ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                              ΑΔΑ:ΨΝ1ΣΟΚ3Ξ-ΠΑΛ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Κιάτο 11-09-2018

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   Αριθ. πρωτ: 255

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαρίστριας/ καθαριστή στο Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού) από 11-09-2018 έως και στις 17-09-2018 και ώρες 09:30-10:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 1. Έγγραφη Αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αρμόδιο φορέα.
 4. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 5. Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
 6. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 8. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 9. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 11. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους (Ε1).
 12. Αντίγραφο ταυτότητας.

    Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.123και 4,5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τα Α΄/9/2/2007

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω θέση θα γίνουν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στις                 17-092018 και ώρα 12:00.

Τυχόν Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 18-09-2018 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο (τηλ: 6945944999).

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο της σχολικής μονάδας β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                                 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                           Κιάτο 04-09-2018

                              Αριθ. πρωτ:163

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων προκηρύσσει τρείς(3) θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών α)  Δύο (2) θέσεις για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και β) Μία (1) θέση στο 1ου   ΓΕ. Λ   Κιάτου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019 -2020. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα με μίσθωση έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων στον 1ο όροφο στην ταχ. δνση Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο (Υπεύθυνος κ. Λαλιώτης   Γεώργιος    τηλέφωνο 27423-60124) από τις 04-09-2018 έως και την 10-09-2018και ώρες από 09:30 π .μ. – 14:30 μ. μ. και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1) Αίτηση.

 1. Βεβαίωση εντοπιότητας.
 2. Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 4. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Αντίγραφο φωτοτυπία ταυτότητας.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις θα γίνει στα γραφεία του Νομικού Προσώπου από μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων την   10-09-2018   και ώρα 15:00 μ. μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27423-60124.

Το παρόν θα αναρτηθεί α) στην είσοδο των σχολείων, β) στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος , γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου, δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ε) Στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Φενεού και Στυμφαλίας.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                 

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 12 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ. 20712

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Tην αριθμ. 85/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΛΘΘΩ1Θ-2Μ7) με την οποία αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2017-2018 και ορίστηκε υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου για την επιμέλεια και σύνταξη του σχετικού φακέλου.
 5. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036/30-6-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ο Δήμος μας πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος φορέας του Προγράμματος.
 6. Η αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308/12-9-2017,ΚΥΑ (ΦΕΚ 3359/τΒ/ 22-9-2017 με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.
 7. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση στο Δήμο μας δύο Γενικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

– Δύο (2) τμήματα «Άθληση και Παιδί»

– Τρία (3) Τμήματα «Άθληση και Γυναίκα».

 1. Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων η 30-10-2017 και ημερομηνία λήξης η 31-7-2018 με μέγιστη περίοδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 28 εβδομάδες.
 2. Η αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17-06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για   Όλους.
 3. Την αριθ. 428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα και ορίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας και την κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με αντίτιμο 7,00€ ανά μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

1

Έως

οκτώ μήνες

Πτυχίο του Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8 )Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής .

(9 )Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ: 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ.: 428/2017 απόφαση του Δ.Σ και την αριθμ. 260/2017 απόφαση Δημάρχου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της υπηρεσίας, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων (www.kiato.gov.gr) και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων/ Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ 20200 , τηλ. 2742360117, αρμοδία Υπάλληλος Γ.Γκαβάγια), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία δημοσίευση κατά τις ώρες 8:30 πμ. έως 14:00 μμ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ανακοινώσεις

                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κιάτο 10 ΙΟΥΛΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ: 11034

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ. 155/2017 (ΑΔΑ:715ΚΩ1Θ-Κ3Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.8106587/26-5-2017 (ΑΔΑ:ΩΥΦΧΟΡ1Φ-Β3Κ) απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου – εργατών γενικών καθηκόντων (υδρονομέων) κατηγορίας ΥΕ17, προς κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς και ακίνδυνης λειτουργίας των κλειστών υπό πίεση αγωγών στην Υπηρεσία Άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Τοπική

