Χώρας” σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4650/15.02.2016 (ΑΔΑ:7ΓΖ6465ΦΘΕ-Η6Μ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Ανασυγκρότησης. 59
3 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Σικυωνίων έτους 2016, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα. 60
4 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για το έργο : “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων” 61
5 Καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας “Ελληνικής Γλώσσας & Παιδείας”. 62
6 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων. 63
7 Επί της αρ. πρωτ. 1924/15.02.2016 επιστολής γονέων των μαθητών του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
8 Τροποποίηση της αρ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4”. 64
9 Έγκριση της αρ. 11/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Παραχώρηση χώρου Δημ. Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημ. Σχολείου Μουλκίου για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης”. 65
10 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γΟ.) περιόδου 2016-2017. 66
11 Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στον πολιτιστικό σύλλογο Κάτω Διμηνιού-Νεάπολης “ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ” για την πραγματοποίηση του 2ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου. 67
12 Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι “ΕΚΦΡΑΣΗ” για την παρουσίαση χορο-θέατρου. 68
13 Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων. 69
14 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ Δ.Ε. Σικυωνίων 70
15 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων 71
16 Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής. 72
17 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης στάθμευσης οχημάτων επί της ανωνύμου οδού στην Τ.Κ. Πασίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ευαγγελοπούλου Ευαγγελίας. 73
18 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης στάθμευσης οχημάτων επί της ανωνύμου οδού στην Τ.Κ. Πασίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ευαγγελόπουλου Δημητρίου. 74
19 Χορήγηση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των υπό προμήθειας ειδών με τίτλο: “Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ.-κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών”. 75
20 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. 76
21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ της αρ. 15/2014 μελέτης της Τ.Υ.  77
22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.  78
23 Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ .(334/2015) 79
24 Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (335/2015) 80
25 Έγκριση της αρ. 32/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 81
26 Έγκριση της αρ. 33/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 82
27 Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 83
28 Έγκριση της αρ. 41/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 84
29 Διοικητική Αποβολή από ακίνητο περιουσίας του Δήμου Σικυωνίων, ευρισκόμενο επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην πόλη του Κιάτου. 85
30 Διοικητική Αποβολή από ακίνητο περιουσίας του Δήμου Σικυωνίων, ευρισκόμενο παραπλεύρως του γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας. 86
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 4ης/2016 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 23/02/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 04ης/2016 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 23/02/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Μεταβολή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και   Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος σχολικού έτους 2016-2017 Oμόφωνα 52      
2 Απόσπαση εκπαιδευτικού από το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Καλλιάνων στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κρυονερίου Ομόφωνα 53      
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 3ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 11/02/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 03ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 10/02/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων . 27
2 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ   α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016. 28
3 Επικαιροποίηση – ανασύνταξη της Β1 και Β2 φάσης του Γ.Π.Σ. Δήμου Σικυωνίων Κιάτο . 29
4 Τροποποίηση της 308/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης, δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03.2017 (1η θητεία)» , ως προς το σκέλος του 3ου μέλους της Οικονομικής επιτροπής . 30
5 Τροποποίηση της 310/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», ως προς το σκέλος του 3ου αναπληρούμενου μέλους .    31
6 Αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για Ύδρευση Τ. Κ. Καστανιάς , Ύδρευση Τ. Κ. Κυλλήνης , Ύδρευση Τ. Κ. Καλλιάνων από πηγές Κυλλήνης». 32
7 Αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για την επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου» . 33
8 Καθορισμός Τελών Ύδρευση & Άρδευσης στην Τ. Κ. Στυμφλίας . 34
9 Έκδοση άδειας Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου .  35
10 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2016. 36
11 Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδήλωσης».    37
12 Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»   . 38
13 Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Σικυωνίων & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας .  39
14 Περί, «Ανάληψης υποχρέωσης των λειτουργικών εξόδων από φορείς που τους παραχωρήθηκε η χρήση Δημοτικών κτιρίων». 40
15 Επί αιτήματος του κ. Χαλκιά Αθανασίου για την απομάκρυνση βάθρου στην Πλατεία Φιλλύρας της Δ.Κ. Σικυωνίων.  41
16 Επί αιτήματος πολιτών περί της εκ περιτροπή στάθμευσης της οδού Δερβενακίων . 42
17 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων επί της οδού   Μετ. Σωτήρος αριθ. 42 στη Δ. Κ. Σικυωνίων. 43
18 Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 3 στη Δ.Κ. Σικυωνίων μετά από αίτημα της μισθώτριας.    44
19 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΔΕΛΑ» Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ» της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ. 45
20 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» ΚΑΙ «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» – Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» . 46
21 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ»   της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ. 47
22 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ»   της αριθ.5/2014 μελέτης της Τ.Υ. 48
23 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΊΟΥ»   της αριθ. 8/2014 μελέτης της Τ.Υ. 49
24 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» . 50
25 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (ΑΠΕ)   του έργου με τίτλο : ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» & «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ» – Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» . 51
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 2ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 22/01/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 02ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/01/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων 2015-2016. 3
β Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ» της αριθ. 13/2015 μελέτης της Τ.Υ. 4
γ Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α’ 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20/1999 Γεν. Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β’ 444). 5
δ Κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατεδάφιση της κάτω διάβασης Κ202 στην Τ.Κ. Πασίου. 6
ε Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού 7
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προγραμματισμός προσλήψεων Εποχιακού προσωπικού Δήμου Σικυωνίων ,έτους 2016. 8
2 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016. 9
3 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας άνωτων 5.869,41 € έτους 2016 . 10
4 Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ και σύνταξης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίαςμέχρι 5.869,41€ για το 2016. 11
5 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2016. 12
6 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2016. 13
7 Τροποποίηση της με αρ. 319/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς, πωλητές Λαϊκών αγορών» . 14
8 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ προς χρήση των οδικών & υδραυλικών έργων που κατασκευάστηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ, εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων. (άρθρο 72 ν. 3669/2008 ΦΕΚ Α’ 116) 15
9 Έγκριση της αριθ. 111/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού & ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016».  16
10 Έγκριση της αριθ. 73/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Συμμετοχή στη διοργάνωση μουσικοχορευτικού φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2016 στη Λίμνη Δόξα». 17
11 Παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (οδός Λυκούργου 3) με μισθωτή την κ. Κουλαφέτη Στυλιανή του Αθανασίου. 18
12 Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών για τον Ορισμό Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Σικυωνίων . 19
13 Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων, επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ στα όρια του Δήμου Σικυωνίων. 20
14 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της αρ. 15/2014 μελέτης της Τ.Υ. 21
15 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ» της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ. 22
16 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ. 23
17 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ. 24
18 Ανάκληση της αριθ. 199/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου» 25
19 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Προγράμματος, «Καταπολέμηση Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας για την διετία 2016-2017». 26
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 1ης/2016 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 13/01/2016  
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 01Ης/2016 EKTAKTHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 12/01/2016   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων στην συμβολή των οδών Περιάνδρου & Ιπποκράτους στο Κιάτο έμπροσθεν 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου. ομόφωνα 1    
1 Λήψη απόφασης για την Μεταστέγαση της Μονάδας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας (ΠΕΔΥ)   Κιάτου . κατά πλειοψηφία 2    
Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 11-12-2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                         

