Πίνακας θεμάτων 4ης/2017 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 06/03/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 04ης/2017 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 05/03/2017   
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η θητεία, ήτοι (Από 5-03-2017 έως 31- 08-2019).   66      
2 Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την   2ην θητεία, ήτοι (Από   5-03-2017 έως 31- 08-2019).   67      
Print Friendly, PDF & Email