Ορισμός Αντιδημάρχου Σικυωνίων

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΔΑ:ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3337

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 63

ΟΔήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ιδίου Νόμου.
 2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010),έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όσον αφορά την Αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 3. 3.Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 (τ.Α΄114).
 4. 4.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθ.2629/(τ.Β΄9-11-2011).
 5. 5.Την υπ’ αριθμ. 33/2017 Ορθή Επανάληψη ( ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 6. 6.Την υπ’αριθμ.218/2018 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:ΨΡΥ8Ω1Θ-6ΥΝ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου  Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων.
 7. 7.Την αριθμ. πρωτ:3337/30.3.2018 αίτηση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλικής του Παναγιώτη από τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών & Αγροτικής Ανάπτυξης.
 8. 8.Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πολιτών.

Αποφασίζουμε

 • Αποδεχόμαστε την αριθμ. πρωτ: 3337/ 30.3.2018 αίτηση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλικής του Παναγιώτη από τη θέση της Αντιδημάρχου και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτήν από τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης πριν την λήξη της θητείας της και την απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 218/2017 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΡΥ8Ω1Θ-6ΥΝ) απόφαση Δημάρχου.
 • Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 33/2017 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα εξής:

Ορίζουμε τον κατωτέρωΔημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίωνκαιτου μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Πανάγου Αθανάσιοτου Παναγιώτη Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων,στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,μεθητεία από 01/4/2018έωςκαι 31/8/2019 για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού στον οποίομεταβιβάζουμεόλεςτιςπρο­βλεπόμενεςαπότηΝομοθεσίααρμοδιότητεςπουαφορούντουςτομείς ευθύνης του.

Στονοριζόμενο Αντιδήμαρχομεταβιβάζουμετηναρμοδιότητανα προΐσταταιτωναντίστοιχωνυπηρεσιώνκαιναμεριμνάγιατηντήρηση των μέτρων καικανόνων ασφαλείας κατά την λειτουργία τους

ΜεταβιβάζουμεεπίσηςσεαυτόνκαιτηναρμοδιότηταναεκπροσωπείτοΔήμοσταΔικαστήριασεόλεςτιςσχετικέςτωναρμοδιοτήτων τουυποθέσειςκαιναδίνειτουςόρκουςπουεπιβάλλονταιαπότοΝόμο.

Επιπρόσθετα τουμεταβιβάζουμε τιςαρμοδιότητεςγια:

 1. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 2. Την υπογραφή των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη Νομοθεσία.
 3. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 4. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 5. Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής πάσης φύσεως προστίμων που άπτονται της λειτουργίας των Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται (ενδεικτικώς: πρόστιμα επί ακαθαρίστων εσόδων, επί αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου κλπ.).
 6. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 7. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, καθώς και των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).

            Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο για την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής, την υπογραφή των βεβαιώσεων αγροτικής απασχόλησης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

            Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάνος Ιωάννης.

Ηπαρούσαναδημοσιευθείσύμφωναμε το Νόμο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 30-3-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

      

                                                                                            ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

                                                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενος  Αντιδήμαρχος                                               

2. Δ.Ε Φενεού                                                                             

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email