Πίνακας Θεμάτων 12ης/2017 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                          Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2017

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

Της  αριθ.  12/2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της      20-11-2017

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  Δημοτικού Σχολείου Πασίου.

        ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ.42/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2017-2018».

         ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ.43/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

    2 Έγκριση αρχικού αιτήματος αναγόμωσης πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων.

             ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 44/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης αναγόμωσης πυροσβεστήρων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2017-2018

              ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 45/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

4.   Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων

              ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 46/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ:

 5. Παραχώρηση αιθουσών  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)»   για διενέργεια εξετάσεων.

             
       ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 47/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ
6. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Νομικού    Προσώπου.         

           ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 48/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ

7. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016.
         
              ΟΜΟΦΩΝΑ-
          Αριθ. Απόφ. 49/2017         Αριθ. πρωτ.               ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email