Πίνακας θεμάτων 4ης/2015 ΤΑΚΤIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        KIATO       20/02/2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 4ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 12/02/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
1 Λήψη απόφασης κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, Γεωργίου Καρατζιά. 59
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 3ης/2015 ΤΑΚΤIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     KIATO   12-02-2015
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 3Ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 11/02/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α Γνωμοδότηση επί αιτήματος του αθλητικού συλλόγου ΑΡΑΤΟΣ 1893 σχετικά με την υποβολή αιτήματος για την διεξαγωγή, στην πόλη του Κιάτου, της επόμενης φάσης του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κορασίδων, στις 17-18-19 Απριλίου 2015. 22
Β Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Δουδούμη Ευάγγελου, επί της οδού Αριστοτέλους 40 στο Κιάτο. 23
Γ Ανάκληση της αρ. 19/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Αναγκαιότητα παράτασης σύμβασης υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων. 24
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθ. 8/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία στη Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων», (με κωδ. mis 942895) από το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α. Ε. ΟΤΑ)» 25
2 Έγκριση της αριθ. 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015. 26
3 Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ. Κ. Ασπροκάμπου Δ. Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλαδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) προϋπολογισμού 368.999,99€, καθώς και των Ειδικών Ορών αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την   υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης. 27
4 Αποδοχή της με αριθ.Πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων ποσού 500.000,00 € από μεταβιβασθείσα πίστωση για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης   αστικών στερεών αποβλήτων 28
5 Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ».    29
6 Λήψη απόφασης περί χορήγηση άδειας ύδρευσης στον κ. Μπελίτση Δημήτριο μετά το με αριθ. πρωτ. 27970 3-12-2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου. 30
7 Αποδοχή του προγράμματος με τίτλο:«Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015 και προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα    31
8 Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20 € (1η δόση)  32
9 Aποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.207,99 € μετά την με αριθ. Πρωτ. Δ 23/ 49521/ 3615/19/1/2015 απόφαση του ΥΠ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για την αποζημίωση πλημμυροπαθών της 1η & 2α Δεκεμβρίου του έτους 2013. 33
10 Ανάκληση της αριθ. 514/2014 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Επιβολή Προστίμου για την αυθαίρετη βόσκηση Βοοειδών στο Δημοτικό Βοσκότοπο της Τ.Κ. Καστανιάς, 34
11 Επικαιροποίηση της αριθ. 414/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: Ευεργέτες & δωρητές της πόλης του Κιάτου (1858 -2014) 35
12 Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 36
13 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. 37
14 Λήψη απόφασης περί: «Αποδοχής δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Καισαρίου ιδιοκτησίας Θελερίτη Γεωργίου» , μετά την αριθ. 3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .    38
15 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους   για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» 39
16 Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν.3852/10. 40
17 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών διαφορών του Δήμου Σικυωνίων. 41
18 Συμμετοχή του Δήμου μας το Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς για της Τ. Κ. Γονούσας, Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης και Μποζικών για το έτος 2015.    42
19 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Έκθεση με θέμα «Οι εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» του Κώστα Κοτσανά 43
20 Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α’ 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20/1999 Γεν. Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β’ 444). 44
21 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου για την εξέταση δημοτών μας, που δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων & ανυπότακτων, για λόγους υγείας, έτους 2015. 45
22 Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199του Ν. 3463/2006 46
23 Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου. 47
24 Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ. Μποζικών στον Αρδευτικό Σύλλογο, μετά το από 6-2-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της εν λόγο Τοπ. Κοινότητας. 48
25 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Χρήστου Καθάρειου, επί της οδού Κροκιδά 4 στην Δ.Κ. Κιάτου . 49
26 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»της αριθ.13/2012 μελέτης της Τ. Υ. 50
27 Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ  51
28 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αριθ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ. 52
29 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ Τ. Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της αριθ. 53/2010 μελέτης της Τ. Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 53
30 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΚΟΠΛΗΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΚΑΣ- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ» της αριθ. 37/2010 της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 54
31 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ. Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ του πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 55
32 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ. 56
33 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       Τ. Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αριθ. 5-2012 μελέτης της Τ.Υ. 57
34 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. 58
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 2ης/2015 EKΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 28/01/15
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 2ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 28/01/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2014 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.   ΟΜΟΦΩΝΑ 21 1398 28/01/15
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 1ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 1Ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 13/01/2015   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. 1
2 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. 2
3 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου , που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη Μιαούλη και Πετμεζά . 2/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου 3
4 Ορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΔΕΔΗΣ (μετά από αίτημα παραίτησης ) 4
5 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (Ε.Φ.Δ.)