Κοινότητα

Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου

Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

ΛΑΥΚΑΣ 1 01-8-2017 / 30-9-2017 πλήρης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (υδρονομέων) ΥΕ 17 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5   παρ. 2 του Ν. 2527/97).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων (Δ/νση: Γ.Γεννηματά 2, ισόγειο, τηλ.:27423-60148) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδια για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βλάσιος Γεωργίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Προκυρήξεις

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ. 17096

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Tην αριθμ. 66/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Δ81Ω1Θ-Υ3Ρ) με την οποία αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017 και ορίστηκε υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου για την επιμέλεια και σύνταξη του σχετικού φακέλου.
 5. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/214731/15478/1452/1036/30-6-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού με το οποίο ο Δήμος μας πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος φορέας του Προγράμματος.
 6. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420/5-9-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2863/τΒ/08-09-2016), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.
 7. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/337652/23247/2372/1640/13-10-2016 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ:76ΖΑ4653Π4-Ε75) με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση στο Δήμο μας δύο Γενικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

– Δύο (2) τμήματα «Άθληση και Παιδί»

– Τρία (3) Τμήματα «Άθληση και Γυναίκα».

Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων η 17-10-2016 και ημερομηνία λήξης η 31-7-2017 με μέγιστη περίοδο χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 28 εβδομάδες.

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17- 06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για   Όλους.
 2. Με την αριθ. 407/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αποδοχή του προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2016-2017, προκήρυξη μίας (1) θέσης πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής και ορίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος Τριμελούς Επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας και την κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με αντίτιμο 7,00€ ανά μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017, για την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

1

Έως

οκτώ μήνες

Πτυχίο του Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8 )Έγγραφα, που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής .

(9 )Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ: 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ.: 407/2016 απόφαση του Δ.Σ και την αριθμ. 227/2016 απόφαση Δημάρχου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της υπηρεσίας, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων (www.Kiato.gov.gr) και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων/ Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ 20200 , τηλ. 2742360117, αρμοδία Υπάλληλος Γ.Γκαβάγια), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία δημοσίευση κατά τις ώρες 8:30 πμ. έως 14:00 μμ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Κιάτο,     20 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          Αρ. πρωτ.: 6980

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΟΧ 1/2016

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101 Έλλειψη απαιτούμενων προσόντων (Δίπλωμα Οδήγησης σε ισχύ)

                                   

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                               Ο Δήμαρχος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

 

 

 

   Βλάσιος B. Γεωργίου                                                            Σπυρίδων Σταματόπουλος

              

             
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ανακοίνωση :    
Υπηρεσία :   Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 1/2016    
Έδρα Υπηρεσίας :   ΚΙΑΤΟ Κιάτο : 20-05-2016    
Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ Αρ.Πρωτ.: 6981    
             
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ            
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101          
Ειδικότητα : ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εσκαφέας-Φορτωτής)    
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
   
   
   
1 ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ280795    
2 ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ082402    
3 ΦΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ517749    
             
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102            
Ειδικότητα : ΔΕ Οδηγών Καδοπλυντηρίου        
1 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ738446    
             
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103            
Ειδικότητα :ΔΕ Οδηγών Απορριμ/φόρων (Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)            
1 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ785753    
2 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ371811    
3 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ227069    
             
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ        
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104            
Ειδικότητα : ΥΕ Εργάτες-Συνοδοί Απρριμματοφόρων            
1 ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ738342    
2 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΘΕΟΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΒ787551    
3 ΛΟΥΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΑ415667    
4 ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ379490    
5 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ727115    
6 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΑ417485    
7 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν455443    
8 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ881938    
9 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ413312    
10 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ399719    
             
Ο Προϊστάμενος Τμήματος     Ο Δήμαρχος    
Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών,      
Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας      
             
     Βλάσιος B. Γεωργίου     Σπυρίδων Σταματόπουλος

 

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   Ανακοίνωση :
Υπηρεσία:   Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ      Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ.:
Έδρα Υπηρεσίας : ΚΙΑΤΟ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 1-2016
Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ      
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης  
 
 
ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ280795 372,00 1  
ΣΕΛΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ082402 256,00 2  
ΦΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ517749 906,00 3  
             
Κιάτο   20/5/2016          
Αριθμ. Πρωτ. 6973          
             
Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                        Ο Δήμαρχος Σικυωνίων  
             
