Παπαβασιλείου Νίκος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης, Νεολαίας

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

papavasiliou-nikos2Παπαβασιλείου Νίκος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης, Νεολαίας

Ορίζουμε τον κ. Παπαβασιλείου Νικόλαο του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Αστυνομίας, Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
Μεταβιβάζουμε επίσης και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο. Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

  1. την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
  2. την έκδοση των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου, πλην εκείνων που έχουν εκχωρηθεί σε άλλα όργανα με ρητή διάταξη Νόμου, καθώς και εκείνων που έχουν εκχωρηθεί στους κ.κ. Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού.
  3. τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
  4. τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης των λογαριασμών του Δήμου (Εκκαθάριση, υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής).
  5. την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  6. την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
  7. να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων και οποιοδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται, πλην των Βεβαιωτικών Καταλόγων και των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πανάγου Αθανάσιος του Παναγιώτη.

Print Friendly, PDF & Email