Πίνακας θεμάτων 15ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 29/06/2016
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
          Της αριθμ. 15ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 28/06/2016
Α.Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Παραχώρηση χρήσης χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κεφαλαρίου στον κ. Δουβή Παναγιώτη για πραγματοποίηση εκδήλωσης την 19-7-2016  231
β Ανάκληση της αριθ. 188/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και ΔΕΥΑΣ για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: “Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός Προυπολογισμός”.    232
γ Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησηςστο Επιχειρησικό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” ‘Αξονας προταιρεότητας 14: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων (ΤΣ)” με τίτλο : “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α Ειδικός Προϋπολογισμός ” .     233
δ Έγκριση της αριθ. 29/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων περί :Παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για αθλητικές εκδηλώσεις.  234
ε Έγκριση της αριθ. 30/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων περί :Παραχώρηση της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για αθλητικές εκδηλώσεις.  235
στ Τροποποίηση της αριθ. 380/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Διοικ. Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτησης Ν. Κορινθίας Α.Ε. (Κ.Ε.Κ.) 236
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Καταγγελία σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.    237
2 Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)». 238
3 Έγκριση του Α’ Ειδικού Προϋπολογισμού της αρ. 09/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ». 239
4 Έγκριση της αριθ. 40/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες». 240
5 Καταγγελία αποδόμησης Παιδιατρικού Τμήματος από ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 241
6 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για παράλληλη διάθεση ενός (1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας,με σκοπό, την άμεση και αποτελεσματικότερη εκτέλεση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων. 242
7 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού). 243
8 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) . 244
9 Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) 245
10 Έγκριση της αριθ. 7/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα: «Ένταξη έργου συντήρησης χώρου γηπέδου μπάσκετ στην είσοδο της Τ.Κ. Λαύκας» 246
11 Επί του με αριθ. πρωτ. 8173/7-6-2016 εγγράφου του εκπροσώπου της Τ. Κ. Καστανιάς και του Προέδρου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα:   «Αντιμετώπιση προβλημάτων   λειψυδρίας». 247
12 Έγκριση της αριθ. 18/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συζήτηση επί αιτήσεως της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος (Κιάτου) για διενέργεια εμποροπανηγύρεων τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών, Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Κοιμήσεως Θεοτόκου. 248
13 Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας ή Κρίσεως . 249
14 Έγκριση της αριθ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης έτους 2016 . 250
15 Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2016» ., 251
16 Έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής – Εξοχής Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Κλημεντίου – Καισαρίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία της έτους 2016 . 252
17 Έγκριση της αρ. 14/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για την τακτοποίηση Χρηματικού Υπολοίπου. 253
18 Έγκριση της αρ. 15/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” περί τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 για οφειλόμενα που δεν προβλέφθηκαν κατά την κατάρτιση του προυπολογισμού 2016 και δημιουργία νέων πιστώσεων. 254
19 Έγκριση της αρ. 01/2016 απόφασης Τ.Κ. Σουλίου περί, «Αξιοποίησης προαυλίου χώρου του Δημοτικού Σχολείου».    255
20 Έγκριση της αριθ. 7/ 2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κρυονερίου με θέμα: «Συζήτηση επί της με αριθ. πρωτ. 10097/15-6-2016 αιτήσεως του κ. Μυλωνά Ευάγγελου» . 256
21 Επί του με αριθ. πρωτ. 8396/9-6-2016 αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μαυραγάνη Κυριακής . 257
22 Επί του με αριθ. πρωτ.7958/3-6-2016 αιτήματος του κ. Μαρινάτου Ιωάννη περί «Άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου χώρου του ποταμού Ελισσώνα της Δ. Κ Σικυωνίων για τοποθέτηση Παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 3-13 ετών . 258
23 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΔΕΛΑ’ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ» . 259
24 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ» . 260
25 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τ. Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ & ΜΕΣΙΝΟΥ   & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ». 261
26 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 05/2012 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων. 262
27 Επί του από 31/5/2016 εγγράφου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. με θέμα: «Καθορισμός περιοχής παρέμβασης και υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
28 Έγκριση απόφασης του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
29 Έγκριση της αριθμ. 137/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 263
30 Έγκριση της αριθμ. 148/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». 264
31 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
32 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 10η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔ.Σ.Α με θέμα: «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων». 265
Print Friendly, PDF & Email