ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(Αρ. πρωτ. :  76/11.10.2018)

Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

«Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την εφάπαξ χορήγηση υποτροφίας ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 € ) στους τριάντα πρώτους (σε αγόρια και κορίτσια κατά ισομοιρία) εισαχθέντες σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2018 (εξαιρούνται οι στρατιωτικές – αστυνομικές σχολές).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. 1Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας.
 2. 2 Να έχουν πετύχει βαθμό πρόσβασης δέκα πέντε (15,00) ή αντίστοιχα 15.000 μόρια και άνω.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. 1Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία
 2. 2Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. 3Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης , ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, Τμήμα επιτυχίας, Βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας
 4. 4Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. 5Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10% απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο εισαγωγής
 6. 6Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα
 7. 7Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται – πέραν των Αρμοδίων Αρχών – όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
 8. 8Αντίγραφο εκκαθαριστικού (οικογενειακό εισόδημα έτους 2017) και το Ε9
 9. 9Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 10. 10Επικυρωμένη εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο υποψήφιο

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται:

 1. 11Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας
 2. 12Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
 3. 13Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας ΠολυτέκνωνΕλλάδος (ΑΣΠΕ)

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους κατά το έτος 2018 σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χρήση του 10% με την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει υποτροφία πάλι από το Ίδρυμα.

5.2 Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.

5.3 Συστήνεται 3μελής Επιτροπή για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος: κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυραγάνη Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο. Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό Πρακτικό με τον Πίνακα κατάταξης των Υποτρόφων. Το Πρακτικό εγκρίνεται από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.

5.4 Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον συνδυασμό ακαδημαϊκών ( βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναγόμενος στην 20βάθμια κλίμακα όπου προβλέπεται), οικονομικών ( οικονομική και περιουσιακή κατάσταση) και κοινωνικών κριτηρίων (Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία, ασθένεια )

5.5 Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος

5.6 Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και Προέδρου του Ιδρύματος

5.7 Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό

5.8 Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο

5.9 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 2742360145).

(Λήξη προθεσμίας των αιτήσεων: 5-12-2018 ημέρα Τετάρτη)

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

 

Print Friendly, PDF & Email

10/2018 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

                Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /2-10-2018 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια».

Πράξη Αριθ. 10

ΘΕΜΑ : Έλεγχος υποβληθεισών ενστάσεων και έγκριση οριστικών πινάκων υποτρόφων για τα έτη 2015, 2016 και 2017

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αποτελούμενη από τον Δήμαρχο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής και τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. κατόπιν της αριθ. 72/26-09-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
1 Δομετίου Βασίλειος 1  Μαυραγάνη Κυριακή
2 Ζάρκος Δημήτριος 2  Γεώργας Χρήστος                                    
3 Κελλάρη Ιωάννα 3 Θελερίτης Γεώργιος
4 Λεονάρδος Αναστάσιος                                 4  Καρακούσης Ευάγγελος
5 Λαλιώτης Γεώργιος 5  Κελλάρης Βασίλειος                                      
6 Μπακόλιας Παναγιώτης 6  Σκαρμούτσος Νικόλαος
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος 7  Μπουζιάνη Βασιλική
8 Μυττάς Ιωάννης                                               8  Μπούρης Ευάγγελος
9 Νανόπουλος Βασίλειος                                   9  Πανάγου Αθανάσιος
10 Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10  Σπανός Κων/νος
11 Ραυτόπουλος Γεώργιος 11  Ρουμπέκας Γεώργιος                                      
12 Κουτρέτσης Σπυρίδων 12 Φιακάς Παναγιώτης
13 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 13  Χρυσικός Παύλος
14 Τσιάνος Ιωάννης

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με :

 1. την αρ. πρωτ. 11/20.11.2017 Προκήρυξη Υποτροφιών όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ) και την αρμόδια αρχή (Αποκ/νη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013
 2. την αριθ. 6/20.11.2017 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος δυνάμει της οποίας συστάθηκε τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση       των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων
 3. το από 11-5-2018 Πρακτικό της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής περί κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων.
 4. Την αριθ. 6/19.07.2018 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την χορήγηση των υποτροφιών 2017, 2016, 2015
 5. Το γεγονός ότι κατά τη φάση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων υποβλήθηκαν συνολικά οι κάτωθι έξι (6) εμπρόθεσμες ενστάσεις :
α/α Αρ. πρωτ. ένστασης Ενιστάμενος Περιεχόμενο ένστασης
5.1 64/25.07.2018 Πρίφτη Ιωάννης του Νέστη Ισχυρίζεται ότι είναι δημότης παραπάνω από πενταετία του Δήμου Σικυωνίων
5.2 65/25.07.2018 Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη Ισχυρίζεται ότι είναι δημότης παραπάνω από πενταετία του Δήμου Σικυωνίων
5.3 66/26.07.2018 Χατζοπούλου Μαρία του Αλέξανδρου Ισχυρίζεται ότι πληροί τους όρους της Προκήρυξης
5.4 67/26.07.2018 Γιαννόπουλος Χρήστος του Κων/νου και της Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων
5.5 68/26.07.2018 Γιαννόπουλος Νικόλαος του Κων/νου Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων
5.6 69/26.07.2018 Γεωργίου Ευάγγελος του Κων/νου Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων

