Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 1/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/03-06-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Στο Κιάτο σήμερα στις τρείς (3) Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 8613 26/5/2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς
3.Παύλος Χρυσικός

4.Παναγιώτης Φιακάς
5.Βασίλειος Δομετίου
6.Ευάγγελος Καρακούσης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθ.8566/25/5/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κιάτο 25/5/2015
Αρ. Πρωτ. 8566
ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (αρ. 63 παρ. θ), πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Ο Ν. 3013/2002 (αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας από τους ΟΤΑ).
3. Η με Αριθ. Πρωτ. 2195/3-4-2015 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. «σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας καταθέτουμε το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Συνημμένα:
1. Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
2. Σχέδιο συγκέντρωσης και εκκένωσης πληθυσμού θερινής κατασκήνωσης Κλημεντίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

(Κατηγορίες Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών και
Στάδια Ετοιμότητας για την αντιμετώπισή τους)

ΚΙΑΤΟ, ΜΑΪΟΣ 2015

MNΗΜΟΝΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ)

Αποτελείται από τα Μέρη Ι – VI της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης του γενικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με τη συνθηματική ονομασία «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, της Προσθήκης Δ11 του Παραρτήματος Δ΄, καθώς και του Παραρτήματος Ι΄ που συντάσσεται με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοπός
Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Επιτελικό (Στρατηγικό – Πολιτικό), Διευθύνσεως κρίσεων (Επιχειρησιακό) και Εκτελεστικό (Τακτικό) Επίπεδο, για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

Αντικειμενικοί Στόχοι
Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε κάθε επίπεδο Διοίκησης σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων εκ της αποστολής τους Φορέων στην υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών που αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αναγγελίας για την έγκαιρη κινητοποίηση του μηχανισμού με στόχο τον έλεγχο των επεισοδίων δασικών πυρκαγιών σε αρχικό στάδιο.
Συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων Φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών για την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών.
Παροχή πρότυπου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών με οδηγίες για την περαιτέρω εξειδίκευση του σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων της χώρας, για λόγους τυποποίησης και εναρμόνισης καθώς και άμεσης εφαρμογής του.

Κατάσταση
Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, κλπ.). Στην Ελλάδα ο κίνδυνος εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί στατιστικά ότι είναι μεγάλος.
Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. αποδεδειγμένα θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών πυρκαγιών. Όμως, δεν αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.
Οι δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία τοπίων καταστροφής επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες, καταστρέφουν υποδομές και συμβάλλουν στην εκ των υστέρων δημιουργία καταστροφικών πλημμυρών με ταυτόχρονη παράσυρση των ορεινών εδαφών προκαλώντας σταδιακή ερημοποίηση των πληγέντων περιοχών.

Παραδοχές
Οι δασικές πυρκαγιές δύναται να προκαλέσουν:
Απώλεια ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη, άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει, διατάραξη οικολογικής ισορροπίας.

Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς
Θέματα που αφορούν την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς ρυθμίζονται με την έκδοση από τη ΓΓΠΠ του Ημερήσιου Δελτίου Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς υπό μορφή θεματικού χάρτη.
Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη ρυθμίζονται με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.», το οποίο αποστέλλεται προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς σε ετήσια βάση. Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων και ο χρόνος έναρξης και λήξης της έκδοσης και της αποστολής του ανωτέρω Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ.
Επισημαίνεται ότι, µε την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερήσια βάση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κύριο στόχο να ενημερώσει, τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών αιτίων που δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση τους συνδυαζόμενα με καταγραφές παλαιοτέρων ετών (ιστορικό αρχείο πυρκαγιών). Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση του κινδύνου.
Στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται τα διοικητικά όρια των Δασαρχείων της χώρας, τα οποία και θεωρούνται ως το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος. Στον ανωτέρω χάρτη, διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες κινδύνου του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς περιγράφονται παρακάτω:
Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή): Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.
Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση): Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).
Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή): Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.
Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ): Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.
Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων σε συνάρτηση με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από τον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό.
Η ομάδα έκδοσης παραδίδει τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να τον αποστείλει, μέσω FAX, στα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρμοδίων εμπλεκομένων φορέων καθώς και στα γραφεία των αρμοδίων Υπουργών για ενημέρωση.
Ειδικότερα το 199 ΣΕΚΥΠΣ θα διαχειρίζεται περαιτέρω τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την ενημέρωση των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Επίσης το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αποστέλλει μέσω FAX τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Η περαιτέρω κοινοποίηση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς μέσω FAX στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αποτελεί ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες παρακαλούμε να έρθουν σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή του από αυτές, στα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους.
Η ενημέρωση των Υπηρεσιών/Φορέων για την έγκαιρη προειδοποίηση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση.
Ο ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι διαθέσιμος σε ελάχιστο χρόνο από την έκδοσή του, με ευθύνη της ομάδας εργασίας, και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).
Για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία με αριθμό 4) έως εξαιρετικά υψηλή (κατάσταση συναγερμού, κατηγορία με αριθμό 5), εκδίδεται ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, µε αποδέκτες τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών που βρίσκονται σε αυτές. Περαιτέρω προώθηση του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος προς τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά από σχετική συνεννόηση τους με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, στα πλαίσια συνεργασίας τους για την άμεση αναμετάδοσή τους προς τους Δήμους. Νοείται ότι οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών θα ενημερώνουν αρμοδίως τον Περιφερειάρχη και θα αποστέλλουν το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα στα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες (Διάγραμμα Ροής ΔΡ0: Έγκαιρη Προειδοποίηση).
Η ενημέρωση για το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα και ενεργοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που συμμετέχουν στις περιπτώσεις αυτές στη λήψη προσθέτων μέτρων επιτήρησης με στόχο την άμεση αναγγελία τυχόν πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα γίνεται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ή τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Αρχική Ειδοποίηση
Ο αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη Δασικής Πυρκαγιάς ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία που προέρχεται από μη θεσμοθετημένους για το σκοπό αυτό Φορείς αποτελεί χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία για τα αρμόδια όργανα των διαφόρων επιπέδων.
Εφόσον εξακριβωθεί η πληροφορία για έναρξη Πυρκαγιάς από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για την αρχική ειδοποίηση – αναγγελία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:
• Ενημερώνει το 199/ΣΠΕΚ.
• Ειδοποιεί τη Διοίκηση της ΠΥ Νομού
• Τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
• Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου
Το 199/ΣΠΕΚ επικοινωνεί τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής Υπηρεσίες/Φορείς:
• ΣΕΚΥΠΣ
• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
• Τοπική Αρμόδια Αστυνομική Αρχή
• Τοπική Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
• Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ
• Λοιπούς Φορείς που δύναται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της κατάσβεσης του Π.Σ .(ΔΕΗ., κλπ).
Στη συνέχεια ο κάθε παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης αναλαμβάνει να ενημερώσει τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες του Φορέα του.
Νοείται ότι, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή το αρμόδιο κατ΄εντολή της Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, προβαίνει, εφ όσον συντρέχουν λόγοι, στην ενημέρωση των υπευθύνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ) πλησίον του συμβάντος, για την ετοιμότητα λήψης μέτρων προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
Αναλόγως με την κατηγορία κινδύνου καθορίζονται τα παρακάτω στάδια ετοιμότητας.
α. Πρώτο Στάδιο Ετοιμότητας: Κατηγορίες Κινδύνου 1,2,3
Τα μέτρα είναι τα συνήθη που λαμβάνονται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καθημερινά κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.
β. Δεύτερο Στάδιο Ετοιμότητας: Κατηγορία Κινδύνου 4
Λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν κυρίως την επάνδρωση όλων των διαθέσιμων πυροσβεστικών οχημάτων, την εκπομπή επιπλέον περιπόλων και περιπολικών οχημάτων ή την αύξηση του χρονικού διαστήματος περιπολίας τους, την επάνδρωση και άλλων πυροφυλακίων, την αλληλοενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την αυξημένη ετοιμότητα τους.
γ. Τρίτο Στάδιο Ετοιμότητας: Κατηγορία Κινδύνου 5.
‘Έχουμε κατάσταση συναγερμού και όλες οι διατιθέμενες δυνάμεις βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε διασπορά, έτοιμες να επέμβουν σε οποιαδήποτε περιοχή απαιτηθεί, ενώ λαμβάνεται κάθε πρόσθετο μέτρο πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.Ν.Ο. και του ΣΤΟ.