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

                                     Της 12ης/08-12-2015   ΤΑΚΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑ-

ΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ
1. Περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στις 18-12-2015. 38/2015 134/10-12-2015

     ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

  

1.- Την Δικηγόρο Κορίνθου

κ. Παπαϊωάνου Ιωάννα

201-00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ

2. Περί παραχωρήσεως του Γραφείου του Διευθυντή της ΕΠΑ. Σ. Κιάτου, στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑ. Λ., Ε. Κ., 2ΟΥ ΓΕ. Λ. Κιάτου, στην Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας. 39/2015 127/10-12-2015

     ΟΜΟΦΩΝA

     ΝΑΙ

1.- Ένωση Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών προς Επίδαυρο-Κυρά Βρύση

20300   ΛΟΥΤΡΑΚΙ

2.– Τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

Περιοχή Αγίου Νικολάου

202-00   ΚΙΑΤΟ

3. Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για προπόνηση των παιδικών τμημάτων του ομίλου αντισφαίρισης Σικυωνίων 40/2015 131/10-12-2015

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

 

1.- Την Δ/ντρια του   1ου Γυμνασίου Κιάτου

25ης Μαρτίου     37

202-0      ΚΙΑΤΟ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Τον Πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Σικυωνίων

Κλεισθένους 9

             202-00   ΚΙΑΤΟ

 

4.