6 Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.
7 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.  5
8 Έγκριση της αριθ. 250/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου». 6
9 Τροποποίηση υποβληθείσας πρότασης του Δήμου, ως προς το φυσικό της αντικείμενο, για την χρηματοδότησή της από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ”Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”, από πιστώσεις έτους 2014, σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013 του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 7
10 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν επιχείρησης Πλέστη Νικολάου, επί της οδού Α. Κοββατζή 15-17 στο Κιάτο 8
11 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2015 . 9
12 Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ για το 2015 10
13 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2015. 11
14 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2015. 12
15 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας, στο Α/θμιο & Β/θμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας, έτους 2015.  13
16 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φίλων του Δήμου Σικυωνίων
17 Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος (Κιάτου) 14
18 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ” της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ. 15
19 Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 25ης-01-2015 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το 51800/31-12-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 16
20 Αποδοχή παραχώρησης από ΟΑΕΔ, καταστημάτων & αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ. 17
21 Συμμετοχή Τοπικών Κοινοτήτων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος 2015
22 Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 1ου συστήματος   Ναυτοπροσκόπων του Δήμου Σικυωνίων περί παραχώρησης αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου για προσωρινή στέγαση τους.
23 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή – Συντήρηση διώροφου Δημ. Κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών αρχαίας Σικυώνας της αριθ. 31/2012 μελέτης της Τ.Υ. 18
24 Αναγκαιότητα παράτασης σύμβασης υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων. 19
25 Τοποθέτηση κινητών εμποδίων (αφαιρούμενα κολωνάκια), στις εισόδους-εξόδους – εξόδους του πεζόδρομου της οδού Μαυρούλια στην πόλη του Κιάτου. 20
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 33ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 31/12/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 33ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 30/12/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Υποβολή αιτήματος στο Φο.Δ.Σ.Α για την εκχώρηση αρμοδιότητας προσωρινής διαχείρισης & επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων. 497
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 31/12/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 32ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 30/12/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έγκριση της αριθ. 96/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. ομόφωνα 498
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθ. 339/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» (με κωδ. mis942895) από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ. ) “Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ)Α.Ε. ΟΤΑ). Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
ομόφωνα 499
2 Αποδοχή της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2014, ΣΑΕ 075 ως εμπροσθοβαρές του έργου ”Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Φενεού , Δήμου Σικυωνίων” προϋπολογισμού 3.359.609,18 € ομόφωνα 500
3 Έγκριση της αριθ. 110/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικoύ Λιμενικού Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2014 (ΣΑ Ε189) για το έργο ”Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο Δήμου Σικυωνίων», Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2014. κατά πλειοψηφία 501
4 Παράταση της Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων» κατά πλειοψηφία 502
5 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων. κατά πλειοψηφία 503
6 Λήψη απόφασης περί εκ νέου ανάρτησης της κτηματογράφησης των πολεοδομικά προβληματικών περιοχών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983 ομόφωνα 504
7 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, για το 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ). ομόφωνα 505
8 Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό Λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας . ομόφωνα 506
9 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. αποσύρεται
10 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. αποσύρεται
11 Έγκριση της αριθ. 343/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού   Προγράμματος τρέχοντος έτους».