Παράρτημα Α. Ορισμοί & συντομογραφίες
ΓΓΠΠ: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ΓΔ/Δ: Γενική Δ/νση Διανομής (ΔΕΗ Α.Ε)
ΓΕΕΘΑ: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία
ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε: Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΚΕ: Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
ΔΕΣΕ: Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
ΔΑΔ: Δασική Απαγορευτική Διάταξη
ΔΓΑ: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
ΔΠΑ: Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (ΔΕΗ Α.Ε)
ΔΠΚΕ: Δ/νση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΕΗ Α.Ε)
ΔΠΜ-Θ: Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης (ΔΕΗ Α.Ε)
ΔΠΝ: Δ/νση Περιφέρειας Νησιών (ΔΕΗ Α.Ε)
ΔΠΠ-Η: Δ/νση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΕΗ Α.Ε)
ΔΧΚ: Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων
ΕΒΑ-ΕΠΚΑ: Εφορίες Βυζαντινών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΘΚΕΠΙΧ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΓΕΕΘΑ)
ΕΚΑΒ: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
ΕΚΕΠΥ: Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
ΕΚΕ: Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων
ΕΚΚΑ: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΔΛΕΣ: Επιχειρησιακή Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε)
ΚΕΕ: Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε)
ΚΕΠΠ: Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
ΚΣΟΠΠ: Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ: Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
ΟΤΑ: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα
ΣΜΟ: Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο
ΣΟΠΠ: Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
ΣΠΕΚ: Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο (Π.Σ)
ΣΤΟ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
ΥΥΚΑ: Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παράρτημα Β Ανάλυση Κινδύνου

Το ΠΔ 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τευχ A).
Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και υποχρεωτικής λήψης μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Η περίοδος αυτή προσδιορίζεται ως αντιπυρική περίοδος.

Παράρτημα Γ: Διαγράμματα Ροής
ΔΡ0: Έγκαιρη προειδοποίηση (καθημερινή αποστολή χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς & αποστολή ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ)
ΔΡ1: Αναγγελία – Αρχική Ειδοποίηση
ΔΡ2α: Κινητοποίηση φορέων προς υποστήριξη του έργου της καταστολής το οποίο αποτελεί ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΔΡ2β: Κινητοποίηση φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών από δασικές πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένης και της βραχείας αποκατάστασης).

Παράρτημα ΣΤ
Προσθήκη ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα & Νομοθεσία
Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤ1: Διοικητικά Έγγραφα – Νομοθεσία
1. Ο Ν.3013/2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
2. Ο Ν. 2503/1997 “Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
3. Ο Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
4. Το Π.Δ. 30/1996 “Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης”. (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
5. Ο Ν. 3274/2004 “Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού” (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
6. Ο Ν. 2647/1998 “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
7. Ο Ν.2612/98 “Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
8. Ο Ν.3511/2006 “Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
9. Ο Ν.1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
10. Ο Ν. 3208/2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
11. O N. 998/1979 “Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας” (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
12. Το Π.Δ. 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
13. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
14. Ο Ν.2637/1998 “Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)
15. Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 “Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών” (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
16. Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
17. Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης” (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
18. Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών “Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» ” (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄)
19. Το Π.Δ 151/2004 “Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας” (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
20. Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
21. Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
22. Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας “Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» “
23. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/1987 για την πρόληψη πυρκαγιών σε οικόπεδα.(ΦΕΚ 724, τεύχ. Β΄)
24. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”.(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
25. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 “Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις” (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
26. Οι “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
27. Η “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
28. Ο Ν. 1590/1986 “Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ” (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
29. Ο Ν. 1481/1987 “Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης” (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
30. Το Π.Δ. 210/1992 “Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος” (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
31. Το Ν.Δ. 57/1973 “Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων” (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
32. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 “Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας” (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄).
33. Το Ν.2800/2000 “Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
34. O N 3536/2007 “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ” (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
35. Ο Ν 3613/2007 “Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ” (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
36. Ο Ν. 3585/2007 “Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄)
37. Το Π.Δ. 205/2007 “Συγχώνευση Υπουργείων” (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
38. Ο Ν. 3481/2007 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
39. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 “Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ” (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
40. Το. Π.Δ. 242/1999, “Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας” (ΦΕΚ 201, τεύχ. Α΄)
41. Το Π.Δ. 4/2008 “Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
42. Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 “Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχέιριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης” (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
43. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
44. To Π.Δ. 26/2011 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12)» (ΦΕΚ 75, τευχ. Α΄)
45. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

Προσθήκη ΣΤ2: Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες επιχειρήσεων
Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2015
2195/3-4-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».
Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2015
2933/6-5-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»
Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)».

