Πίνακας θεμάτων 36ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 29/12/2016                
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν            
          Της αριθμ. 36ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 28/12/2016                       
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ            
ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ            
α Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2017. ομόφωνα 543                  
β Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμο πολίτη του Δήμου μας. ομόφωνα 544                  
γ Έγκριση της αριθ.55/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Αποζημίωση Προέδρου έτους 2016» . ομόφωνα 545                  
δ Έγκριση της αριθ.56/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016 για οφειλόμενα που δεν προβλέφθηκαν κατά την κατέρτιση 2016 και δημιουργία νέας πίστωσης » . ομόφωνα 546                  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ            
1 Ενέργειες για τον χαρακτηρισμό Δήμου Σικυωνίων ως «Ορεινός Δήμος». ομόφωνα 547                  
2 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο . ομόφωνα 548                  
3 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.. ομόφωνα 549                  
4 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα «Δακοκτονία έτους 2016». ομόφωνα 550                  
5 Επί του με αριθ. πρωτ. Φ.2/295/19-12-2016 έγγραφο του Δ/ντη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα «Πρόταση για επαναπροσδιορισμό των ορίων του 7ου Δημ. Σχολείου» . αναβολή 551                  
6 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης των Δ.Ε. Φενεού . ομόφωνα 552                  
7 Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος». ομόφωνα 553                  
8 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων». ομόφωνα 554                  
9 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών ». ομόφωνα 555                  
10 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Γονούσας». ομόφωνα 556                  
11 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών». της αρ. 04/2014 μελέτης της Τ.Υ. ομόφωνα 557                  
12 Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το Οικονομικό έτος 2017 ομόφωνα 558                  
13 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 αποσύρεται                    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Print Friendly, PDF & Email