κατά πλειοψηφία 507
12 Υποβολή αιτήματος στο Φο.Δ.Σ.Α για την εκχώρηση αρμοδιότητας προσωρινής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων. αποσύρεται
13 Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του εξοπλισμού &   των υποδομών προσωρινής διαχείρισης & επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή & βιολογική επεξεργασία (μετά από διαλογή στην πηγή) Δήμου Σικυωνίων. κατά πλειοψηφία 508
14 Έγκριση μελέτης προσωρινής διαχείρισης &   επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή & βιολογική επεξεργασία (μετά από διαλογή στην πηγή) Δήμου Σικυωνίων. κατά πλειοψηφία 509
15 Έγκριση της αριθ. 93/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: «Μερική ανάκληση της αριθ.55/2014 ως προς το σκέλος που αφορά στον Κωδικό 15-7336.002 με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση του αθτλητικού συγκροτήματος Δημοτ. Γυμναστηρίου . ομόφωνα 510
16 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο του Δήμου Σικυωνίων».  κατά πλειοψηφία 511
17 Παραχώρηση διαχείρισης αρδευτικών γεωτρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων. κατά πλειοψηφία 512
18 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 19/2012 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 513
19 Ορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΔΕΔΗΣ (μετά από αίτημα παραίτησης ) αποσύρεται
20 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (Ε.Φ.Δ.) αποσύρεται
21 Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου. αποσύρεται
22 Επιβολή προστίμου για την αυθαίρετη βόσκηση Βοοειδών στο Δημοτικό Βοσκότοπο της Τ. Κ. Καστανιάς . κατά πλειοψηφία 514
23 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της αριθ. 14/2013 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου . ομόφωνα 515
24 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών» της αριθ. 4/2014 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου  ομόφωνα 516
25 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ”Επισκευή & ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυωνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου” της αριθ. 6/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. ομόφωνα 517
26 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.  αποσύρεται
27 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν επιχείρησης Πλέστη Νικολάου, επί της οδού Α. Κοββατζή 15-17 στο Κιάτο αποσύρεται
28 Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης   Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων.    αποσύρεται
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       KIATO 15/12/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 31ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 12/12/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας. 451
β Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί τροποποίησης Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 452
γ Άρση διακοπής εργασιών και παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αγροτική οδοποιία (τμήμα Α & τμήμα Β) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδάλεα-Παναγιά (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός 2011)», (αριθ. μελέτης 27/2009 TY). 453
δ Παραχώρηση χρήσης αίθουσας, του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, στο σύλλογο διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού, για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. 454
ε Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΤΜΗΜΑ Α & ΤΜΗΜΑ Β) (Ε.Ο. ΜΟΣΙΑΣ-ΜΑΤΙΟΥ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ- (ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011)) 455
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 23069/4-12-2014 απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Πρόγραμμα ”Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013” (ΠΑΑ), Μέτρο 413 Υπομέτρα L123, L321 Δράσεις L123α, L321-1, L321-2. 456
2 Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων». 457
3 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 458
4 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. 459
5 Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. 460
6 Έγκριση της αριθ. 32/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: ”Προμήθεια Εξοπλισμού κτιρίου Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων” και καθορισμός του τρόπου διενέργειας. 461
7 Έγκριση της αριθ. 33/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: ”Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων” και καθορισμός του τρόπου διενέργειας. 462
8 Προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησ-ης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015, έπειτα από άγονο διαγωνισμό. 463
9 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 464
10 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)
11 Τροποποίηση της αριθ. 232/2012 Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος (4) περί ορισμού τακτικών μελών. 465
12 Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς. 466
13 Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων. 467
14 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων 468
15 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Στυμφαλίας- Δ.Ε.Φενεού 469
16 Έγκριση εξόδων κίνησης & εκτός έδρας αποζημίωση του Δημάρχου Σικυωνίων για τη συμμετοχή του στην 8η πανελλήνια σύνοδο του δικτύου Φο.Δ.Σ.Α 470
17 Έγκριση εξόδων κίνησης & εκτός έδρας αποζημίωση του Δημάρχου Σικυωνίων κατά την μετάβασή του στην Αμερική, για την διεκδίκηση της περιουσίας του εμπιστεύματος Μαυρούλια . 471
18 Ανάκληση της αριθμ. 494/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονιστικής Απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων. 472
19 Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου περί παραχώρησης αιθουσών Τ.Κ. του Δήμου μας για στέγαση των περιφερειακών Ιατρείων . 473
20 Γνωμοδότηση για μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας. 474
21 Έγκριση της αριθ. 103/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί Ψήφισης προϋπολογισμού & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015. 475
22 Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2012. 476
23 Έγκριση της αριθ. 91/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013. 477
24 Έγκριση της αριθ. 90/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015. 478
25 Έγκριση της αριθ. 12/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμια εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (4η Δόση) 479
26 Έγκριση της αριθ. 37/2014 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.” περί Αποζημίωσης Προέδρου. 480
27 Έγκριση της αριθ. 9/2014 απόφασης Τ.Κ. Λαύκας Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας περί παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημ. Σχολείου Λαύκας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαύκας ”Η ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΥΚΑ” 481