             
Βλάσιος Β.Γεωργίου                        Σπυρίδων Π.Σταματόπουλος      

 

  Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
  Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Έδρα: ΚΙΑΤΟ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
  Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102
  ΣΟΧ 1-2016 Ειδικότητα : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης  
 
 
13 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ738446 1.328,00 1  
11 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ371811 690,00 2  
14 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ785753 604,00 3  
2 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ417336 482,00 4  
3 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ788121 476,00 5  
16 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ227069 462,00 6  
15 ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ384240 412,00 7  
9 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ127899 1.182,00 8  
17 ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΒ398915 1.095,00 9  
6 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ119535 1.093,00 10  
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΗ041648 1.004,00 11  
7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ448227 970,00 12  
4 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ908074 709,00 13  
1 ΜΠΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ079170 565,00 14  
12 ΠΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ497365 1.340,00 15  
10 ΟΥΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΛΙΜ ΑΖ726866 1.320,00 16  
18 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ399196 920,00 17  
5 ΝΤΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ363182 850,00 18  
               
  Κατόπιν των παραπάνω προσλαμβάνεται ο πρώτος των ανωτέρω υποψηφίων διότι κατέχει      
  τα τυπικά προσόντα και συγκέντρωσε την ανώτερη βαθμολογία.      
  Κιάτο 20 Μαΐου 2016            
  Αρ. πρωτ.: 6975            
               
  Ο Συντάξας Ο Δήμαρχος          
               
  Βλάσιος Β.Γεωργίου Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος        

 

  Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
  Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Έδρα: ΚΙΑΤΟ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
  Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103
  ΣΟΧ 1-2016 Ειδικότητα : ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης  
 
 
10 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ738446 1.328,00 1  
8 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ371811 690,00 2  
11 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ785753 604,00 3  
13 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ227069 462,00 4  
12 ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ384240 412,00 5  
6 ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜ127899 1.182,00 6  
14 ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΒ398915 1.095,00 7  
3 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ119535 1.093,00 8  
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΗ041648 1.004,00 9  
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ448227 970,00 10  
2 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ908074 709,00 11  
1 ΜΠΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ079170 565,00 12  
9 ΠΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ497365 1.340,00 13  
7 ΟΥΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΛΙΜ ΑΖ726866 1.320,00 14  
15 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ399196 920,00 15  
               
     Κατόπιν των παραπάνω προσλαμβάνονται οι: α) Θανασενάρης Στυλιανός β) Δέδες Νικόλαος      
  και γ) Κουρούσιας Ελευθέριος διότι κατέχουν τα τυπικά προσόντα & συγκέντρωσαν την ανώτερη      
  βαθμολογία            
  Κιάτο 20 Μαΐου 2016            
  Αρ. πρωτ.: 6976            
               
  Ο Συντάξας Ο Δήμαρχος          
               
  Βλάσιος Β.Γεωργίου Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος        

 

  Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Έδρα: ΚΙΑΤΟ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
  Διάρκεια Σύμβασης :  8 ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :104
  ΣΟΧ 1-2016 Ειδικότητα :  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
80 ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ738342 1.877,00 1
9 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΘΕΟΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΒ787551 1.772,00 2
49 ΛΟΥΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΑ415667 1.666,00 3
23 ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ379490 1.470,00 4
11 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ727115 1.438,00 5
103 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΑ417485 1.428,00 6
73 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν455443 1.420,00 7
108 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ881938 1.420,00 8
99 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ413312 1.400,00 9
43 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ763274 1.330,00 10
18 ΜΟΝΤΕΒΕΡΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ331956 1.300,00 11
63 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ911896 1.300,00 12
91 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ234092 1.280,00 13
87 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚ364387 1.280,00 14
110 ΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙ234240 1.280,00 15
78 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ895258 1.253,00 16
24 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙ785660 1.250,00 17
68 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι929841 1.250,00 18
62 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Σ911951 1.248,00 19
92 ΝΤΑΛΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΖ948901 1.231,00 20
33 ΤΣΙΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΙ790048 1.224,00 21
12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ227441 1.220,00 22
21 ΔΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π699075 1.220,00 23
29 ΚΟΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜ762530 1.220,00 24
30 ΚΟΤΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ929238 1.220,00 25
31 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν456515 1.220,00 26
40 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ925468 1.220,00 27
58 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ026741 1.220,00 28
69 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ788247 1.220,00 29
74 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ413582 1.220,00 30
96 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ899142 1.220,00 31
101 ΠΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ497365 1.220,00 32
105 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν459179 1.220,00 33
13 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ379437 1.195,00 34
98 ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ047264 1.189,00 35
8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ378425 1.150,00 36
15 ΝΤΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ363182 1.150,00 37
104 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ787564 1.115,00 38
44 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ726701 1.096,00 39
97 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ787014 1.094,00 40
76 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ726636 1.087,00 41
20 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ119535 1.080,00 42
70 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ρ881635 1.066,00 43
2 ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΖ726749 1.050,00 44
42 ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΙΟΣ Μ471587 1.040,00 45
66 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΒ399246 1.022,00 46
72 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ934126 1.017,00 47
109 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ084993 980,00 48
39 ΚΑΣΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ505245 963,00 49
111 ΦΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ517749 955,00 50
47 ΒΟΥΡΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ363719 954,00 51
35 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ471311 947,00 52
27 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ925920 926,00 53
14 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ398575 921,00 54
102 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π916211 919,00 55
7 ΚΡΙΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν467996 916,00 56
5 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ788006 905,00 57
51 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ759012 885,00 58
46 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ792342 856,00 59
100 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ935214 849,00 60
75 ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ896465 830,00 61
82 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν445716 830,00 62
71 ΖΟΛΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ498549 821,00 63
50 ΚΟΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΖ766425 814,00 64
60 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ370269 814,00 65
95 ΠΑΝΑΓΑΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ226809 800,00 66
56 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν457294 778,00 67
81 ΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ878148 777,00 68
1 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ471680 770,00 69
10 ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜ332505 755,00 70
52 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ759989 735,00 71
84 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜ762474 735,00 72
6 ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒ786318 730,00 73
85 ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ908304 730,00 74
79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ399124 719,00 75
19 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΑΣ Π916336 695,00 76
22 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ787903 695,00 77
37 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Μ462113 693,00 78
86 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ280669 680,00 79
48 ΒΕΡΓΙΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ704154 636,00 80
4 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ788121 620,00 81
61 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ726680 609,00 82
67 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ399446 590,00 83
55 ΠΑΡΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ738227 575,00 84
34 ΠΑΝΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ379108 574,00 85
45 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΑ413568 572,00 86
107 ΤΣΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ643105 570,00 87
41 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ372925 563,00 88
64 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ234633 507,00 89
65 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ726834 494,00 90
77 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΣ Τ934521 488,00 91
25 ΓΡΙΒΑΚOΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π295704 459,00 92
54 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ590423 450,00 93
89 ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΑ417667 450,00 94
106 ΤΕΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ379341 450,00 95
83 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Φ280736 438,00 96
32 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ762781 425,00 97
17 ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒ786530 420,00 98
28 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ257329 420,00 99
36 ΖΑΡΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ257916 420,00 100
90 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒ014582 420,00 101
94 ΟΥΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΛΙΜ ΑΖ726866 420,00 102
59 ΚΟΛΟΚΑ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ379943 372,00 103
26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ444491 308,00 104
88 ΜΠΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ Σ448551 296,00 105
53 ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ζ467953 285,00 106
93 ΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ738115 259,00 107
57 ΣΟΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ363153 161,00 108
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ082294 0,00 109
16 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ234529 0,00 110
38 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ363234 0,00 111
             
  Κατόπιν των παραπάνω προσλαμβάνονται οι δέκα (10) πρώτοι υποψήφιοι διότι συγκέντρωσαν            
  την ανώτερη βαθμολογία.          
             