Περί   αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335.00   προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2015 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών Κοινοτήτων. (Αριθ     Αποφ. Δημ. Συμβουλίου 474/2015).

41/2015 146/11-12-2015

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Την Δ/ντρια του   1ου Γυμνασίου Κιάτου

25ης Μαρτίου    37

ΚΙΑΤΟ 202-00

 

2.- Tον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ. Λ   Κιάτου

Περιοχή Αγίου Νικολάου

202-00 ΚΙΑΤΟ

 

 


Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 19-11-2015

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                         

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

                                     Της 11ης/16-11-2015   ΤΑΚΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑ-

ΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ
1. Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθειας χρωμάτων για βάψιμο και ευπρεπισμού για το Γυμνάσιο Καλλιάνων» 34/2015 128/19-11-2015

     ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

  

1.– Τον κ. Χασούρο

               Γεώργιο

Εθ. Αντίστασης 20

202-00 ΚΙΑΤΟ

2. Περί εγκρίσεως ή μη για το Κοινωνικό Φροντιστήριο στη Β΄ και   Γ΄     Λυκείου Γκούρας 35/2015 123/19-11-2015

     ΟΜΟΦΩΝA

     ΝΑΙ

1.- Τον Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας

200-14             ΓΚΟΥΡΑ

2.- Την κ. Aσημακοπούλου Αναστασία   (Φιλόλογο)

Καθηγήτρια Λυκειακών

Τάξεων Γκούρας

200-14   ΓΚΟΥΡΑ

 

3.- Τον κ. Αργυρό     Ιωάννη (Μαθηματικό)

Καθηγητή  Λυκειακών     Τάξεων      Γκούρας

               200-14   ΓΚΟΥΡΑ

3. Περί παραχωρήσεως αίθουσας (Κλειστό Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου Κιάτου) για χορό στο Σύλλογο Γονέων   του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 20-11-2015. 36/2015 129/19-11-2015

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

 

1.- Την Δ/ντρια του   1ου Γυμνασίου Κιάτου

             25ης Μαρτίου     37

202-0      ΚΙΑΤΟ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 1ου

Γυμνασίου Κιάτου

κ. Κουκουμέλη Γεώργιο

Πλατεία Πλουμιστού

             202-00   ΚΙΑΤΟ

 

4. Διάθεση σχολικών αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το Σχολικό έτος 2015-2016. 37/2015 126/19-11-2015

ΟΜΟΦΩΝA

ΝΑΙ

1.- Την Δ/ντρια του   1ου Γυμνασίου Κιάτου

25ης Μαρτίου     37

ΚΙΑΤΟ 202-00

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Το Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Δήμου Σικυωνίων

                                     Ενταύθα

 


Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 33ης/2015 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO   25/11/2015  
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 33Ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 25/11/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του Δριτσόπουλου Ανάργυρου , ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 434    
Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης/2014 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         Κιάτο 23-11-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 5ης/18-11-2015   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1.

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας         Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (3η δόση)

12/2015

  