28 Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης ξύλινου περιπτέρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 482
29 Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης χώρου στο Εμπορικό Σύλλογο, για εγκατάσταση και λειτουργία συνθετικού παγοδρομίου, επί της οδού Κλεισθένους. 483
30 Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης χώρου στο Εμπορικό Σύλλογο, για εγκατάσταση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου πάρκου, επί της οδού Κλεισθένους . 484
31 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.  485
32 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα. 486
33 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό 487
34 Έγκριση της αριθ. 310/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος Έτους. 488
35 Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος Έτους. 489
36 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 8/2013 μελέτης της Τ.Υ. 490
37 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 19/2012 μελέτης της Τ.Υ. 491
38 Σύσταση επιτροπής οριστικής επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ” της αριθ. 8/2012 μελέτης της Τ.Υ. 492
39 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ” της αριθμ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. 493
40 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ” της αριθμ. 2/2014 μελέτης της Τ.Υ. 494
41 Χορήγηση άδειας διάνοιξη τάφρων επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του Ο.Τ.Ε. 495
42 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο ”ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ” της αριθμ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. 496
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 30ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 25/11/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 30ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 25/11/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 «Υποβολή αιτήματος του Δήμου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: Κτασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»   ΟΜΟΦΩΝΑ 450   25/11/14
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 24/11/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 29ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 21/11/2014 από αναβολή             την 14/11/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έγκριση της αριθ. 297/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους. ΟΜΟΦΩΝΑ 422 27189  
β Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. Και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημόσιων Χώρων Οικισμών. ΟΜΟΦΩΝΑ 423 27190  
γ Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 424 27192  
δ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) σε συνεργασία με την εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 425 27193  
ε Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 426 27194  
στ Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας με τίτλο: Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φενεού (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) ΟΜΟΦΩΝΑ 427 27195  
ζ Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας με τίτλο: Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Στυμφαλίας (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) ΟΜΟΦΩΝΑ 428 27196  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Λήψη απόφασης επί της ένστασης των κ. κ. Κων/νου και Δημητρίου Ζολώτα περί :   «Τροποποίηση του Ο.Τ. 24 του Σχεδίου πόλης Κιάτου».  ΟΜΟΦΩΝΑ 429 27197  
2 Συγκρότηση Επιτροπής φροντίδας – περιποίησης αδέσποτων ζώων. ΟΜΟΦΩΝΑ 430 27207  
3 Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ονομασίας – μετονομασίας οδών και πλατειών. ΟΜΟΦΩΝΑ 431 27208  
4 Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αγορά βιβλίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 432 27209  
5 Συγκρότηση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση της Δημοτικής Αρχής στην εκπόνηση και παραλαβή αρχιτεκτονικών μελετών. ΟΜΟΦΩΝΑ 433 27210  
6 Συγκρότηση Επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ 434 27211  
7 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ). ΑΝΑΒΟΛΗ 435 27212  
8 Τροποποίηση της αριθ.47/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Συγκρότηση Τοπ. Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».    ΟΜΟΦΩΝΑ 436 27213  
9 Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» . ΟΜΟΦΩΝΑ 437 27214  
10 Έγκριση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προυπ/σμού έτους 2014». ΟΜΟΦΩΝΑ 438 27215  
11 Ανάκληση της υπ’ άριθμ.522/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ”Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτων   ευρισκομένων στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού” ΟΜΟΦΩΝΑ 439 27216  
12 Αναγκαιότητας αγοράς ακινήτων ιδιοκτησίας Τσούλη Βασίλειου στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού. ΟΜΟΦΩΝΑ 440 27217  
13 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 447/2012 απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προς το 4ο σκέλος, Συγκρότηση ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE 12NAT/GR/000276) ΟΜΟΦΩΝΑ 441 27218  
14 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης του Συμβουλίου ,της Τ.Κ. Λαύκας με θέμα: «Πρόταση για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Λαύκας στον Αθλητικό Όμιλο Λαύκας για την περίοδο 2014-2015 ΟΜΟΦΩΝΑ 442 27219  
15 Λήψη απόφασης επί αιτήσεων κ.κ. Καραχοτζίτη & Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ 443 27220  
16 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας Σωτηροπούλου Παναγιώτας στην οδό Σόλωνος 53Α στο Κιάτο. ΟΜΟΦΩΝΑ 444 27221  
17 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας του XHIMO STAVRI   στην οδό Κολοκοτρώνη 19 στο Κιάτο . ΟΜΟΦΩΝΑ 445 27222  
18 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας του κ. Βασιλείου Σταυρόπουλου στην οδό Υψηλάντη 13 στο Κιάτο . ΟΜΟΦΩΝΑ 446 27223  
19 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν τoυ καταστήματος της Σίδερη Παναγιώτας στην οδό Ιπποκράτους στο Κιάτο ΟΜΟΦΩΝΑ 447 27224  
20 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων κατά την εκδήλωση του «9ου Ράλι Δαναών» εντός των ορίων Δήμου μας . ΟΜΟΦΩΝΑ 448 27225  
21 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: ”Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Νέου Αύλακα. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 449 27226  
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 17/11/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ.28Ης / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14/11/2014
