Πίνακας Θεμάτων 30ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Κιάτο, 0908-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 30ης/09-08-2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

272/2017

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Οικονομική Υπηρεσία
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

273/2017

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Οικονομική Υπηρεσία
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 29ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Κιάτο, 0808-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ 29ης/08-08-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος».

271/2017

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Οικονομική Υπηρεσία
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 25ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           Κιάτο, 23-09-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ

Της 25ης/2309-2016 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 216/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Δημοτικό Συμβούλιο

                     Ενταύθα

2. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι της 08-08-2016, ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016. 217/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.

218/2016

(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Δημοτικό Συμβούλιο

                     Ενταύθα

2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

219/2016

(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

                       Ενταύθα

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο (Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων) 220/2016

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

                       Ενταύθα

4. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Ανδρέα Μπούμη, λόγω της εξ αυτού αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου. 221/2016

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

5. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της Χατζοπούλου λόγω της εξ αυτής κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου. 222/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Τζεμάλ Τοζάι. 223/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

7. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. 224/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η αρίθμ. 182/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων καθώς και των επί αυτών συστατικών στην Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, με σύμβαση χρησιδανείου.

225/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                    Ενταύθα

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η αρίθμ. 127/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου καθώς και των επί αυτού συστατικών και παραρτημάτων στην Τ.Κ. Μ. ΒΑΛΤΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», με σύμβαση χρησιδανείου.

226/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #160,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά των υπ’ αρίθμ. 9 και 10/15-4-2016 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, δυνάμει των οποίων απορρίφθηκαν: α) η αρίθμ. πρωτ. 34/2016 κατατεθείσα προσφυγή του Δήμου μας κατά της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και β) αρίθμ. πρωτ. 33/2016 κατατεθείσα προσφυγή του Δήμου μας κατά της   υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

227/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #120,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ακυρώθηκε η αρίθμ. 127/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου καθώς και των επί αυτού συστατικών και παραρτημάτων στην Τ.Κ. Μ. ΒΑΛΤΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ», με σύμβαση χρησιδανείου.  

228/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #120,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά της   υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ακυρώθηκε η αρίθμ. 182/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων καθώς και των επί αυτών συστατικών στην Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, στον αρδευτικό σύλλογο ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, με σύμβαση χρησιδανείου.

229/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #80,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για διενέργεια ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλάκειο Στυμφαλίας, σχετικά με υπόθεση κατάληψης δημοτικού δρόμου από Σπυρ. Κόλλια στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.

230/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #331,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά 1) της υπ’ αρίθμ. 9 πρακτικό   4/15-4-2016 απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και 2) της υπ’ αρίθμ. 262/7059/9-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

231/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #331,00# € της δικηγόρου Ιωάννας Παπαϊωάννου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά 1) της υπ’ αρίθμ. 10 πρακτικό 4/15-4-2016 απόφαση της Α΄ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και 2) της υπ’ αρίθμ. 386/9918/4-2-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

232/2016

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 24ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           Κιάτο, 1309-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ

Της 24ης/1309-2016 TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. 201/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Δημοτικό Συμβούλιο

                     Ενταύθα

2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016. 202/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

                       Ενταύθα

3. Έγκριση ή μη του πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

203/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

4. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου στην Τ.Κ. Βασιλικού. 204/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
5. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δ. Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος της εταιρείας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε» 205/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
6. Αποδοχή ποσού για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016», και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 206/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Δημοτικό Συμβούλιο

                     Ενταύθα

7. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης. 207/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

8. Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης. 208/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
9. Ψήφιση πίστωσης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ξύδη Γεωργίου του Νικολάου, ευρισκομένου στην Τ. Κ. Μεσινού, μετά την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου. 209/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
10. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 2924/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Σωτηρίου Κοκκώνη από το Δήμο Σικυωνίων και υποχρεώθηκε ο προαναφερόμενος (Δήμος) να αποδέχεται τις υπηρεσίες Σωτηρίου Κοκκώνη με τα ίδια καθήκοντα και αποδοχές που είχε προτού απολυθεί. 210/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

11. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #172,36#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Εργατικά), κατά της Σωτηρίου Κοκκώνη και κατά της αρίθμ. 2924/2014 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ως άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Σωτηρίου Κοκκώνη από το Δήμο Σικυωνίων και υποχρεώθηκε ο προαναφερόμενος (Δήμος) να αποδέχεται τις υπηρεσίες Σωτηρίου Κοκκώνη με τα ίδια καθήκοντα και αποδοχές που είχε προτού απολυθεί. 211/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

12. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 216/2014 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στους αναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους, τα προσδιορισθέντα στην ως άνω απόφαση ποσά νομιμοτόκως ως διαφορές αποδοχών.   212/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

13. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #161,20#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη και κατάθεση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εργατικά), κατά της Αικατερίνης Γιοσμά κ.λ.π. και κατά της αρίθμ. 216/2014 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στους αναφερόμενους στην απόφαση υπαλλήλους, τα προσδιορισθέντα στην ως άνω απόφαση ποσά νομιμοτόκως ως διαφορές αποδοχών.   213/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

14. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #610,08#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για παράσταση και σύνταξη σημειώματος ενώπιον του Τμήματος Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση αναστολής Ευθυμίας Φραγκοπούλου κ.λ.π. κατά του Δήμου μας, σχετικά με την κοπή δένδρων στον πευκιά της Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. 214/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

15. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #297,60#€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 838/2015 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, με την οποία απερρίφθη η ασκηθείσα έφεση του Δήμου, κατά των αναφερομένων στην ως άνω απόφαση υπαλλήλων. 215/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 23ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       Κιάτο 06-09-2016  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 23/06-09-2016   TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. 192/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.-Δημοτικό Συμβούλιο

2 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016. 193/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

               Ενταύθα

3 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου). 194/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

4

Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης   του 1ου υπέρ   του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα).

195/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

5 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   A.E. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.

196/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

                       Ενταύθα

6 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνώμης.

197/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική

    Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

7 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016). 198/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
8 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016). 199/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
9 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 11α του Ν. 4412/16. 200/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

 
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 22ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       Κιάτο25-08-2016  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 22/24-08-2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Περί συζητήσεως της ενστάσεως της AMBER   HELLASE.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού. 191/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Την Εταιρεία AMBERHELLASΕ.Π.Ε.

Οδός Π . Ε. Ο. Α. Κ.   &

Βυζαντίου 76

    19-100   ΜΕΓΑΡΑ

2.- Τεχνική Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

               Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας Θεμάτων 21ης/2016 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤH ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       Κιάτο 05-08-2016  

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 21/02-08-2016   TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

179/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

2.- Τεχνική Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

               Ενταύθα

2 Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. 180/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                      Ενταύθα

3 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων. 181/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

4

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

182/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                      Ενταύθα

5 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 120,00€ της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου για διενέργεια ελέγχου τίτλων στο Υποθηκοφυλάκειο Σικυώνος σε υπόθεση αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Διμηνιού

183/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 89,00€ της δικηγόρου Ασπασίας Χατζοπούλου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά των Ανδρέα και Ελευθερίου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, λόγω της εξ αυτών     αυθαίρετης κατάληψης τμήματος δημοτικού δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. Διμηνιού.

184/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 59,00€ της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε αίτημα προσωρινής διαταγής του Δήμου μας κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, περί της απαγόρευσης διενέργειας στην   προαναφερθείσα οιασδήποτε υλικής πράξης επί του επίδικου δρόμου ευρισκομένου στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού. 185/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                      Ενταύθα

  8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 331,00€ του δικηγόρου   Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, υπέρ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.λ.π. 186/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

1.- Οικονομική

      Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

  9

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 135,68€ του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Ευγενίας Δουβή, λόγω της εξ’ αυτής οφειλής μισθωμάτων και προς το σκοπό της συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

187/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

10 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 166,16 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδ. Ασφ. Μέτρων), κατά την εκδίκαση αιτήματος παροχής προσωρινής διαταγής περί συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ευγενίας Δουβή. 188/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

11 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 292,64 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδ. Ασφ. Μέτρων), κατά την συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας, κατά Ευγενίας Δουβή περί συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της. 189/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

12 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 212,04 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά Δουβή Ευγενίας, λόγω της εξ αυτής οφειλής μισθωμάτων ύψους 35.154,61€ 190/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΝΑΙ

1.- Οικονομική  

     Υπηρεσία

     Του Δήμου μας

                     Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email