10/2018 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

                Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /2-10-2018 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια».

Πράξη Αριθ. 10

ΘΕΜΑ : Έλεγχος υποβληθεισών ενστάσεων και έγκριση οριστικών πινάκων υποτρόφων για τα έτη 2015, 2016 και 2017

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αποτελούμενη από τον Δήμαρχο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, ως Πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής και τους 27 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. κατόπιν της αριθ. 72/26-09-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 δηλαδή:

Παρόντες Απόντες
1 Δομετίου Βασίλειος 1  Μαυραγάνη Κυριακή
2 Ζάρκος Δημήτριος 2  Γεώργας Χρήστος                                    
3 Κελλάρη Ιωάννα 3 Θελερίτης Γεώργιος
4 Λεονάρδος Αναστάσιος                                 4  Καρακούσης Ευάγγελος
5 Λαλιώτης Γεώργιος 5  Κελλάρης Βασίλειος                                      
6 Μπακόλιας Παναγιώτης 6  Σκαρμούτσος Νικόλαος
7 Αλεξόπουλος Βασίλειος 7  Μπουζιάνη Βασιλική
8 Μυττάς Ιωάννης                                               8  Μπούρης Ευάγγελος
9 Νανόπουλος Βασίλειος                                   9  Πανάγου Αθανάσιος
10 Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10  Σπανός Κων/νος
11 Ραυτόπουλος Γεώργιος 11  Ρουμπέκας Γεώργιος                                      
12 Κουτρέτσης Σπυρίδων 12 Φιακάς Παναγιώτης
13 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 13  Χρυσικός Παύλος
14 Τσιάνος Ιωάννης

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με :

 1. την αρ. πρωτ. 11/20.11.2017 Προκήρυξη Υποτροφιών όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Δ/νση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας ) και την αρμόδια αρχή (Αποκ/νη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ/νση Κοινωφελών περιουσιών) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν. 4182/2013
 2. την αριθ. 6/20.11.2017 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος δυνάμει της οποίας συστάθηκε τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση       των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων
 3. το από 11-5-2018 Πρακτικό της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής περί κατάρτισης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων.
 4. Την αριθ. 6/19.07.2018 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος για την χορήγηση των υποτροφιών 2017, 2016, 2015
 5. Το γεγονός ότι κατά τη φάση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων υποβλήθηκαν συνολικά οι κάτωθι έξι (6) εμπρόθεσμες ενστάσεις :
α/α Αρ. πρωτ. ένστασης Ενιστάμενος Περιεχόμενο ένστασης
5.1 64/25.07.2018 Πρίφτη Ιωάννης του Νέστη Ισχυρίζεται ότι είναι δημότης παραπάνω από πενταετία του Δήμου Σικυωνίων
5.2 65/25.07.2018 Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη Ισχυρίζεται ότι είναι δημότης παραπάνω από πενταετία του Δήμου Σικυωνίων
5.3 66/26.07.2018 Χατζοπούλου Μαρία του Αλέξανδρου Ισχυρίζεται ότι πληροί τους όρους της Προκήρυξης
5.4 67/26.07.2018 Γιαννόπουλος Χρήστος του Κων/νου και της Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων
5.5 68/26.07.2018 Γιαννόπουλος Νικόλαος του Κων/νου Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων
5.6 69/26.07.2018 Γεωργίου Ευάγγελος του Κων/νου Ζητείται να του χορηγηθεί υποτροφία καθώς είναι μόνιμος κάτοικος και δημότης του Δήμου Σικυωνίων

Και επειδή :

 1. Σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις της παρούσης αναφέρονται τα εξής :
 1. 1Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.1 του Πρίφτη Ιωάννη του Νέστη, με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 2. 2Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.2 της Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη, με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότισσα του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 3. 3Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.3 της Χατζοπούλου Μαρίας του Αλεξάνδρου, με την οποία ισχυρίζεται ότι πληροί τους όρους της Προκήρυξης προτείνεται η απόρριψή της, διότι κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων εκ της οποίας προέκυψε ότι δεν τυγχάνει δημότισσα του Δήμου Σικυωνίων. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 4. 4Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.4 του Γιαννόπουλου Χρήστου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 5. 5Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.5 του Γιαννόπουλου Νικόλαου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.
 6. 6Για την εμπρόθεσμη ένσταση υπ’ αριθμ. 5.6 του Γεωργίου Ευάγγελου του Κων/νου με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στους πίνακες υποτρόφων, προτείνεται η απόρριψή της, διότι όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από τον ενιστάμενο Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ο ως άνω τυγχάνει μόνιμος κάτοικος κατά την τελευταία πενταετία Τ.Κ. Πασίου. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν από τον ενιστάμενο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τυγχάνει εγγεγραμμένος στην Δ.Ε. Στυμφαλίας. Εξάλλου, κατόπιν έρευνας με βάση το άρθρο 9 της Προκήρυξης Υποτροφιών ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου Αλλοδαπών, Ανθρ. Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων να διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων προέκυψε ότι είναι δημότης Δ.Ε. Στυμφαλίας. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 8 περίπτωση ii της προκήρυξης η ένσταση προτείνεται να απορριφθεί.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία,

πλην του κ. Νανόπουλου Βασίλειου ο οποίος έδωσε λευκή ψήφο

1 ) σε ότι αφορά τις εμπρόθεσμες ενστάσεις τις παραγράφου 5 της παρούσας :

1.1 Η ένσταση της παρ. 5.1 του Πρίφτη Ιωάννη του Νέστη απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.1

