ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(Αρ. πρωτ. :  76/11.10.2018)

Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

«Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την εφάπαξ χορήγηση υποτροφίας ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 € ) στους τριάντα πρώτους (σε αγόρια και κορίτσια κατά ισομοιρία) εισαχθέντες σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2018 (εξαιρούνται οι στρατιωτικές – αστυνομικές σχολές).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 1. 1Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας.
 2. 2 Να έχουν πετύχει βαθμό πρόσβασης δέκα πέντε (15,00) ή αντίστοιχα 15.000 μόρια και άνω.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. 1Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία
 2. 2Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. 3Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης , ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, Τμήμα επιτυχίας, Βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας
 4. 4Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. 5Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10% απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο εισαγωγής
 6. 6Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα
 7. 7Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται – πέραν των Αρμοδίων Αρχών – όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
 8. 8Αντίγραφο εκκαθαριστικού (οικογενειακό εισόδημα έτους 2017) και το Ε9
 9. 9Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 10. 10Επικυρωμένη εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο υποψήφιο

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται:

 1. 11Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας
 2. 12Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
 3. 13Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας ΠολυτέκνωνΕλλάδος (ΑΣΠΕ)

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους κατά το έτος 2018 σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χρήση του 10% με την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει υποτροφία πάλι από το Ίδρυμα.

5.2 Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.

5.3 Συστήνεται 3μελής Επιτροπή για τον έλεγχο των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος: κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυραγάνη Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο. Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό Πρακτικό με τον Πίνακα κατάταξης των Υποτρόφων. Το Πρακτικό εγκρίνεται από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.

5.4 Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον συνδυασμό ακαδημαϊκών ( βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναγόμενος στην 20βάθμια κλίμακα όπου προβλέπεται), οικονομικών ( οικονομική και περιουσιακή κατάσταση) και κοινωνικών κριτηρίων (Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία, ασθένεια )

5.5 Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος

5.6 Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και Προέδρου του Ιδρύματος

5.7 Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό

5.8 Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο

5.9 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 2742360145).

(Λήξη προθεσμίας των αιτήσεων: 5-12-2018 ημέρα Τετάρτη)

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

 

Print Friendly, PDF & Email