Παράρτημα Δ΄ (Προσθήκη Δ11)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Φάση 1η Συνήθης Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
• Εντολή, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εντολή συντήρησης πυροσβεστικών υδροστομίων αρμοδιότητάς τους ή εγκατάσταση νέων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους (Ν.1590/1986).
• Με ευθύνη των Δημάρχων προγραμματίζονται και υλοποιούνται έργα και δράσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξής τους, σε εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης .
• Εντολή συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002.
• Έγκριση του Παραρτήματος Ι΄ του Δήμου (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου), που του εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και έχει συνταχθεί και επικαιροποιηθεί με ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
• Με εντολή των Δημάρχων συγκαλείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ)

• Με μέριμνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και κατόπιν εντολής Δημάρχου συγκροτείται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002. Η σύγκληση στη φάση της συνήθους ετοιμότητας λαμβάνει χώρα κατόπιν εντολής Δημάρχου και εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύναται να διατεθούν τόσο για την ενίσχυση του έργου της καταστολής του ΠΣ όσο και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
• Σύνταξη και επικαιροποίηση του Παρατήματος Ι΄ (ανθρώπινο δυναμικό και πόροι που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμαρχο.
• Σύνθεση του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για το Δήμο.
• Αποστολή, σε ετήσια βάση, επικαιροποιημένου αντίγραφου του Παραρτήματος Ι΄, που έχει συνταχθεί στα πλαίσια εξειδίκευσης του παρόντος σχεδίου, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄, καθώς και των μνημονίων ενεργειών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
• Μεριμνά για τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα εξοπλισμού και μέσων που διαθέτει ο Δήμος προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υλικά και μέσα κατάλληλα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
• Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
Φάση 2η Αυξημένη Ετοιμότητα
Δήμαρχοι
• Θέτουν τις επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ και τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα που εκδίδονται από το ΚΕΠΠ για το λόγο αυτό.
• Συμμετοχή στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας

• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει, για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Εφαρμογή μνημονίου ενεργειών για την εξασφάλιση ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του προσωπικού και των μέσων του Δήμου.
• Συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση εντολών του Δημάρχου στη λήψη αυξημένων μέτρων πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.

Φάση 3η Άμεση αντιμετώπιση – Επέμβαση
Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Αναγγελία

Δήμαρχοι

• Εντολή για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπαλλήλων τους που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, μετά από σχετική ενημέρωση για έναρξη πυρκαγιάς εντός των διοικητικών τους ορίων από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεννόηση με αυτή.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Μόλις το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου λάβει από την αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία την ενημέρωση για εκδήλωση πυρκαγιάς προβαίνει στα παρακάτω:

• Άμεση ενημέρωση του Δημάρχου και των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
• Συνεχής επικοινωνία με την αρμόδια ΠΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με το συμβάν.
Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Ανάπτυξη Δυνάμεων – Επέμβαση

Δήμαρχοι

• Απόφαση για την διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του έργου της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ 12030/ Φ109.1/1999.
• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του με αριθ. πρωτ. 2934/6-5-2015 εγγράφου της Γ.Γ.Π.Π..
• Εντολή των Δημάρχων για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
• Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον χώρου διάθεσης απορριμμάτων ο Δήμαρχος κατά την κρίση του κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του χώρου.
• Ενημερώνει τον οικείο Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση και εισηγείται την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας

• Με εντολή Δημάρχου και εφόσον συντρέχει λόγος συγκαλείται το ΣΤΟ, στο οποίο και προεδρεύει. Η σύγκλιση του ΣΤΟ γίνεται για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου στον συντονισμό των φορέων στην διάθεση δυναμικού και μέσων, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Ενεργοποιεί το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
• Ενεργοποιεί μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου της καταστολής, που διενεργείται με ευθύνη του ΠΣ, σε περίπτωση που αυτοί ζητηθούν από το ΠΣ.
• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει άμεσα το Δήμαρχο.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση τα μνημόνια ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Μερικός έλεγχος

Δήμαρχοι

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, καθώς και των μέσων που έχουν διατεθεί προς υποστήριξη του έργου του ΠΣ.
• Εντολή για αίτημα περαιτέρω συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για περαιτέρω συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη των επιχειρήσεων καταστολής του φαινομένου από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εξέλιξη αυτού από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και ενημερώνει το Δήμαρχο .
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενεργοποιεί εφόσον χρειαστεί, μετά από σχετική εντολή, τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Εξασφαλίζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής).
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Έλεγχος – Φύλαξη

Δήμαρχοι

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για αίτημα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ.
• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
• Αιτείται, μετά από σχετική εντολή, συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Στάδιο επιχειρήσεων καταστολής δασικών πυρκαγιών: Πλήρης Κατάσβεση

Δήμαρχοι

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του οικείου Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.
• Εντολή για ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την υποβοήθηση του έργου του ΠΣ, μετά από σχετική συνεννόηση των ανωτέρω με τον επικεφαλής Αξιωματικό του ΠΣ που διοικεί το συμβάν.
• Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με ευθύνη των Δημάρχων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Πραγματοποιούν την πρώτη εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημερώνουν άμεσα τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
• Συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα Πολιτικής Προστασίας για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει την διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

• Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
• Τηρεί κατάσταση με τα μέσα και προσωπικό, που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί προς υποβοήθηση του έργου του ΠΣ και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Τηρεί κατάσταση με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με ευθύνη του Δήμου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου και ενημερώνει τους επιχειρησιακά υπεύθυνους, μετά από σχετική εντολή, για μερική ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων τους.
• Συλλέγει πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των κατοικιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες οι οποίες πιθανόν τις καθιστούν ακατοίκητες και ενημερώνει σχετικά τον Δήμαρχο.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Φάση 4η Αποκατάσταση – Αρωγή
Δήμαρχοι

