Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Προκυρήξεις

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚATAΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 66.154,89€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 117 του Ν. 4412/2016.

Print Friendly, PDF & Email