ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κιάτο,   2 Απριλίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Αριθ. πρωτ:  5681

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση για την Παροχή υπηρεσιών με Γιατρό Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

Προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες προϋπολογισμού 5.000.00€ με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει ενσφράγιστη προσφορά έως την Μεγάλη Πέμπτη 09.04.2015 και ώρα 12.00 στο Δημαρχείο Σικυωνίων σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με τη μελέτη αυτή «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με ανάθεση με ένα γιατρό εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τους 100 εργαζόμενουςστo ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για το οικονομικό έτος 2015. Η σύμβαση θα είναι ετήσια, και η αμοιβή του όπως και η χρονική απασχόληση του καθορίζεται από συντελεστές του Π.Δ. 294/1988 άρθρο 3.

Το θεσμικό πλαίσιο για της υποχρεώσεις του Δήμου σχετικά με τον Ιατρό Εργασίας καθορίζεται κυρίως με το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α), το Π.∆., 294/88 (ΦΕΚ 138/Α), το Π.∆.. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α), τοΝ.3580/2010 και το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11/Α).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με της Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», των επιχειρήσεων που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

1. Συνοπτικά, ο γιατρός εργασίας θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο υποδείξεων, με άξονες τα παρακάτω:

 • σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
 • λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 • οργάνωσης φαρμακείου και υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
 • αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων γιατρού εργασίας:

Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη
 • προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους
 • επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας
 • ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών
 • επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους
 • παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου
 • εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

3.Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

4.Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω του Δήμου στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

5.Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

6.Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

7.Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

8.Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

9.Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας του Δήμου τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.

Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

10.Ο γιατρός εργασίας συμπληρώνει το Βιβλίο Ασφάλειας και Υγείας που τηρεί ο Δήμος σύμφωνα με τις σχετικές, από τον νόμο, διατάξεις.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16 Ν.3850/2010). Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

 • Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
 • Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. (παρ.2άρθρο 16 Ν.3850/2010).
 • Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.
 • Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α’ μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011). Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3850/2010, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. (παρ.5 άρθρο 16 Ν.3850/2010).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Γιατρός Εργασίας, θα παρέχει τις υπηρεσίες τους για τους 100 εργαζόμενουςτου Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που κατατίθεται στο αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου. Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η έδρα του Δήμου. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι για ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων. Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας υπολογίζεται βάσει του Π.∆. 294/88 σύμφωνα με τη δραστηριότητα του Ο.Τ.Α. και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τη διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σ’ αυτόν. Οι ώρες επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας στους χώρους του Δήμου προγραμματίζονται βάσει ετήσιου ωρολογίου προγράμματος, το οποίο κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. 3463/06 και θα επιβαρύνει για τον ιατρό εργασίας Κ.Α. εξόδων 00.6117.001 του προϋπολογισμού έτους 2015 με το ποσό των 5.000,00€.

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 42 του Νόμου 3850/02-06-2010 (ΦΕΚ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Γιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο γιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.

Για την ανάθεση εργασιών γιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.

Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι από 0,4.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β και οι ετήσιες ώρες για κάθε εργαζόμενο είναι 0,6.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την ανάθεση εργασιών γιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο Σικυωνίων. Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου Σικυωνίων ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι από 0,4 Έως 0,6 υπάρχει ελάχιστο όριο 75 ώρες/έτος Αριθμός εργαζομένων στο Δήμο Σικυωνίων 100 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ x 0,4 = 40 ώρες/έτος (ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης, 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΕΥΡΩ)  
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75 66,66 4.999,50  
 
Φ.Π.Α. 0 % 0  
ΣΥΝΟΛΟ 4.999,50  
Κιάτο 2/4/2015
Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος        

Print Friendly, PDF & Email