Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 3/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/24-11-2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης .

Στο Κιάτο σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ.26733/18-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς
3.Παύλος Χρυσικός

4.Παναγιώτης Φιακάς
5.Βασίλειος Δομετίου
6.Ευάγγελος Καρακούσης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθ.25630/7-11-2014εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κιάτο 7/11/2014
Αρ. Πρωτ. 25630
ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (αρ. 63 παρ. θ), πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Ο Ν. 3013/2002 (αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας από τους ΟΤΑ).
3. Η με Αριθ. Πρωτ. 6785/24-10-2014 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. «σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας καταθέτουμε το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ

ΚΙΑΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

A. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ.

1.Κατάσταση
Ο Οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 35 Τοπικές Κοινότητες και μια Δημοτική Κοινότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι ορεινό και ημιορεινό περιοχές με σημαντικές εδαφικές κλίσεις και υψόμετρο από μηδέν (0) έως χίλια διακόσια (1200) μέτρα.

2. Σκοπός
Η διατήρηση της λειτουργίας του Δήμου σε περίοδο χιονοπτώσεων και η εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης κατοίκων και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

3. Επιπτώσεις χιονοπτώσεων
Η εμφάνιση των χιονοπτώσεων συνδέεται κυρίως με:
1. Το υψόμετρο
2. Το γεωγραφικό πλάτος
3. Την απόσταση από τη θάλασσα.
Μια χιονόπτωση μπορεί να εκδηλωθεί ως μία μέτρια χιονόπτωση που μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες μπορεί όμως να διαρκέσει και αρκετές ημέρες, να συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, χαλάζι ,έντονη βροχόπτωση και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τα συνοδά φαινόμενα της χιονόπτωσης όπως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η συσσώρευση χιονιού, ο παγετός, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της πληγείσας περιοχής. Η πρώτη κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Οι έντονες χιονοπτώσεις προκαλούν παράλυση ολόκληρων περιοχών, οδικών δικτύων, πόλεων, αεροδρομίων και παρεμποδίζουν την ομαλή επέμβαση των σωστικών συνεργείων. Επίσης εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης μπορεί να προκληθούν χιονοστιβάδες στις πλαγιές των βουνών με καταστροφικές επιπτώσεις στους κατάντη οικισμούς. Τέλος λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών υπάρχουν πολλά περιστατικά υποθερμίας και εξάντλησης που παρουσιάζονται συνήθως σε άτομα μεγάλης ηλικίας.

4.Ενέργειες του Δήμου.

4Α. Στάδιο Πρόληψης και Ετοιμότητας
• Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
• Τήρηση στοιχείων επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου και των υπευθύνων χειριστών τους (εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εφόδια) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.
• Συντήρηση των μηχανημάτων ιδιαίτερα των μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος και του υπόλοιπου εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος (προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, φίλτρων, λαδιών κ.λ.π.).
• Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για στις επεμβάσεις του προσωπικού (αλυσοπρίονα, φτυάρια, φακοί κ.λ.π.) και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας καυσίμων για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου.
• Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος.
• Ενημέρωση των κατοίκων των Τ. Κ. και Δ. Κ. για λήψη μέτρων αντιμετώπισης των επικίνδυνων φαινομένων και συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των Τ. Κ. για την παροχή βοήθειας στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές.
• Συνεργασία με την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου και τις στρατιωτικές αρχές της Περιφέρειας
• Διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων και του προσωπικού σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.
• Υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είναι η ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και οι υπηρεσίες ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού και υπεύθυνη υπηρεσία για τα οχήματα μηχανήματα έργων του Δήμου είναι το τμήμα κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού .
• Ενημέρωση των ομάδων επέμβασης και πληροφόρηση των κατοίκων για τον αναμενόμενο κίνδυνο και υπενθύμιση μέτρων αυτοπροστασίας.
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

4Β. Στάδιο άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση των καταστροφών από χιονοπτώσεις και παγετό.

• Διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
• Συνεχής επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου και ΕΚΑΒ για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών τους και για την κάλυψη των αναγκών που θα έχουν προκύψει).
• Kινητοποίηση όλου του δυναμικού του Δήμου σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει με σκοπό την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει.
• Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού με στόχο την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας.
• Διάθεση όλων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
• Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου της Π. Ε. Κορινθίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την φύση και την έκταση των ζημιών, τη βατότητα των δρόμων στην περιφέρεια του Δήμου, του βαθμού επικινδυνότητας, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών που θα έχουν προκύψει.
• Οργάνωση με μέσα και προσωπικό του Δήμου αλλά και με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων για την βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν και την στήριξη σε οικίες που έχουν άτομα ασθενή, υπερήλικα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Παροχή βοήθειας σε κτηνοτρόφους που τα ποιμνιοστάσιά τους βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές.
• Διάνοιξη των δρόμων με επέμβαση αρχικά στις ΕΠΟ που διασχίζουν την έκταση του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και στους συνδετήριους οδούς των Τοπικών Κοινοτήτων με τις ΕΠΟ και ρήψη άλατος στα επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου που πιάνουν πάγο και όπου υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα, με τη χρήση μέσων του Δήμου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
• Εξασφάλιση κατά προτεραιότητα της κυκλοφορίας σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινής ωφέλειας.
• Σε περιπτώσεις περιστατικών υγείας δρομολογείται, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη και τις αρμόδιες υπηρεσίες, η κατά προτεραιότητα αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα τμήματα του οδικού δικτύου που οδηγούν προς τα σημεία των περιστατικών υγείας για την άμεση προσέγγιση οχήματος του ΕΚΑΒ.
• Μέριμνα για την προστασία των αστέγων από τον κίνδυνο έκθεσής τους σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• O Δήμαρχος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την πρόληψη σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας Και Β/θμιας Εκπαίδευσης και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο ,εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων ,λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

4Γ. Στάδιο Αποκατάστασης

• Συντονισμός των ομάδων επέμβασης για τις δράσεις του μηχανισμού αποκατάστασης και την παροχή βοήθειας όπου απαιτείται.
• Καταγραφή των ζημιών.
• Έλεγχος της βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου για τυχόν βλάβες που υπάρχουν καθώς και για αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
• Έλεγχος των υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου μετά για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από παγετό και χιονοπτώσεις και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
• Άμεση αποκατάσταση των βλαβών στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης με ευθύνη της ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού.
• Ενημέρωση της ΔΕΗ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση του Δήμου.
• Ενημέρωση του ΟΤΕ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες.
• Ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης και της Π. Ε. για τις επιπτώσεις της καταστροφής και την έντασή τους στην περιφέρεια του Δήμου.
• Ο Δήμος προτείνει ή ζητά την επιπλέον βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα που απαιτούνται από την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Δ/ση.
• Κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των χιονοπτώσεων. Άμεση υποστήριξη από τη Γ.Γ.Π.Π. μέσω του Δήμου όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου.
• Συνεδρίαση του ΣΤΟ σε επίπεδο Δήμου με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών ,κινητοποίηση των Τοπικών φορέων και διάθεση του υπάρχοντος δυναμικού με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστάσεων.

5.Γενικές Οδηγίες –προφυλάξεις

• Παρακολούθηση των δελτίων σας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
• Προμήθεια εφοδίων πρώτης ανάγκης (φακός, φορητό ραδιόφωνο ή τηλεόραση, εφεδρικές μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών.).

• Δυνατός άνεμος σε συνδυασμό με χαμηλές θερμοκρασίες προκαλεί γρήγορα κρυοπαγήματα και επιβάλλεται να προστατεύστε το πρόσωπό σας με κάποιο μάλλινο ρούχο. Δυνατός άνεμος σε θερμοκρασία με βαθμού κάτω από το μηδέν , έχει το ίδιο αποτέλεσμα με θερμοκρασία 25 βαθμούς κάτω από το μηδέν σε ήρεμη ατμόσφαιρα.
• Εξασφαλίστε μαγειρικές συσκευές (γκαζιού, πετρελαίου, ξύλων) και να έχετε πάντα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ένα απόθεμα σε θερμαντικά καύσιμα και εναλλακτικά μέσα θέρμανσης.
• Να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα απόθεμα τροφίμων που δεν χρειάζεται ψυγείο.
• Να παραμένετε στο σπίτι σας κατά τη διάρκεια θύελλας, χιονοθύελλας ή πυκνής συνεχούς χιονόπτωσης και να μην απομακρύνεστε από κατοικημένες περιοχές.
• Οι κυνηγοί δεν πρέπει ποτέ να είναι μόνοι τους γιατί απρόβλεπτοι κίνδυνοι τους εκθέτουν ακόμη και σε θάνατο.
• Εάν αναγκαστείτε να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητό σας ελέγξτε τα ακόλουθα:
Μπουζί, μπαταρία, ψυγείο, φώτα αντιπηκτικό, λάδια, καλοριφέρ, φρένα, υαλοκαθαριστήρες, αντιολισθητικές αλυσίδες.
• Μη ταξιδεύετε μόνος αλλά με συνοδεία άλλου αυτοκινήτου εάν είναι δυνατό.
• Λειτουργείστε τον κινητήρα και την θέρμανση ανάλογα με τις συνθήκες αλλά και με οικονομία.
• Αποφεύγετε την κούραση και μην εκθέτετε τον εαυτό σας στο πολύ κρύο.