29/23-11-2015

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

                        Ενταύθα

2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013. 13/2015 28/23-11-2015

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

                     Ενταύθα

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014. 14/2015 24/23-11-2015

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

                         Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 32ης/2015 ΕΙΔΙΚHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO   23/11/2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 32Ης/2015ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 22/11/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016 433
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 31ης/2015 ΤΑΚΤΙΚHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO   23/11/2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 31Ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 22/11/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016 432
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 30ης/2015 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO   13/11/2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
                   Της αριθμ. 30ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                     την 12/11/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στη 10η Διεθνή Έκθεση Φορέων Τοπ. Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου, Κοινωνικού Τομέα & ιδιωτικών Επιχειρήσεων ”POLIS” 425
β Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ 426
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απευθείας Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της εκτέλεσης του 2ου υπό έργου: «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου , επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά) . 427
2 Συζήτηση για την Οικονομική Πολιτική ( Τρίτο Μνημόνιο) και οι επιπτώσεις στο Κοινωνικό Σύνολο . 428
3 Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.  429
4 Τροποποίηση της αριθ. 125/2015 απόφασης   Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αλλαγή τόπου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σικυωνίων της Δ.Κ. Κιάτου». 430
5 Εγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π. Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑγροτικήΟδοποιίας στην Τ. Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» 431
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 29ης/2015 ΤΑΚΤΙΚHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO   30/10/2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 29ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 29/10/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Λήψη απόφασης επί αιτήματος Χριστοδούλου Ευαγγελίας. 407
β Λήψη απόφασης επί αιτήματος Κακαβάκη Φωτεινής. 408
γ Συζήτηση επί επιστολής διαμαρτυρίας της δημ. συμβούλου κας Μαυραγάνη Κυριακής .
δ Ψήφισμα συμπαράστασης στην απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ   για την πανελλαδική ημέρα κατάληψης των Δημαρχείων της χώρας. 409
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Πρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» για κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας» 410
2 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 456/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκδοσης Κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση ειδικών πινάκων ανακοινώσεων Τελετών». 411
3 Λήψη απόφασης περί Παραχώρησης χρήσης   Δημοτικού χώρου στον «Σκοπευτικό Όμιλο   Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ» για τις αθλητικές τους δραστηριότητες . 412
4 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων . 413
5 Διαχείριση Δημοτικών αγροκτημάτων προερχόμενα από αναδασμούς . 414
6 Επανατοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κολονάκια) στην είσοδο – συμβολή των πεζόδρομων Κλεισθένους & Μαυρούλια στις θέσεις που προϋπήρχαν και έχουν αφαιρεθεί . 415
7 Οριοθέτηση ζώνης απαγόρευσης βόσκησης αιγοπροβάτων στην Τ. Κ. Κυλλήνης. 416
8 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. 417
9 Έκδοση ψηφίσματος περί αποκλεισμού της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην διενέργεια ερευνητικών εργασιών στην Τ.Κ. Ματίου για τη διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων .  418
10 Λήψη απόφασης επί της από 2-10- 2015 αιτήσεως της Πλώτα Ελένης για τοποθέτηση ποδηλατοστασίου στην οδό Σικυώνος 27 στην Δ. Κ. Κιάτου . 419
11 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Αντιπυρική Προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού» . 420
12 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».  421
13 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους». 422
14 Έγκριση της αριθ. 285/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». 423
15 Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την Εκκαθάριση της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων μετά την ανάκληση της αριθ.74 /2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου . 424
16 Συζήτηση επί της από 8-10-2015 επιστολής πολιτών με θέμα: «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων»
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 28ης/2015 ΤΑΚΤΙΚHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO   21/10/2015  
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 28ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 21/10/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού θεάτρου στο Σύλλογο Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου ΟΜΟΦΩΝΑ 406    
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 27ης/2015 ΤΑΚΤΙΚHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO   09/10/2015  
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 27ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 08/10/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Παραχώρηση της Χρήσης του χώρου των αποθηκών ΑΣΟ στην ΔΕΚ. Κιάτου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 23 -25 /10/2015 . ομόφωνα 368    
β Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Αστική Εταιρεία “Δίολκος” . ομόφωνα 369    
γ Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Διαχ/κή Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).  ομόφωνα 370    
δ Ανάκληση   της 74/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:”Ορισμός Εκκαθαριστή ΔΗ.Κ.Ε.Σ”  ομόφωνα 371    
ε Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Κριτηρίων & Μοριοδότησης δικαιούχων για την κατανομή θέσεων στην Νέα Λαική Αγορά της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων . κατά πλειοψηφία 372    
στ Ορισμός Επιτροπής παραλαβής προιόντων στο πλαίσιο δράσεων του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας για Απόρους” (ΤΕΒΑ/FEAD) . ομόφωνα 373    
ζ Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σικυωνίων .  ομόφωνα 374    
η Έγκριση της αριθ. 256/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση προυπολογισμού 2015” κατά πλειοψηφία 375    
θ Λήψη απόφασης μετά από αίτηματου του Δήμου Ξυλοκάστρου με θέμα:       “Παραχώρηση της χρήσης του μηχανικού Σαρώθρου από 9-10-2015 έως 13-10-2015.” ομόφωνα 376    
ι Λήψη απόφασης μετά από το με αριθ. Πρωτ.17700/8-10-2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Στυμφαλίας με θέμα: “Διατάραξη λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Στυμφαλίας”.  κατά πλειοψηφία 377    
κ Λήψη απόφασης για την κοπή των δένδρων στον αύλιο χώρο του Ι. Ναού Μετ.του Σωτήρος στην Δ.Κ. Κιάτου . ομόφωνα 378    
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επιλογή Τράπεζας συνεργασίας – μισθοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων. κατά πλειοψηφία 379    
2 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του κ. Κοκκωνάκη Σωτήριου με τίτλο ‘‘Τα οδωνυμικά του Κιάτου.   Η σημασία των ονομάτων των οδών και των πλατειών του Κιάτου” . ομόφωνα 380    
3 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια κάδων απορριμάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας”. ομόφωνα 381    
4 Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αγγελίνα Δημήτριου του Κων/νου. αναβολή 382    
5 Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μυλωνά Αθανασίου του Ιωάννη. ομόφωνα 383    
6 Έγκριση της αριθ. 78/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : “Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.” κατά πλειοψηφία 384    
7 Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους   πολίτες του Δήμου μας.  ομόφωνα 385    
8 Έγκριση της με αρ. 59/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί ορισμού αντιτίμου παροχής υπηρεσιών από τους ωφελούμενους των επιμορφωτικών & πολιτιστικών προγραμμάτων. κατά πλειοψηφία 386    
9 Έγκριση της με αρ. 60/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί                                       αναμόρφωσης του τέλους χρήσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου & Δημοτικού Γυμναστηρίου Κιάτου . κατά πλειοψηφία 387    
10 Έγκριση της με αρ. 62/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί της τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. κατά πλειοψηφία 388    
11 Έγκριση της με αρ. 68/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014. κατά πλειοψηφία 389    
12 Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.” & του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” του Δήμου Σικυωνίων. κατά πλειοψηφία 390    
13 Λήψη απόφασης μετά από Αίτημα κοπής δένδρου στο κοιμητήριο του οικισμού της Τραγάνας.της Δ.Κ.Κιάτου . ομόφωνα 391    
14 Ανάκληση της 193/2015 απόφασης Δ.Σ. περί “Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων”. κατά πλειοψηφία 392    
15 Τροποποίηση της με αρ. 200/2015 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου» ομόφωνα 393    
16 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ. κατά πλειοψηφία 394    
17 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : “Οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου” της αρ. 08/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 395    
18 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : “Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου της αρ. 07/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 396    
19 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : “Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Σικυωνίων “. ομόφωνα 397    
20 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : “Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους. κατά πλειοψηφία 398    
21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ” της αρ. 57/2011 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 399    
22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ” της αρ. 73/2011 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 400    
23 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ” της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 401    
24 Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ” της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 402    
25 Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ” της αρ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 403    
26 Έγκριση της με αρ. 271/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα :   “Τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015″ . κατά πλειοψηφία 404    
27 Εγκρισητης αριθ. 280/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2015”. κατά πλειοψηφία 405    
Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

Αποφάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 7/10/2015
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της υπ’ αριθ. 17ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 6/10/2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού από τις υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης
Αριθμός Απόφασης: 74

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 26ης/2015 ΕΚΤΑΚΤHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO   30/09/2015  
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 26ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 30/09/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του Ράλλυ Ακρόπολης 2015 εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 9 με 11 Οκτωβρίου 2015. ΟΜΟΦΩΝΑ 366    
2 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του 18ο regularity rally 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 17 με 18 Οκτωβρίου 2015. ΟΜΟΦΩΝΑ 367    
Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης/2015 τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. ΜΗΚΩΝΗΣ

Αποφάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ"

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 25/9/2015
ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της υπ’ αριθ. 16ης/2015 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 24/9/2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014
Αριθμός Απόφασης: 68

2. Πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
Αριθμός Απόφασης: 69

3. Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου
Αριθμός Απόφασης: 70

4. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Αριθμός Απόφασης: 71

5. Εγγραφές νηπίων
Αριθμός Απόφασης: 72

6. Συμμετοχή στη διοργάνωση μουσικοχορευτικού Φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2016 στη Λίμνη ΔΟΞΑ.
Αριθμός Απόφασης: 73

Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.) Κιάτο 21-09-2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 9/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 18-09-2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 23/2015

2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας.

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ. Απόφ. 24/2015

Print Friendly, PDF & Email