Καρακούσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

karakousis vagelisΚαρακούσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

Ορίζουμε τον κ. Καρακούση Ευάγγελο του Βλασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, υπεύθυνο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, θέματα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζουμε όλες τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.
Επιπρόσθετα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

  1. την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
  2. τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυση τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
  3. την υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανακαίνισης τάφων των Δημοτικών Κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας.
  4. τη χορήγηση αδειών διαφημίσεων και χρήσης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων κλπ. στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
  5. την επίβλεψη και έλεγχο των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων (σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος) στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
  6. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και καταστήματα ψυχαγωγικών παιχνιδιών Τοπικών Κοινοτήτων στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
  7. τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.
  8. την μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Στυμφαλίας, σε συνεργα¬σία με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
  9. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για όλα τα τοπικά θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον οριζόμενο Αντιδήμαρχο την υπογραφή των πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, καθώς και τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, την έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και αγροτικής απασχόλησης και οποιουδήποτε πιστοποιητικού, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφές των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρέτσης Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου.

Print Friendly, PDF & Email