Πίνακας θεμάτων 28ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 17/11/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 28ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 16/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΥ της αρ. 15/2015 μελέτης της Τ.Υ. 452
β Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 1ο Παγκορινθιακό Πολυθεματικό Φεστιβάλ του Δήμου Κορινθίων, 17-23 Δεκεμβρίου 2016. 453
γ Ένταξη του Δήμου Σικυωνίων στην πράξη ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ – Νεά Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212) 454
δ Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2016. 455
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός εκπροσώπων στο Α’/θμιο & Β’/θμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017 & 2018. 456
2 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
3 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
4 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό:14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ:1465 – Έκδοση 3/0) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» . 457
5 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 458
6 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων στην οδό Περιάνδρου έμπροσθεν   ιδιοκτησίας Βαμβακάρη Μιχαήλ . 459
7 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ. 460
8 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αρ. 3/2015 μελέτης της Τ.Υ. 461
9 Έγκριση της αρ. 37/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέων πιστώσεων». 462
10 Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεως 2016» . 463
11 Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 464
12 Επί του με αριθ. πρωτ. 16250/26-10-2016 αιτήματος του κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίου, περί : Αγοράς νερού από την Τ.Κ. Λαλιωτίου. 465
13 Ετήσια Επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και τροποποίηση της Συστατικής πράξης του . 466
14 Έγκριση της αριθ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» . 467
15 Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β και Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.  468
16 Έγκριση της αριθ. 253/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίησηπροϋπολογισμού έτους 2016». 469
17 Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίησηπροϋπολογισμού τρέχοντος έτους ». 470
18 Έγκριση της αριθ. 265/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «ΤροποποίησηΤεχν.Προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2016». 471
19 Έγκριση της αριθ. 273/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 472
20 Έγκριση της αριθ. 274/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016 . 473
21 Έγκριση της αριθ. 287/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας & Β/Θμιας εκπαίδευσης . 474
22 Έγκριση της αριθ. 288/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» .    475
23 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 476
24 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
25 Έγκριση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού   Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» . 477
26 Έγκριση της αριθ. 95/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού   Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους» 478
27 Έγκριση της αρ. 48/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολ. Επιτροπή Β’/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων περί αιτήσεως του Δομετίου Άννη-Γεώργιου για παραχώρηση της παλαιάς αίθουσας του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου . 479
28 Παραχώρηση του γηπέδου αντισφαίρισης (τένις) που βρίσκεται στην περιοχή Αγ. Νικολάου στο Κιάτο, στον Αθλητικό Ομιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος. 480
29 Αναγκαιότητα επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Πανοράματος. 481
30 Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ασπροκάμπου στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασπροκάμπου . 482
Print Friendly, PDF & Email