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΑΓΕΤΟΥ
Α) ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
1. Επ. Οδ. Με αριθ. 2: Κιάτο – Στυμφαλία – Φενεός μέσω Σουλίου, Κεφαλαρίου, Δρίζας, Καρτερίου Καστανιάς, Μοσιάς, Μεσινού Γκούρας, Στενού, Φενεού και Καλυβίων.
2. Επ. Οδ. Με αριθ. 32: Στενό – Ευρωστίνη.
3. Τμήματα των με αριθ. 9 και 14 Επ. Οδ.: Μποζικά – Τιτάνη – Γονούσα – Παραδείσι – Κρυονέρι – Σούλι.

Β) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1.Επ. Οδ. Με αριθ. 44 Τρίκαλα – Φενεός (δια μέσου Καρυάς).
2.Επ. Οδ. Με αριθ. 8 Μεσινό – Μάτι.
3.Επ. Οδ. Με αριθ. 9 στο τμήμα Καστράκι – Ασπρόκαμπος – Ψάρι – Καλλιάνοι.
Ο Δήμος Σικυωνίων έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Φαρμάκης Παναγιώτης 6945755559
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Βρέντας Ιωάννης 6944338008
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Νικολάου Δημήτριος 6977301810
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Σπηλιώτης Δημήτριος 6972351822
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κλειούφη Γεωργία 6974074163
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Κελλάρης Δημήτριος 6937641421
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θεοχάρης Πολυχρόνης 6945414254
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Μπασιώτης Ιωάννης 6945029031
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Καραχοντζίτης Νικ. 6974407756
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μπεγλίτσης Παναγιώτης 6946667769
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Σκάζας Δημήτριος 6973734334
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Γαλάνης Σπυρίδωνας 6974607241
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Ρέλιας Αθανάσιος 6947300483
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6947588265
31 ΜΑΤΙ Μουλόπουλος Κωνσταντίνος
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6977077104
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6938576254
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643281

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.
ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2742360100 6973799019
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742021103
2742360161
2742360106
2747360215
2747360124 6944508024
6974703838
6944276808
6973733307
6948245315
3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742360151
2747360215
2747360124 6977029308
6972220441
6984165050

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742021103
2747360200
2747360100 6944508024
6973733307
6948245315
5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2742360106
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2742360131
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ 2742026490 6974935309

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
2 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
3 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
6 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
7 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
9 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
10 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
11 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
13 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
14 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
15 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
16 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
17 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
18 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
20 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
22 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
23 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
24 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
25 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:
Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 45068 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί
2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, καταστροφέας.
3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί,1 κουτάλα.
4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 75702 Πετρελαιοκίνητο.
Εξάρτηση εκσκαφέα, φορτωτή, λεπίδα εκχιονισμού και αλατιέρα.
5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235 Πετρελαιοκίνητο.
Καλαθοφόρος βραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας, λεπίδα εκχιονισμού και αλατιέρα.
6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HYUNDAI ROBEX ΜΕ 111244 Πετρελαιοκίνητο.
7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – M322D ΜΕ 113687 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
9 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) MERCEDES 1317 ΜΕ 68281 Πετρελαιοκίνητο.
Δεξαμενή και κανόνι νερού.
11 ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES ACTROS 2641
12 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
13 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1619 ΚΗΥ 5113 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ACTROS 1832 KHH 2925 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497 Πετρελαιοκίνητο.
Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.
18 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT – IVECO ΚΗΥ 2213 Πετρελαιοκίνητο.
20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 PICKUP D 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA BT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
22 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
25 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICAR FUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
26 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
27 EΠIBATΙΚΟ FIAT SCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
28 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ LAND ROVER FREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
29 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
30 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN JUMPER ΚΗΥ 5101
31 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
32 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
33 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
34 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
35 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
36 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD RANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
37 ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA M8540 ΑΜ 55680 Πετρέλαιο.
Καταστροφέας χόρτων, κλαδιών.
Κουτάλα εμπρός.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΠΙΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2103359910
ΚΙΝ.: 6947563731, 6976922586
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Άμεση Δράση 100
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσεως 112
Πυροσβεστική Υπηρεσία 191, 199
ΕΚΑΒ 166
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 2610-561435
6975876774
fax: 2610461434
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 2713601180
fax : 2713601161
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2741084654
fax: 2741073160
Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ 2741023843 – 2742027083
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2741024578/28276
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0743-22282
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου 2742022315
Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου 2741081111
Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου 2741022260
Τμήμα Τροχαίας Ξυλοκάστρου 2743029227
Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου 2743029237

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διοικητής 2741025941
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2741024600
Τηλ. Κέντρο 2741024600/2741025941
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΑΤΟΥ
Διοικητής 2742021111
Τηλ. Κέντρο 2742021381, 23333
fax 2742020054
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διευθυντής 2741025910
Τηλ. Κέντρο 2741025711
Κέντρο Υγείας Κιάτου 2742022222, 2742024045
Bλάβες ΟΤΕ 121
Βλάβες ΔΕΗ 2743028430

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :
 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου που φέρει την ονομασία <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ>> και του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια δραστηριοποίησης του προαναφερόμενου Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ<

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• Το υπ’ αριθ. 25630/7-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και
2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2014.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 24-11-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email