Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019

Ανακοινώσεις

Από το Πρακτικό της 5/13-06-2016 επαναληπτικής συνεχιζόμενης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 3/2016

Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π,μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική συνεχιζόμενη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 8530/10-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Ιωάννη Μυττά Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π ) (Λόγω διακοπής της επαναληπτικής συνεδρίασης της 10-06-2016 ) που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα (30) μελών παρέστησαν τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη.

Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Print Friendly, PDF & Email