1.2 Η ένσταση της παρ. 5.2 της Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη απορρίπτεται με το   σκεπτικό της παραγράφου 6.2

1.3 Η ένσταση της παρ. 5.3 της Χατζοπούλου Μαρίας του Αλεξάνδρου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.3

1.4 Η ένσταση της παρ. 5.4 του Γιαννόπουλου Χρήστου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.4

1.5 Η ένσταση της παρ. 5.5 του Γιαννόπουλου Νικόλαου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.5

1.6 Η ένσταση της παρ. 5.6 του Γεωργίου Ευάγγελου του Κων/νου απορρίπτεται με το σκεπτικό της παραγράφου 6.6

2 ) Οι οριστικοί πίνακες για την χορήγηση υποτροφιών για τα έτη 2015, 2016 και 2017 παραμένουν ως έχουν, ήτοι:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Κελλάρης Κων/νος του Χρήστου και της Ανθής
2 Σοφός Χρήστος- Μάριος του Κων/νου και της Αλεξάνδρας
3 Καλογεράκης Δημήτριος του Αθανασίου και της Αγγελικής
4 Μπάσδελης Κων/νος του Νικολάου και της Μαρίας
5 Μπουβής Κων/νος του Δημητρίου και της Μαρίας
6 Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Γιαννούλα Μαρία- Νεκταρία του Ιωάννη και της Αθανασίας
2 Γιαννοπούλου Σμαράγδα του Δημητρίου και της Πιρόσκα- Τσετσίλια
3 Περδικάρη Σοφία του Παναγιώτη και της Βασιλικής
4 Μερμίγκη Βασιλική του Δημητρίου και της Μαρίας
5 Στεφανοπούλου Κων/να του Ανδρέα και της Ελένης
6 Χριστοδούλου Κλεοπάτρα του Δημητρίου και της Θεοδώρας
7 Παπαβασιλείου Όλγα του Βασιλείου και της Γεωργίας
8 Πουτακίδου Αιμιλία του Σάββα και της Δήμητρας

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Καραπιπέρης Παναγιώτης του Διονυσίου και της Σοφίας
2 Σταματάκης Βασίλειος του Δημητρίου και της Βενέτας
3 Καραπιπέρης Σωτήριος του Διονυσίου και της Σοφίας
4 Αλεξίου Νικόλαος του Δημητρίου και της Ευθυμίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Χολέβα Κων/να του Αθανασίου και της Αναστασίας
2 Παππά Βασιλεία του Κων/νου και της Παρασκευής
3 Πετροπούλου Μαρία του Ιωάννη και της Ανδρομάχης

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Θεοδωρόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη και της Σωτηρίας
2 Τρουμπέτας Βασίλειος του Πέτρου και της Ευδοκίας

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α Ονομ/μο
1 Ψυχογυιού Γεωργία του Βασιλείου και της Μαρίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Για το έτος 2017

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γεωργίου Ευάγγελος Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος/ δημότης   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Γιαννόπουλος Χρήστος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία
3. Ζώης Κων/νος του Δημητρίου και της Χρυσάνθης Μη δημότης Δήμου Σικυωνίων
4. Λιάκης Χρίστος του Βλασίου και της Άννας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου κατά τη τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Μάστορη Φωτεινή του Βλασίου και της Χρυσούλας Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών δεν υπάγονται στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και, διενεργούνται σύμφωνα με Υ.Α. 151/2995/Β6
2. Μπακόλια Αθανάσια του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου
3. Νικολοπούλου Γεωργία του Γεωργίου και της Ευαγγελίας Βαθμός πρόσβασης <15
4. Πρίφτη Κρισιάνα του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία
5. Χατζοπούλου Μαρία του Αλεξάνδρου και της Αδαμαντίας Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων
6. Χρυσικού Ιουλία του Παύλου και της Βασιλείας Βαθμός πρόσβασης <15

Για το έτος 2016

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βύνιας Διονύσιος του Παναγιώτη και της Σπυριδούλας Πλήρωση αριθμού θέσεων
2. Σαλωνίτης Οδυσσέας του Παναγιώτη και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων
3. Στούκας Ιωάννης του Νικολάου και της Αικατερίνης Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
4. Καρατζάς Κων/νος του Σωτηρίου και της Γεωργίας Βαθμός πρόσβασης <15
5. Παπαβασιλείου Χριστόφορος του Βασιλείου και της Γεωργίας Πλήρωση αριθμού θέσεων
6. Πρίφτη Ιωάννης του Νέστη και της Μίρα Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία 5ετία

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Βελλινιάτη Κυριακή του Χρήστου και της Γεωργίας Μη μόνιμη κάτοικος/ δημότης   Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Μπακόλια Ανδριανή του Κων/νου και της Μαρίας Μη δημότης Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
3. Παντελίδη Αγγελική του Ισαάκ και της Ζωής Πλήρωση αριθμού θέσεων
4. Σπηλιώτη Βασιλική του Δημητρίου και της Φωτεινής Πλήρωση αριθμού θέσεων

Για το έτος 2015

ΑΓΟΡΙΑ

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. Γιαννόπουλος Νικόλαος του Κων/νου και της Μαρίας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου
2. Λίτσας Αριστοτέλης του Σταύρου και της Ανέτας Μη μόνιμος κάτοικος Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου

3 ) Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων και διαβιβαστεί προς την Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και την Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών για έγκριση (άρθρο 56 ν. 4182/2013).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 10 / 2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email