Πίνακας θεμάτων 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 08/11/2016    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 24ης/2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 07/11/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (121/2015 απόφαση Δ.Σ.), η 24η Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. και μεταφέρεται την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου   2016 και ώρα 19:30′.
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων.          
Print Friendly, PDF & Email