Και επειδή :

 1. Σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις της παρούσης αναφέρονται τα εξής :
 1. 1Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.1 του Πρίφτη Ιωάννη του Νέστη, με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 2. 2Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.2 της Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη, με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότισσα του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 3. 3Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.3 της Χατζοπούλου Μαρίας του Αλεξάνδρου, με την οποία ισχυρίζεται ότι πληροί τους όρους της Προκήρυξης προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότισσα του Δήμου Σικυωνίων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 4. 4Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.4 του Γιαννόπουλου Χρήστου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 5. 5Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.5 του Γιαννόπουλου Νικόλαου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 6. 6Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.6 του Γεωργίου Ευάγγελου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν από τον ενιστάμενο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τυγχάνει εγγεγραμμένος στην Δ.Ε. Στυμφαλίας. Εξάλλου, κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων προέκυψε ότι είναι δημότης Δ.Ε. Στυμφαλίας. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία,

πλην του κ. Νανόπουλου Βασίλειου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο

1 ) σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις τις παραγράφου 5 της παρούσας :

1.1 Η ένσταση της παρ. 5.1 του Πρίφτη Ιωάννη του Νέστη απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.1

1.2 Η ένσταση της παρ. 5.2 της Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη απορρίπτεται με το   σκεπτικό της παραγράφου 6.2

1.3 Η ένσταση της παρ. 5.3 της Χατζοπούλου Μαρίας του Αλεξάνδρου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.3

1.4 Η ένσταση της παρ. 5.4 του Γιαννόπουλου Χρήστου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.4

1.5 Η ένσταση της παρ. 5.5 του Γιαννόπουλου Νικόλαου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.5

1.6 Η ένσταση της παρ. 5.6 του Γεωργίου Ευάγγελου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.6

2 ) Οι οριστικοί πίνακες για την χορήγηση υποτροφιών για τα έτη 2015, 2016 και 2017 παραμένουν ως έχουν, ήτοι:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Κελλάρης Κων/νος του Χρήστου και της Ανθής
2 Σοφός Χρήστος- Μάριος του Κων/νου και της Αλεξάνδρας
3 Καλογεράκης Δημήτριος του Αθανασίου και της Αγγελικής
4 Μπάσδελης Κων/νος του Νικολάου και της Μαρίας
5 Μπουβής Κων/νος του Δημητρίου και της Μαρίας
6 Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Γιαννούλα Μαρία- Νεκταρία του Ιωάννη και της Αθανασίας
2 Γιαννοπούλου Σμαράγδα του Δημητρίου και της Πιρόσκα- Τσετσίλια
3 Περδικάρη Σοφία του Παναγιώτη και της Βασιλικής
4 Μερμίγκη Βασιλική του Δημητρίου και της Μαρίας
5 Στεφανοπούλου Κων/να του Ανδρέα και της Ελένης
6 Χριστοδούλου Κλεοπάτρα του Δημητρίου και της Θεοδώρας
7 Παπαβασιλείου Όλγα του Βασιλείου και της Γεωργίας
8 Πουτακίδου Αιμιλία του Σάββα και της Δήμητρας

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Καραπιπέρης Παναγιώτης του Διονυσίου και της Σοφίας
2 Σταματάκης Βασίλειος του Δημητρίου και της Βενέτας
3 Καραπιπέρης Σωτήριος του Διονυσίου και της Σοφίας
4 Αλεξίου Νικόλαος του Δημητρίου και της Ευθυμίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Χολέβα Κων/να του Αθανασίου και της Αναστασίας
2 Παππά Βασιλεία του Κων/νου και της Παρασκευής
3 Πετροπούλου Μαρία του Ιωάννη και της Ανδρομάχης