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η συνεδρίαση αναβλήθηκε
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 17/11/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 27Ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14/11/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2015.  421
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 25ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/10/2014)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 30/10/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25472

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 25η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η και Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 

Επικαιροποίηση της αριθ. 44/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του, για το οικονομικό έτος 2014» .

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 17/11/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 26Ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14/11/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έγκριση της αριθ 288/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελών-δικαιωμάτων χρήσης κοιμητηρίου της Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου του Δήμου Σικυωνίων». (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ) 395
β Έγκριση της αριθ 289/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης Τ.Κ. Κρυονερίου». (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ) 396
γ Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο σεμινάριο με τίτλο: “Κομποστοποίηση & Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”. 397
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015.  398
2 Έγκριση της αριθμ. 24/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια». 399
3 Έγκριση της αριθμ. 22/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων». 400
4 Έγκριση της αριθμ. 03/2012 μελέτης (Επικαιροποίηση 20/10/2014) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: «Κτίριο Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων». 401
5 Έγκριση της αριθμ.26/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ενίσχυση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων».
6 Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων».
7 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 402
8 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 403
9 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Κτίριο Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 404
10 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ενίσχυση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11 Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12 Έγκριση της αριθ. 259/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.977,83 προερχόμενη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας Κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ». 405
13 Έγκριση της αριθ 268/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα : « Συμψηφισμός απαιτήσεων και οφειλών μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και   του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΔΕΥΑΣ” 406
14 Λήψη Απόφασης για υποβολή αίτησης Δήμου Σικυωνίων προς το Ν.Π.Ι.Δ. ”ΔΕΥΑΣ” περί ρύθμισης οφειλών του & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης. 407
15 Έγκριση της αριθ. 271/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία ενίσχυσης πιστώσεων τρέχοντος έτους». 408
16 Έγκριση της αριθ. 267/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: « Αποδοχή ποσού τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές» προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους . 409
17 Έγκριση της αριθ 272/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (και συγκεκριμένα την αποζημίωση των μελών των εκλογικών συνεργείων) κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014». 410
18 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων στην «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.» 411
19 Έγκριση Διενέργειας προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» . 412
20 Έγκριση της αριθ. 7/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 €» . 413
21 Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο : «Ευεργέτες & δωρητές της πόλης του Κιάτου (1858-2014)» 414
22 Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας. 415
23 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ.Ε. Σικυωνίων» . 416
24 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πρατηρίου Υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων» . 417
25 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επισκευή- Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Παραδεισίου» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου αυτού . 418
26 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ.Κιάτου». 419
27 Έγκριση της αριθ. 69/2014 απόφασης του Συμβουλίου, της Δ. Κ. Κιάτου με θέμα: «Αίτηση της κας Μπρώνη Κων/νας για παραχώρηση στην ομάδα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ της πλατείας Ελευθερίας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών των αποθηκών Α.Σ.Ο. ή του Δημοτικού Θεάτρου, την 16-11-2014 προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου ».  420
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 24ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 16/10/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 24Ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 16/10/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα συμπολίτη & δωρητή του Δήμου μας, Κωνσταντίνο Πανιάρα. 351
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO       17/10/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 23ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 09/10/2014 και συνεχιζόμενης την 16/10/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Σικυωνίων με τον αναπληρωτή του, στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 348
β Ορισμός μέλους του Δήμου Σικυωνίων, με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ”Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014”. 349
γ Έγκριση της αριθμ. 60/2014 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Αίτημα προς το Δήμο Σικυωνίων για την παραχώρηση διαχείρισης του γηπέδου Τραγάνας. 350
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ενημέρωση – Συζήτηση επί των θεμάτων: α) Διαχείριση απορριμμάτων ,β)Υδροδότηση Δήμου Σικυωνίων και γ) Πορεία Πολεοδομικών Θεμάτων . _
Η Συνεδρίαση της 09-10-2014 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 1.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 42 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 16-10-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ.
