Πίνακας θεμάτων 27ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 10/11/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 27ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ της αρ. 06/2016 μελέτης της Τ.Υ. 431
β Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011). 432
γ Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας, για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  433
δ Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. 434
ε Παραχώρηση της αίθουσας Θεάτρου του Δημαρχείου στο σύλλογο Γυναικών Μουλκίου & Πολιτιστικό σύλλογο «ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ» 435
στ’ Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Κορινθίας “ΕΥ ΖΕΙΝ”στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη την 14η Νοεμβρίου 2016 . 436
ζ Καθυστέρηση εκτίμησης των ζημιών φυτικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ 437
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αρ. 34/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2014». 438
2 Έγκριση της αρ.42 /2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού   Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους   2015 » . 439
3 Λήψη απόφασης για την στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείρισης απορριμμάτων 440
4 Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΣ, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την 256/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου . 441
5 Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων για την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας )».    442
6 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) του Δήμου Σικυωνίων.    443
7 Έγκριση Κανονισμού άρδευσης Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. 444
8 Καθορισμός λειτουργίας Παιδικής Χαράς της Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά, και Ποσειδώνος   του Δήμου Σικυωνίων . 445
9 Έγκριση Αναπροσαρμογής αρδευτικών τελών Τ. Κ. Μικρού Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων . 446
10 Έγκριση Καθορισμού τελών χρήσης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων . 447
11 Έγκριση αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων στο Κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος» της Δ. Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».    448
12 Ανάκληση της 271/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Παραχώρηση χρήσης του ασθενοφόρου οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου». 449
13 Δωρεά Ασθενοφόρου Οχήματος στον τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. 450
14 Επί του με αριθ. πρωτ. 2501/18/181-α/1-11-2016 εγγράφου του Αστυν. Τμήματος Κιάτου περί , έγκρισης διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου (Ε.Λ.Κ.Α ) επί της Ε.Ο. Κίατου – Γκούρας. 451
Στο σημείο αυτό διεκόπη η συνεδρίαση λόγω περασμένου της ώρας.                                                               Τα εναπομείναντα παρακάτω θέματα θα συζητηθούν σε επόμενη τακτική συνεδρίαση
15 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).  
16 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).  
17 Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό:14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ:1465 – Έκδοση 3/0) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» .  
18 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  
19 Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ασπροκάμπου στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασπροκάμπου .  
20 Έγκριση της αρ. 37/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέων πιστώσεων».  
21 Έγκριση της αρ. 38/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεως 2016» .  
22 Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»  
23 Έγκριση της αρ. 40/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»  
24 Έγκριση της αριθ. 39/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» .  
25 Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Α, Β και Γ τριμήνου έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.   
26 Έγκριση της αριθ. 253/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίησηπροϋπολογισμού έτους 2016».  
27 Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίησηπροϋπολογισμού τρέχοντος έτους ».  
28 Έγκριση της αριθ. 265/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «ΤροποποίησηΤεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2016».  
29 Αποδοχή ποσού για την Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
30 Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016 .  
31 Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α’/θμιας & Β’/Θμιας εκπαίδευσης .  
32 Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου .     
33 Έγκριση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .  
34 Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων .  
35 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
Print Friendly, PDF & Email