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Θεοδωρόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη και της Σωτηρίας
2 Τρουμπέτας Βασίλειος του Πέτρου και της Ευδοκίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Ψυχογυιού Γεωργία του Βασιλείου και της Μαρίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γεωργίου Ευάγγελος Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος/ δημότης   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Γιαννόπουλος Χρήστος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία
3. Ζώης Κων/νος του Δημητρίου και της Χρυσάνθης Μη δημότης Δήμου Σικυωνίων
4. Λιάκης Χρίστος του Βλασίου και της Άννας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Μάστορη Φωτεινή του Βλασίου και της Χρυσούλας Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται σύμφωνα με Υ.Α. 151/2995/Β6
2. Μπακόλια Αθανάσια του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου
3. Νικολοπούλου Γεωργία του Γεωργίου και της Ευαγγελίας Βαθμός πρόσβασης <15
4. Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία
5. Χατζοπούλου Μαρία του Αλεξάνδρου και της Αδαμαντίας Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων
6. Χρυσικού Ιουλία του Παύλου και της Βασιλείας Βαθμός πρόσβασης <15

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βύνιας Διονύσιος του Παναγιώτη και της Σπυριδούλας Πλήρωση αριθμού θέσεων
2. Σαλωνίτης Οδυσσέας του Παναγιώτη και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων
3. Στούκας Ιωάννης του Νικολάου και της Αικατερίνης Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
4. Καρατζάς Κων/νος του Σωτηρίου και της Γεωργίας Βαθμός πρόσβασης <15
5. Παπαβασιλείου Χριστόφορος του Βασιλείου και της Γεωργίας Πλήρωση αριθμού θέσεων
6. Πρίφτη Ιωάννης του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βελλινιάτη Κυριακή του Χρήστου και της Γεωργίας Μη μόνιμη κάτοικος/ δημότης   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Μπακόλια Ανδριανή του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
3. Παντελίδη Αγγελική του Ισαάκ και της Ζωής Πλήρωση αριθμού θέσεων
4. Σπηλιώτη Βασιλική του Δημητρίου και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γιαννόπουλος Νικόλαος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Λίτσας Αριστοτέλης του Σταύρου και της Ανέτας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου

3 ) Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων και διαβιβαστεί προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και την Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για έγκριση (άρθρο 56 ν. 4182/2013).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 10 / 2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ»

Κιάτο, Δεκέμβριος 2017

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 1. Την χορήγηση συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) υποτροφιών σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Εξαιρούνται όσοι φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) και οι οποίοι είναι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας, κατανεμημένες ως εξής:

επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος εισαγωγής 2015 απόφοιτοι από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.),

επτά (7) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος εισαγωγής 2016 απόφοιτοι από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.),

σαράντα (40) υποτροφίες σε εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος εισαγωγής 2017 απόφοιτοι από τα Γενικά Λύκεια Κιάτου (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια Κιάτου (ΕΠΑ.Λ.).

 1. Το ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των       χιλίων ευρώ (1.000,00 € ) και χορηγείται άπαξ και εφάπαξ. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος. Η καταβολή των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες       Κατάταξης των Υποτρόφων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την συσταθείσα Επιτροπή και την έγκριση αυτών από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος. Για την λήψη της υποτροφίας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του υποτρόφου και τον Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
 2. Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος: κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυραγάνη Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πέτυχαν βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από δέκα πέντε (15,00) και άνω.
 4. Θα καταρτιστούν συνολικά τρεις (3) πίνακες κατάταξης. Ένας (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 από τον οποίο θα επιλεγούν οι επτά (7) πρώτοι, ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 από τον οποίο θα επιλεγούν οι επτά (7) πρώτοι και ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 από τον οποίο θα επιλεγούν οι σαράντα (40) πρώτοι.
 5. Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον συνδυασμό ακαδημαϊκών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που αναλύονται παρακάτω:
 • ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ο βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναγόμενος στην 20βάθμια κλίμακα.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου κατά το οικονομικό έτος 2016 ήτοι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία, ασθένεια.

Οι αιτήσεις με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από την συσταθείσα αρμόδια Επιτροπή, και οι Πίνακες Κατάταξης (Τελικοί Πίνακες) θα εγκριθούν από την Διοικητική Επιτροπή.

 1. Για τους εισαχθέντες σε σχολές που απαιτούν εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κ.λπ. θα γίνει αναγωγή του τελικού βαθμού πρόσβασης τους στην 20βάθμια κλίμακα.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι μέχρι και την 7η Απριλίου 2018 ημέρα Μεγάλο Σάββατο, να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 1. i.Αίτηση προς το Ίδρυμα (όπου θα αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο του αιτούντα, όνομα πατρός – μητρός, Έτος Εισαγωγής, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Τράπεζα, IBAN και λογαριασμός τραπέζης όπου να είναι μόνος δικαιούχος ή συνδικαιούχος ),
 2. ii.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία να βεβαιώνει ότι ο/η αιτών/αιτούσα διαμένει στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) (προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας) και η οποία να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου,
 3. iii.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου,
 4. iv.Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πρόσβασης και ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος,
 5. v.Βεβαίωση εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης,
 6. vi.Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου,
 7. vii.Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016 (κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα από την γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων βάσει της απόφασης 2837/003/11.11.2003 ΦΕΚ 1685/Β) και ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):
  του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσικών προσώπων ή του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).