2 Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως τα κ. Δήμητρας Καραχοντζίτη»  352
3 Παραχώρηση χώρου στέγασης του πολιτιστικού συλλόγου Κ. Διμηνιού – Νεάπολης Κιάτου «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ». 353
4 Έγκριση της 3/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ. Κ. Γκούρας με θέμα «Συζήτηση επί τα αιτήσεως του κ. Φιακά Ιωάννη για χορήγηση παροχής νερού»   . 354
5 Έγκριση της 3/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ. Κ. Πασίου με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στην Τ.Κ.Πασίου».    355
6 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν τα εισόδου του κέντρου Ξένων Γλωσσών «Ευρωγνώση»   στην οδό Σικυώνος 30 στο Κιάτο. 356
7 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν του Καταστήματος ιδιοκτησίας κ. Αθανασούλη Αθαν. στην οδό Νικηταρά αριθ. 31 στο Κιάτο. 357
8 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν του Καταστήματος “Itsy beachy” ιδιοκτησίας κ. Σιάφη Σταύρου στην οδό Ποσειδώνος στο Κιάτο. 358
9 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν & απέναντι του   βιολογικού πλυντηρίου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας κ. Πρίφτη στην οδό Μετ. Σωτήρος αριθ. 26 στο Κιάτο. 359
10 Έγκριση της 217/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». 360
11 Έγκριση της 234/2014 απόφασης Οικονομική Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχν. Προγράμματος οικ. έτους 2014». 361
12 Έγκριση της αριθ.75/2014ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Κανονισμού τελών για την χρήση και λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου και ορισμό υπεύθυνου Αντιδημάρχου» . 362
13 Έγκριση της αριθ. 179/2014ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) ». 363
14 Έγκριση της αριθ. 178/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄& Β΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού». 364
15 Ανάκληση της αριθ. 395/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων».  365
16 Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με εταιρείες κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’81) 366
17 Έγκριση της αριθ. 65/2014 απόφασης Συμβουλίου Δ. Κ. Κιάτου με Θέμα: «Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ τα Δ. Κ. Κιάτου του Δήμου Συκιωνίων. 367
18 Έγκριση της αριθ. 26/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότηση για την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 1000 αμνοεριφίων πάχυνσης ιδιοκτησίας   Σπ. Οικονομόπουλου & Σια Ο.Ε. 368
19 Έγκριση της αριθ. 55/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Δ. Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» 369
20 Έγκριση της αριθ. 86/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό ΤαμείοΣικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014». 370
21 Ετήσια Επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Η Μηκώνη» και τροποποίηση της   Συστατικής πράξης αυτής . 371
22 Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σικυωνίων .  372
23 Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Σικυωνίων .  373
24 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων. 374
25 Συγκρότηση οργάνου ελέγχου παιδότοπων σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου10 ΚΥΑ 36873/2007 (1364/β’) 375
26 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής» της αριθ.37/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 376
27 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Δημοτική Οδοποία Τ.Δ.» της αριθ.42/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας . 377
28 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς» τα αριθ.53/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας. 378
29 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Καταπολέμησης Κουνουπιών». 379
30 Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων Δ. Σ. του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Α. Ε. (Κ.Ε.Κ). 380
31 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βοραϊκού . 381
32 Έγκριση1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Καστανιάς». 382
33 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων κατά την εκδήλωση του «17ου Garrera Ράλι 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ» εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 383
34 Έγκριση της αριθ. 63/2014 απόφασης Συμβουλίου Δ. Κ. Κιάτου με Θέμα: «Παραχώρηση αποθηκών ΑΣΟ και του προαύλιου χώρου αυτών για Μουσική Εκδήλωση την 25η -26η Οκτωβρίου 2014». 384
35 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ. 18/2012 μελέτης Τ.Υ. 385
36 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου». 386
37 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πλατείας Κρυονερίου » της αριθ. 14/2013 μελέτη της Τ.Υ. 387
38 Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε Δ.Δ.Η.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού . 388