• Ενημερώνουν τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας και το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Δίνουν εντολή για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Δίνουν εντολή για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών.
• Εντολή για την ενεργοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
Δήμοι – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
• Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω δασικών πυρκαγιών.
• Μεριμνά για την άμεση απομάκρυνση υλικών και μέσων του Δήμου που χρησιμοποιήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά το στάδιο της καταστολής του φαινομένου.
• Ενεργοποιεί, μετά από εντολή Δημάρχου, τις διαδικασίες για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.
• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείριση των συνεπειών του Δήμου.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών είναι η οργανωμένη απομάκρυνσή τους.
Το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι ο Δήμαρχος η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε Τοπικό Επίπεδο εφόσον η καταστροφή βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου.
Στην περίπτωση των Δασικών Πυρκαγιών αρμόδιος για να εισηγηθεί την απομάκρυνση των είναι ο αρμόδιος Επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του Πυροσβεστικού έργου και στα πλαίσια αυτά προτείνει επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.Σε αν΄τιθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωση τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών είναι οι εξής:
1.Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
2.Άμεσος καθορισμός σημείου συγκέντρωσης των φορέων που κύρια εμπλέκονται.(Π.χ. Δημαρχείο, δημοτικό κατάστημα της δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας)
3.Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση από τον Δήμαρχο.
4.Ενημέρωση κοινού όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του.
Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:
α. Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή της.
β.Να προσδιορίζονται με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν οι πολίτες
γ. Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων(άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, παιδιά κ.λ.π.)
δ. Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν οι πολίτες εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
ε.να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης καθώς και τον τόπο του προορισμού.
Στ. Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση αυτοαπομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
Ζ.Να αναφέρει οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.
Η δημόσια ανακοίνωση για την ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του οργάνου που έλαβε την απόφαση.
Πέραν των ΜΜΕ τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα μεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για την λήψη της απόφασης και την έναρξη διαδικασίας της απομάκρυνσης ,θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών.
Στην περίπτωση αυτή τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί από την Δημοτική Αστυνομία ή δημοτικούς Υπαλλήλους.
Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
5.Εκτέλεση/δρομολόγηση των επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε την δράση ΄΄η έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στον χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Το όργανο που αποφασίζει πρέπει να εκτιμήσει τον αριθμό των ατόμων σε κάθε περίπτωση που θα απομακρυνθούν, τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς, τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησή τους. Επίσης πρέπει να γνωρίζει τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων, την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους χώρους, το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή και την φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν.
Η απομάκρυνση από την Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα που διαθέτουν οι πολίτες μέσα από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλισθεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος.
Η συγκέντρωση των πολιτών μπορεί να γίνεί στις πλατείες των Τοπικών Κοινοτήτων ή στα προαύλια των σχολείων.
6.Τερματισμός των επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση των εμπλεκόμενων φορέων μετά από σχετική αναγγελία του οργάνου που έχει το γενικό συντονισμό.
7.Καταγραφή και αποτίμηση του έργου από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Α/Α Σύλλογος Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Σικυώνια Περιβαλλοντική Πολιτιστική Εταιρία Κουρούμαλης Σπύρος Κροκιδά 4
Τ.Κ. 20200 Κιάτο 6977808844
2 Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας Γαλάνης Βασίλειος Ψάρι Κορινθίας
Τ.Κ. 20500 6774775242

ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συγκρότηση επιτροπών (ομάδων πυρασφάλειας) για την προσφορά υπηρεσιών σε ενδεχόμενες πυρκαγιές που θα ισχύουν από σήμερα μέχρι 31-10-2015, ανά Τοπική Κοινότητα και Τοπικό Διαμέρισμα ως εξής:

Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΛΕΙΟΥΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου Μέλος
3 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Ηλία >>
4 ΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα >>
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη >>
6 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
7 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου >>
8 ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
9 ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
11 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Βασιλείου >>
12 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αναστασίου >>
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Γεωργίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΑΝΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου Μέλος
3 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου >>
4 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου >>
5 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του Παναγιώτη >>
6 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
7 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου >>
8 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου >>
9 ΚΑΡΑΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου >>
10 ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
11 ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
12 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
13 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα >>
14 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του Σπυρίδωνα >>
15 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Παναγιώτη >>
16 ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου >>
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου Μέλος
3 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου >>
4 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου >>
5 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
6 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου >>
7 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Χρήστου >>
8 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου >>
9 ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη >>
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ του Νικολάου >>
11 ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστ. >>
12 ΠΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου >>
13 ΠΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου >>
14 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου >>
15 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Παναγιώτη >>
16 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
17 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου Μέλος
3 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη >>
4 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σωτηρίου >>
5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
6 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου >>
7 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
8 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
9 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Κων/νου >>
10 ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Δημητρίου >>
11 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΟΥΣΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου Μέλος
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη >>
4 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου >>
5 ΚΛΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου >>
6 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου >>
7 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Άγγελου >>
8 ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
9 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Κων/νου >>
10 ΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου >>
11 ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου >>
13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Ιωάννη >>
14 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
15 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου >>
16 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου >>
17 ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ηλία >>
18 ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρτίου >>
19 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κυριάκου >>
20 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χαρ. >>
21 ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη >>
22 ΛΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
23 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μάρκου Μέλος
3 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
4 ΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Μάρκου >>
5 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου >>
6 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα >>
7 ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου >>
8 ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνα >>
9 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου >>
10 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
11 ΔΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη >>
12 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη Μέλος
3 ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
4 ΔΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευαγγέλου >>
5 ΖΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη >>
6 ΖΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου >>
7 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μάριου >>
9 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου >>
10 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ελευθερίου >>
11 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ του Ελευθερίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου Μέλος
3 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοφάνη >>
4 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου >>
5 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη >>
6 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
7 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Γεωργίου >>
8 ΒΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
9 ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σωκράτη >>
10 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αργυρίου >>
11 ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Στέφανου Μέλος
3 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευθυμίου >>
4 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου >>
5 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παναγιώτη >>
6 ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου >>
7 ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου >>
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Νικολάου >>
9 ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΥΓΕΡΗΣ του Παναγιώτη >>
10 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Βλασίου >>
11 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη >>
12 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου >>
13 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου >>
14 ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
15 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου Μέλος
3 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου >>
4 ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου >>
5 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
6 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη >>
7 ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου >>
8 ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Θεμιστοκλή >>
9 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη >>
10 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου >>
11 ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου >>
12 ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου >>
13 ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Ιωάννη >>
14 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΖΙΚΩΝ
/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΣΙΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
4 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωκράτη >>
5 ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σταύρου >>
6 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αναστασίου >>
7 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη >>
8 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
9 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου >>
10 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Βασιλείου >>
11 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου >>
12 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου >>
13 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου >>
14 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ του Ιωάννη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη Μέλος
3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
4 ΜΠΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
5 ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Παναγιώτη >>
6 ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου >>
7 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κ. >>
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
9 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου >>
10 ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου >>
11 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία >>
12 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννη >>
13 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
14 ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία >>
15 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου >>
16 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
ΝΕΑΠΟΛΗ Μέλος
1 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
2 ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
4 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου >>
5 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Προκοπίου >>
6 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κων/νου >>
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου >>
8 ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μάρκου >>
9 ΛΙΑΡΟΥ ΕΛΛΗ του Ιωάννη >>
10 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
11 ΓΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη >>
ΠΑΠΑΡΕΪΚΑ >>
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Γεωργίου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου >>
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ του Γεωργίου >>
7 ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ του Ανδρέα >>
ΚΕΝΤΡΟ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
6 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
7 ΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Δήμητρίου >>
8 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου >>
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Γεωργίου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
6 ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
7 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ανέστη >>
8 ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
9 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου >>
ΒΕΛΕΝΤΖΕΪΚΑ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα >>
6 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου >>
7 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
ΜΑΓΟΥΛΑ -ΠΑΝΑΓΙΑ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ >>
6 ΣΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη >>
7 ΖΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου >>
8 ΓΚΑΒΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου >>
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Γεωργίου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΑΓΑΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη >>
6 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Κυριάκου >>
7 ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου >>
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δημητρίου >>
ΤΡΑΓΑΝΑ – ΑΝ. ΤΡΑΓΑΝΑ
1 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
2 ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
3 ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά >>
5 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου Μέλος
3 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παν/τη >>
4 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
5 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου >>
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου >>
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου >>
8 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Άγγελου >>
9 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
10 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
11 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αναστασίου

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΡΟΜΠΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου >>
4 ΤΡΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπύρου >>
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου >>
6 ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου >>
7 ΤΡΙΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη >>
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου >>
9 ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Άγγελου >>
10 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
11 ΚΟΛΚΟΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου >>
12 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλασίου >>
13 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα >>
14 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙχαήλ >>
15 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νου >>
16 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΒΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη Μέλος
3 ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου >>
4 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
5 ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
6 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κων/νου >>
7 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νου >>
8 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου >>
9 ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου >>
10 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου >>
11 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
12 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
13 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Μιχαήλ >>
14 ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου >>
15 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου >>
16 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου Μέλος
3 ΤΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου >>
5 ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
6 ΚΑΡΑΧΟΤΖΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου >>
7 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου >>
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου >>
9 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αργυρίου >>
10 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
11 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου >>
12 ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Γεωργίου >>
13 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ηλία >>
14 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Θεοφάνη >>

Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αντωνίου Μέλος
3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου >>
4 ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου >>
5 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου >>
6 ΓΟΥΡΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ανδρέα >>
7 ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
8 ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Παναγιώτη >>
9 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου >>
10 ΚΟΛΟΜΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου >>
11 ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου >>
12 ΧΟΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία >>
13 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κων/νου >>
14 ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου >>
15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Άγγελου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΥΡΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΡΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βλασίου >>
4 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα >>
5 ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Κων/νου >>
6 ΜΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου >>
7 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Βασιλείου >>
8 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ Βασιλείου >>
9 ΣΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
10 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
11 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλείου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΤΑΡΣΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) Αρχηγός
2 ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΑΪΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου Μέλος
3 ΜΠΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
4 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
5 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου >>
6 ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα >>
7 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου >>
8 ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
9 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αναστασίου >>
10 ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα >>
11 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Κων/νου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΤΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη Μέλος
3 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου >>
4 ΜΠΟΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη >>
5 ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ηλία >>
6 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Σπυρίδωνα >>
7 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνα >>
8 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Λεωνίδα >>
9 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου >>
10 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Λεωνίδα >>
11 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΖΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ.) Αρχηγός
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη Μέλος
3 ΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαράλαμπου >>
4 ΓΟΥΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου >>
5 ΚΑΣΙΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
6 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Σπυρίδωνα >>
7 ΣΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη >>
8 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Πέτρου >>
9 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου >>
10 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλέξανδρου >>
11 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ) Αρχηγός
2 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα Μέλος
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου >>
4 ΠΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου >>
5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου >>
6 ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΝΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ) Αρχηγός
2 ΝΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου >>
3 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χαράλαμπου >>
4 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαράλαμπου >>
5 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα >>
6 ΣΑΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ) Αρχηγός
2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου Μέλος
3 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαράλαμπου >>
4 ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
5 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
6 ΛΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεράσιμου >>
7 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου >>
8 ΓΚΡΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου >>

Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Εκπρόσωπος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λυμπερίου >>
3 ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φιλίππου >>
4 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Φιλίππου >>
5 ΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φιλλίππου >>
6 ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
7 ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου >>
8 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
9 ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
10 ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου >>
11 ΜΠΙΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου >>
12 ΜΠΙΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου >>
13 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παντελή >>
14 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ανδρέα >>
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου >>
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ευαγγέλου >>
19 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη >>
20 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη >>
21 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
22 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου >>
23 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου >>
24 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
25 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου >>
26 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου >>
27 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη >>
28 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σπύρου >>
29 ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κων/νου >>
30 ΤΟΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σωτηρίου >>
31 ΧΟΥΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδοσίου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Εκπρόσωπος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΔΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη Μέλος
3 ΔΡΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
4 ΓΟΥΡΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κυριάκου
5 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου >>
6 ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κων/νου >>
7 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου >>
8 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
9 MIXOΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου >>
10 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩN/ΝΟΣ του Βασιλείου >>
11 ΜΠΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου >>
12 ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου >>
13 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κων/νου >>
14 ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαραλάμπους >>
15 ΣΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου >>
16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
17 ΡΑΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ του Σπυρίδωνα >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΙΑΝΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Εκπρόσωπος Τ.Κ) Αρχηγός
2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη Μέλος
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη >>
4 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βλασίου >>
5 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Κων/νου >>
6 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Περικλή >>
7 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου >>
8 ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Σωτηρίου >>
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαραλάμπου >>
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Χαραλάμπου >>
11 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του Κωνσταντίνου >>
12 ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου >>
13 ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου >>
14 ΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νου >>
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αποστόλου >>
16 ΣΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη >>
17 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Θεοδώρου >>
18 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου >>
19 ΜΕΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ευαγγέλου

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΔΡΙΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
4 ΔΡΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
5 ΔΡΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
6 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου >>
7 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωτηρίου >>
8 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
9 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη >>
10 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>
11 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου >>
12 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου >>
13 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
14 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου >>
15 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου >>
16 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου >>
17 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>
18 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου >>
19 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Κων/νου >>
20 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
21 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους >>
22 ΛΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παντελή >>
23 ΛΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Οδυσσέα >>
24 ΛΙΓΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Βασιλείου >>
25 ΛΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου >>
26 ΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου >>
27 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αργυρίου >>
28 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου >>
29 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κων/νου >>
30 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου >>
31 ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γρηγορίου >>
32 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου >>
33 ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Σπύρου >>
34 ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπύρου >>
35 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λεωνίδα >>
36 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου >>
37 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου >>
38 ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου >>
39 ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Κων/νου >>
40 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
41 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
42 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
43 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
44 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη >>
45 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Χρήστου >>
46 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου >>
47 ΡΑΠΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου >>
48 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου κ’ Αγγελικής >>
49 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη >>
50 ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παναγιώτη >>
51 ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
52 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου >>
53 ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου >>
54 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
55 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
56 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
57 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου >>
58 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
59 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
60 ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου >>
61 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
62 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου >>
63 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Παναγιώτη >>
64 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη >>
65 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
66 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου >>
67 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
68 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη >>
69 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χρήστου >>
70 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη >>
71 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Φίλιππα >>
72 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τ.Κ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ)
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΕΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Πρόεδρος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδων Μέλος
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδων >>
4 ΔΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου >>
5 ΛΕΠΙΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου >>
6 ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αλεξίου >>
7 ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου >>
8 ΚΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντωνίου >>
9 ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου >>
10 ΛΕΠΙΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου >>
11 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
12 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Γεωργίου >>
13 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου >>
14 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κων/νου >>
15 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
16 ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου >>
17 ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη >>
18 ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου >>
19 ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αγγέλου >>
20 ΡΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
21 ΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου >>

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου Αρχηγός
2 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου Μέλος
3 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα >>
4 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα >>
5 ΚΟΛΚΟΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
6 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου >>
7 ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου >>
8 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου >>
9 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου >>
10 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου >>
11 ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου >>
12 ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κων/νου >>
13 ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου >>
14 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Ιωάννου >>
15 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αργυρίου >>
16 ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου >>
17 ΜΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου >>
18 ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ιωάννη >>
19 ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Σπυρίδων >>
20 ΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη >>
21 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη >>
22 ΜΠΡΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου >>
23 ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα >>
24 ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>

ΟΜΑΔA ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων. Μέλος
3 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φιλλ. >>
4 ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου >>
5 ΔΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου. >>
6 ΔΟΥΒΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>
7 ΔΟΥΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Σταύρου >>
8 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου >>
9 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεράσιμου >>
10 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
11 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
12 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ηλία >>
13 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία >>
14 ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χαραλάμπους >>
15 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
16 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη >>
17 ΛΕΒΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου >>
18 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη >>
19 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους >>
20 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Βλάσιου >>
21 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία >>
22 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
23 ΝΟΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βλασίου >>
24 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Γεωργίου >>
25 ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στυλιανού >>
26 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου >>
27 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Αποστόλου >>
28 ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
29 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου >>
30 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία >>
31 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
32 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου >>
33 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου >>
34 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου >>
35 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΚΑΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Εκπρόσωπος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου Μέλος
3 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ηλία >>
4 ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου >>
5 ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Παναγιώτη >>
6 ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη >>
7 ΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη >>
8 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου >>
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία >>
10 ΜΕΛΕΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου >>
11 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
12 ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου >>
13 ΣΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου >>
14 ΣΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου >>
15 ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου >>
16 ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου >>
17 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παναγιώτη >>
18 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>
19 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη >>
20 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου Μέλος
3 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη >>
4 ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Κων/νου >>
5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου >>
6 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου >>
7 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου >>
8 ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου >>
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ιωάννη >>
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννη >>
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Γεωργίου >>
12 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αθανασίου >>
13 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κων/νου >>
14 ΚΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη >>
15 ΚΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου >>
16 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή >>
17 ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου >>
18 ΛΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου >>
19 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπύρου >>
20 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
21 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου >>
22 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου >>
23 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου >>
24 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου >>
25 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
26 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη >>
27 ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου >>
28 ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τρύφωνα >>
29 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –ΛΟΥΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γ. >>
30 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη >>
31 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του Αθανασίου >>
32 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντωνίου >>
33 ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σωτηρίου >>
34 ΣΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου >>
35 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ANAΣTAΣIOΣ του Κων/νου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου(Εκπρόσωπος Τ.Κ) Αρχηγός
2 ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή Μέλος
3 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου >>
4 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου >>
5 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου >>
6 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Νικολάου >>
7 ΚΑΣΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Νικολάου >>
8 ΚΑΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σπύρου >>
9 ΚΑΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα >>
10 ΚΑΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα >>
11 ΚΑΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου >>
12 ΚΑΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου >>
13 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη >>
14 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αναστασίου >>
15 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ανδρέα >>
16 ΚΡΙΕΖΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>
17 ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
18 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη >>
19 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη >>
20 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου >>
21 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου >>
22 ΞΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου >>
23 ΞΕΡΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου >>
24 ΣΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου >>
25 ΣΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου >>
26 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>

ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Πρόεδρος Τ.Κ.) Αρχηγός
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου Μέλος
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του Αργυρίου >>
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου >>
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
6 ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σωτηρίου >>
7 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου >>
8 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου & της Γεωργίας >>
9 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου & της Μαρίας >>
10 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου >>
11 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου >>
12 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη >>
13 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου >>
14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου >>
15 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα >>
16 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου >>
17 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπύρου >>
18 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη >>
19 ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα >>
20 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου >>
21 ΓΑΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου >>
22 ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου >>
23 ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου >>
24 ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος του Αθανασίου >>
25 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου >>
26 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη >>
27 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Βασιλείου >>
28 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
29 ΚΑΡΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σωτηρίου >>
30 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου >>
31 ΚΡΙΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη >>
32 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου >>
33 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αναστασίου >>
34 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κυριάκου >>
35 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου >>
36 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αργυρίου >>
37 ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
38 ΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου >>
39 ΛΕΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα >>
40 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου >>
41 ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία >>
42 ΛΕΓΓΑΣ ΣΠΥΡIΔΩΝ του Γεωργίου >>
43 ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη >>
44 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη >>
45 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη >>
46 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου >>
47 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου >>
48 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη >>
49 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία >>
50 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου >>
51 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου >>
52 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Νικολάου >>
53 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου >>
54 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου >>
55 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη >>
56 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βάγια >>
57 ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου >>
58 ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου >>
59 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου >>
60 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αποστόλου >>

• Οι παραπάνω ομάδες σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, ανεξαρτήτως του Τ.Δ. εκ του οποίου προέρχονται και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν από τα αρμόδια όργανα.

• Ως τόπος συγκέντρωσης της πυρασφάλειας ορίζεται η πλατεία κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος.

• Σε περίπτωση απουσίας κλπ. των αρχηγών των ομάδων, αυτοί αναπληρώνονται από τον πρώτο, σύμφωνα με την αύξουσα κατά Δ.Δ. παραπάνω εγγραφή, αμέσως επόμενο παρόντα.

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο αρχηγός κάθε ομάδας, αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας του Δήμου με τα Συντονιστικά Όργανα και παρέχει κάθε διευκόλυνση προς το τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΠΠ της Νομ. Αυτ/σης Κορινθίας. Σε περίπτωση απουσίας του, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αναπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο παρόντα.

ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ

1. Πλατεία Ελευθερίας.
2. Δερβενακίων και Καραϊσκάκη (κατάστημα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ».
3. Επί της οδού Δερβενακίων (στο πάρκινγκ του καταστήματος «Σταφιδάδικο»).
4. Επί της οδού Κανελλοπούλου (τέρμα εργατικές κατοικίες).
5. Στις εργατικές κατοικίες στα Σφαγεία.
6. Πλατεία Ανατολικής Τραγάνας.
7. Επί της Βοέδα και Πελασγού (Καρβουντζή εργοστάσιο ξυλείας).
8. Super – Market LIDL HELLAS.
9. Στην είσοδο του λιμανιού.
10. Στην Πάροδο Σοφοκλέους.
11. Επί της Σικυώνος (Αλσύλλιο).
12. Αρχαιολογικός χώρος «Παναγίτσας».
13. Επί της 28ης Οκτωβρίου κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό.
14. Επί της διασταύρωσης Σοφοκλέους και Αππελού – Δειρών.

Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ

1. Πυροσβεστικός κρουνός στον κεντρικό δρόμο (οικία Πάζιου).
2. Πυροσβεστικός κρουνός στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό.
3. Πυροσβεστικός κρουνός στο δρόμο Ανάβρα – Λέχωβα.

 Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ

1. Πυροσβεστικός κρουνός προς Νεκροταφείο.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στον κεντρικό δρόμο στην έξοδο του χωριού.

 Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ

1. Πυροσβεστικός κρουνός προς Τιτάνη (οικία Καραγιάννη).
2. Πυροσβεστικός κρουνός στο δρόμο Λέχωβας – Γονούσας (παροχή από άρδευση).

 Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός στο ελαιοτριβείο.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στα όρια του Κρυονερίου προς Τ/Δ Παραδεισίου.
3. Πυροσβεστικός κρουνός στην περιοχή «Ζαρέικα».
4. Αναμονή στο Νηπιαγωγείο.
5. Πυροσβεστικός κρουνός στο γήπεδο.
1. Πυροσβεστικός κρουνός στη δεξαμενή.

 Τ.Κ ΣΟΥΛΙΟΥ
Πυροσβεστικός κρουνός στον ελαιουργικό συνεταιρισμό (δρόμος Κιάτου – Σουλίου).
 Τ.Κ. ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ
1.Πυροσβεστικός κρουνός στο Μουσείο.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στην Πλατεία.
3. Πυροσβεστικός κρουνός στο τέλος του δόμου προς ΠΕΝΙΕ.

 Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ
1.Εγκατάσταση πυρόσβεσης στο αλσύλλιο.
2.Πυροσβεστικός κρουνός στην Πλατεία Νεκροταφείου.
3. Πυροσβεστικός κρουνός στην είσοδο του δρόμου προς δεξαμενή.

 Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
1.Πυροσβεστικός κρουνός στη θέση Κούρεζι.
2.Αρδευτική δεξαμενή στη θέση Αϊ – Γιώργη.

 Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός πριν τον κόμβο Σουλίου – Μεγ. Βάλτου.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στο Ελαιουργείο.
3. Αναμονή στην περιοχή Κιάφα.

 Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός στο Νεκροταφείο.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στην Πλατεία.

 Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ
Πυροσβεστικός κρουνός στην Πλατεία
 Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ
Πυροσβεστικός κρουνός στην είσοδο της εκκλησίας

 Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός στην Π.Ε.Ο. (ψυγεία Παπαδόπουλου).
2. Πυροσβεστικός κρουνός στο αλσύλλιο.

 Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός στην είσοδο του χωριού.
2. Πυροσβεστικός κρουνός στη διασταύρωση Κλημεντίου – Βελίνας.
3. Πυροσβεστικός κρουνός στη «Χούνη» (παροχή από άρδευση).

 Τ.Κ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
1. Πυροσβεστικός κρουνός (παροχή από άρδευση) πριν τη δεξαμενή.
2. Αναμονή στον κεντρικό δρόμο.

 Τ.Κ. ΒΕΛΙΝΑΣ
Πυροσβεστικός κρουνός στον κεντρικό δρόμο (είσοδος χωριού).

 T.K. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης στη θέση άνω της οικίας Ιωάννη Κωστούρου και δεξαμενή Αγ. Παρασκευής.

 T.K. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

Υδροαρδευτική γεώτρηση στη θέση Γέφυρα όπου και υπάρχει κρουνός στη θέση Κοκκινόβραχος.

 Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ

Κρουνός του δικτύου ύδρευσης στη θέση οικία Σελέκου Γεωργίου και κρουνός δικτύου ύδρευσης έμπροσθεν Δημοτικού-Γυμνασίου Καλιάνων.

 Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Καστανιά, δίπλα στην Κεντρική δεξαμενή(υπάρχει κρουνός) και στον οικισμό Καρτέρι στη θέση σχολείο, καθώς και σε όλες τις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου.

 Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ

Αντλιοστάσιο άρδευσης θέση Γωνιά και αντλιοστάσιο άρδευσης στη θέση Βράχος και κρουνός δικτύου ύδρευσης στην πλατεία του χωριού.

 Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Αντλιοστάσιο ύδρευσης, Αρδευτική Γεώτρηση Άγιος Αθανάσιος και θέση Βράχος Μύλου απόσταση 1,5 χιλ. από την κοινότητα.

 Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Πηγές: 1.- Τρανή βρύση 2.- Κουτσούκου 3.- Άγιος Νικόλαος Τέρμα Χωριού.

 Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ

Κρουνός στο δίκτυο ύδρευσης( θέση Γέφυρα στην αρχή του οικισμού ) και σε όλες τις αρδευτικές υδροληψίες.

 Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

Αρχή χωριού (οικία Κόλλια Νικόλαου), Πηγές Στυμφαλίας και στα Κιόνια απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο.

 Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ

Δεξαμενή «Σπηλίτσες», Δίκτυο ύδρευσης Αγ. Νικόλαος (Υδροστόμιο),Δεξαμενή στη θέση Τρούπες, Γεώτρηση στη θέση Ντάρδες.

 T.Κ. ΑΡΧΑΙΑ ΦΕΝΕΟΣ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι εκκλησίας Αγ. Αθανασίου.

 Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 Τ.Κ. ΜΑΤΙΟΥ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι οικίας Ευσταθίου Αλεξόπουλου.

 Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι εκκλησίας Αγ. Κων/νου και κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι οικίας Θεοφάνη Μαλαχία.

 Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι οικίας Σπύρου Μιχαλόπουλου.
 Τ.Κ. ΣΤΕΝΟΥ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι Δημοτικού σχολείου.

 Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ

Κρουνός δικτύου ύδρευσης έναντι οικίας Ιωάννη Στίκα και κρουνός δικτύου
ύδρευσης στη θέση Πλατανόβρυση.

Παράρτημα Ι΄
(ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ <<ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ>>)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.
ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2742360100 6973799019
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742021103
2742360161
2742360106
2747360215
2747360124 6944508024
6974703838
6944276808
6973733307
6948245315
3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742360151
2747360215
2747360124 6977029308
6972220441
6984165050

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742021103
2747360200
2747360100 6944508024
6973733307
6948245315
5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2742360106
6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2742360165 6936155332
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ 2742026490 6974935309

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Φαρμάκης Παναγιώτης 6945755559
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Βρέντας Ιωάννης 6944338008
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Νικολάου Δημήτριος 6977301810
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Σπηλιώτης Δημήτριος 6972351822
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κλειούφη Γεωργία 6974074163
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Κελλάρης Δημήτριος 6937641421
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θεοχάρης Πολυχρόνης 6945414254
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Μπασιώτης Ιωάννης 6945029031
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Καραχοντζίτης Νικ. 6974407756
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μπεγλίτης Παναγιώτης 6946667769
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Σκάζας Δημήτριος 6973734334
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Γαλάνης Σπυρίδωνας 6974607241
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Ρέλιας Αθανάσιος 6947300483
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6947588265
31 ΜΑΤΙ Μουλόπουλος Κωνσταντίνος
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6977077104
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6938576254
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643281

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
2 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
3 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
6 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
7 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
9 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
10 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
11 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
13 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
14 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
15 ΤΣΙΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
16 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
17 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
18 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
19 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
20 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
22 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
23 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
24 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
25 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
26 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
27 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
28 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:
Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 45068 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί
2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, καταστροφέας.
3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί,1 κουτάλα.
4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 75702 Πετρελαιοκίνητο.
Εξάρτηση εκσκαφέα, φορτωτή.
5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235 Πετρελαιοκίνητο.
Καλαθοφόρος βραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας.
6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HYUNDAI ROBEX ΜΕ 111244 Πετρελαιοκίνητο.
7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – M322D ΜΕ 113687 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
9 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) MERCEDES 1317 ΜΕ 68281 Πετρελαιοκίνητο.
Δεξαμενή και κανόνι νερού.
11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
12 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
13 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1619 ΚΗΥ 5113 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ACTROS 1832 KHH 2925 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497 Πετρελαιοκίνητο.
Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.
17 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT – IVECO ΚΗΥ 2213 Πετρελαιοκίνητο.
19 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 PICKUP D 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA BT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
22 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICAR FUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
25 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
26 EΠIBATΙΚΟ FIAT SCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
27 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ LAND ROVER FREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
28 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
29 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
30 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
31 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
32 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
33 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
34 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD RANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
35 ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA M8540 ΑΜ 55680 Πετρέλαιο, τρακτέρ με παρελκόμενα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :
 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου που φέρει την ονομασία <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ>> και του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια δραστηριοποίησης του προαναφερόμενου Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• Το υπ’ αριθ. 8566 /25/5/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και
2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 03-06-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email