Ως ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2016 του ίδιου του φοιτητή και των γονέων ή κηδεμόνων του ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα -όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω- του γονέως που ασκεί την επιμέλεια δυνάμει δικαστικής απόφασης, ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ορίζεται στην προαναφερθείσα (δικαστική απόφαση) οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Διευκρινίζεται ότι φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα άλλων φορολογικών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη.

 1. viii.Υπεύθυνη Δήλωσητου ν. 1599/86 του υποψηφίου ότι i) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως και ii) βεβαιώνεται η ακρίβεια όλων των δηλωθέντων στοιχείων που προσκομίζονται,
 2. ix.Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ για την υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο υποψήφιο,
 3. x.Ποινικό Μητρώο θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Συμπληρωματικά και εφόσον συντρέχει περίπτωση οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν επιπλέον των ανωτέρω, κατά περίπτωση:

 1. xi.(Για την ύπαρξη Μονογονεϊκής οικογένειας ήτοι διαζύγιο, χηρεία, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από έναν / μια μόνο γονέα) Για την ύπαρξη διαζυγίου : Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή απόφαση προσωρινής επιμέλειας παιδιών, ή πρόσφατη αίτηση διαζυγίου. Για την χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την ανατροφή τέκνου από έναν γονέα, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από έναν/μια μόνο γονέα ): Δικαστική Απόφαση για την υιοθεσία. Απλές υπεύθυνες δηλώσεις ή ένορκες βεβαιώσεις δεν αρκούν.
 2. xii.Για την απόδειξη αναπηρίας του υποψηφίου ή άλλου μέλους μέσα στην οικογένεια: Γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α΄ βάθμιας ή Β΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στις οποίες θα πρέπει να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια. Επισημαίνεται δε ότι γνωματεύσεις και αποφάσεις στις οποίες δεν διευκρινίζεται το ποσοστό ή η χρονική διάρκεια της αναπηρίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 3. xiii.Για τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα πολυτέκνων. Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας.
 4. xiv.Για τυχόν ασθένεια : Βεβαίωση (πρόσφατη ) Δημόσιου Νοσοκομείου.
 1. Για οτιδήποτε δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος καλούνται να αποφασίσουν σχετικά λαμβάνοντας υπ’ όψιν (α) την αριθμ. 17314/11-2-1955 διαθήκη – βούληση του διαθέτη, (β) το ΦΕΚ 187 Α΄/20-09-1966 περί εγκρίσεως της σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος, (γ) την αρ. 2440/1980 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και (δ) την αρ. 49D08-9306-TR015/29-08-1997 απόφαση του Τμήματος Επικύρωσης Διαθηκών του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας Μάριον της Πολιτείας της Ιντιάνα των Η.Π.Α.
 2. Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος η οποία θα αποφανθεί επ’ αυτών. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των Τελικών Πινάκων Υποτρόφων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν μόνο αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον υποψήφιο ή του έχοντος αντίστοιχης εξουσιοδότησης και όχι μέσω ταχυδρομείου.
 3. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αγόρια και κορίτσια κατά ισομοιρία. Στην περίπτωση περιττού αριθμού ο επί πλέον υποψήφιος θα είναι άρρεν. Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση :

        Να υποβάλει και να δηλώσει ακριβή και αληθή στοιχεία

        Να αποδεχθεί τους όρους της προκήρυξης και της Σύμβασης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον υπότροφο εφάπαξ το ποσό της υποτροφίας (με την προϋπόθεση ότι επαρκούν τα αποθέματα των εσόδων του)

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια μπορεί μην δώσει υποτροφία στην περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν αποδειχτούν ψευδή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

         Η Προκήρυξη, μετά την έγκρισή της τόσο από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων όσο και από την αρμόδια αρχή, θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη δημοσιότητα θα δημοσιευθεί ακόμη σε δύο (2) μηνιαίες τοπικές εφημερίδες. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και τέλος στον Πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων Κιάτου.

         Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Σικυωνίων, Διεύθυνση Γεωργίου Γεννηματά 2, αρμόδια η κα Κακάτση Αικατερίνη, τηλέφωνο 2742360145.

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

Print Friendly, PDF & Email