Πίνακας θεμάτων 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 10/11/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 26ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 09/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων. 430
Print Friendly, PDF & Email