39 Πραγματοποίηση εκδηλώσεων σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικείων παθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων . 389
40 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων . 390
41 Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 280/2007 απόφαση Δημ. Συμβουλίου. 391
42 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Υγιών Πόλεων» 392
43 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων.(άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)».,    393
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΙΑΤΟ               20/06/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 12/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 19-06-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Φοίτηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Σουλίου κατά πλειοψηφία 236
β Έγκριση της αρ. 3/2014 απόφαση της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: Συζήτηση της αίτησης Διδασκάλου Θεοφάνη για απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης λόγω παραχώρησης αγρού ιδιοκτησίας του, στη θέση ”Λαιμός” της Τ.Κ. Ψαρίου για ανόρυξη της υδροαδρευτικής γεώτρησης. αναβολή 237
γ Παράτασης μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ Κιάτου. ομόφωνα 238
δ Έγκριση & παραλαβή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας με τίτλο: Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση ”Βάλτος” Δ.Κ. Κιάτου. ομόφωνα 239
ε Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με την Ε.Κ.Σ. Στην εκδήλωση απόδοσης τιμής στους συμπολίτες μας Σεβαστή Χαβιάρα-Καραχάλιου και Φούγια Παναγιώτη. ομόφωνα 240
στ Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Δ.Σ. της παιδικής εξοχής- κατασκήνωσης Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) με θέμα: Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την έκδοση απόφασης αναληψης της λειτουργίας, της παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) για το έτος 2014 από το Δήμο Σικυωνίων.  ομόφωνα 241
ζ Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του ΔΣ της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) με θέμα: Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ομόφωνα 242
η Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του ΔΣ της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) με θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Κλημεντίου) για το έτος 2014 από το Δήμο Σικυωνίων. ομόφωνα 243
θ Γνωμοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για την ανευρεση μαρμάρων σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση ”Παπαγούβα” στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 244
ι Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή των νοτίων τμημάτων των δύο νέων κάτω διαβάσεων Κ201 και Κ202. ομόφωνα 245
κ Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης της Τ.Κ. Μεσινού με θέμα: Περί ορισμού υδρονομέα στην αρδευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Μεσινού στη θέση ”Μύλος” για την αρδευτική περίοδο 2014. κατά πλειοψηφία 246
λ Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων σε συνέδριο ομόφωνα 247
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθ. 112/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. κατά πλειοψηφία 248
2 Έγκριση της αριθ. 113/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2013. αποσύρεται
3 Λήψη απόφασης περί ”Κτηνοτροφικών Οικισμών”, (Ν.4235/2014 ΦΕΚ 32/Ά/2014) μετά το με αρ. πρωτ. 10306/02.06.2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνοτροφικής Π.Ε. Κορινθίας. αποσύρεται
4 Αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για πυρασφάλεια στο Δήμο Σικυωνίων. ομόφωνα 249
5 Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφαση της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου με θέμα: Ορισμός υδρονομέων για τη αρδευτική περίοδο έτους 2014. κατά πλειοψηφία 250
6 Έγκριση της αριθ. 7/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : Διορισμός υδρονομέων. κατά πλειοψηφία 251
7 Έγκριση της αριθ. 1/2014 της Τ.Κ. Διμηνιού με θέμα: Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική στην Τ.Κ. Διμηνιού. ομόφωνα 252
8 Έγκριση της αριθ. 17/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ νεκροταφείου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού. ομόφωνα 253
9 Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκο) επί της οδού Σικυώνος 66 στην Δ.Κ. Κιάτου μετά από το με αρ. πρωτ. 7450/2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ. ομόφωνα 254
10 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Επεκτάσεις αγωγών όμβριων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου, της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 255
11 Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: Επισκευή – Συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 256
Print Friendly, PDF & Email