  Αρ. πρωτ.: 6977 Κιάτο 20 Μαΐου 2016      
  Ο Συντάξας                                       Ο Δήμαρχος Σικυωνίων      
             
  Βλάσιος Β.Γεωργίου     Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος    
  Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Έδρα: ΚΙΑΤΟ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
  Διάρκεια Σύμβασης :  8 ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :104
  ΣΟΧ 1-2016 Ειδικότητα :  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
80 ΛΕΝΤΕΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ738342 1.877,00 1
9 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΘΕΟΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΒ787551 1.772,00 2
49 ΛΟΥΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΑ415667 1.666,00 3
23 ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ379490 1.470,00 4
11 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ727115 1.438,00 5
103 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΑ417485 1.428,00 6
73 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν455443 1.420,00 7
108 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ881938 1.420,00 8
99 ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ413312 1.400,00 9
43 ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ763274 1.330,00 10
18 ΜΟΝΤΕΒΕΡΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ331956 1.300,00 11
63 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ911896 1.300,00 12
91 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ234092 1.280,00 13
87 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚ364387 1.280,00 14
110 ΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΙ234240 1.280,00 15
78 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ895258 1.253,00 16
24 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙ785660 1.250,00 17
68 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι929841 1.250,00 18
62 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Σ911951 1.248,00 19
92 ΝΤΑΛΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΖ948901 1.231,00 20
33 ΤΣΙΡΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΙ790048 1.224,00 21
12 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ227441 1.220,00 22
21 ΔΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π699075 1.220,00 23
29 ΚΟΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜ762530 1.220,00 24
30 ΚΟΤΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ929238 1.220,00 25
31 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν456515 1.220,00 26
40 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ925468 1.220,00 27
58 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ026741 1.220,00 28
69 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ788247 1.220,00 29
74 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ413582 1.220,00 30
96 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ899142 1.220,00 31
101 ΠΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ497365 1.220,00 32
105 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν459179 1.220,00 33
13 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ379437 1.195,00 34
98 ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ047264 1.189,00 35
8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ378425 1.150,00 36
15 ΝΤΟΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ363182 1.150,00 37
104 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ787564 1.115,00 38
44 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ726701 1.096,00 39
97 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ787014 1.094,00 40
76 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ726636 1.087,00 41
20 ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ119535 1.080,00 42
70 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ρ881635 1.066,00 43
2 ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΖ726749 1.050,00 44
42 ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΙΟΣ Μ471587 1.040,00 45
66 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΒ399246 1.022,00 46
72 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ934126 1.017,00 47
109 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ084993 980,00 48
39 ΚΑΣΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ505245 963,00 49
111 ΦΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ517749 955,00 50
47 ΒΟΥΡΤΣΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ363719 954,00 51
35 ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ471311 947,00 52
27 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ925920 926,00 53
14 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ398575 921,00 54
102 ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π916211 919,00 55
7 ΚΡΙΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν467996 916,00 56
5 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ788006 905,00 57
51 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ759012 885,00 58
46 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ792342 856,00 59
100 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ935214 849,00 60
75 ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ896465 830,00 61
82 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν445716 830,00 62
71 ΖΟΛΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ498549 821,00 63
50 ΚΟΝΤΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΖ766425 814,00 64
60 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ370269 814,00 65
95 ΠΑΝΑΓΑΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ226809 800,00 66
56 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν457294 778,00 67
81 ΛΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ878148 777,00 68
1 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ471680 770,00 69
10 ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜ332505 755,00 70
52 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ759989 735,00 71
84 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜ762474 735,00 72
6 ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒ786318 730,00 73
85 ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σ908304 730,00 74
79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ399124 719,00 75
19 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΑΣ Π916336 695,00 76
22 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ787903 695,00 77
37 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Μ462113 693,00 78
86 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ280669 680,00 79
48 ΒΕΡΓΙΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ704154 636,00 80
4 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ788121 620,00 81
61 ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ726680 609,00 82
67 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ399446 590,00 83
55 ΠΑΡΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ738227 575,00 84
34 ΠΑΝΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ379108 574,00 85
45 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΑ413568 572,00 86
107 ΤΣΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ643105 570,00 87
41 ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ372925 563,00 88
64 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ234633 507,00 89
65 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ726834 494,00 90
77 ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΣ Τ934521 488,00 91
25 ΓΡΙΒΑΚOΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π295704 459,00 92
54 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ590423 450,00 93
89 ΜΠΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΑ417667 450,00 94
106 ΤΕΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ379341 450,00 95
83 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Φ280736 438,00 96
32 ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ762781 425,00 97
17 ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒ786530 420,00 98
28 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ257329 420,00 99
36 ΖΑΡΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ257916 420,00 100
90 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒ014582 420,00 101
94 ΟΥΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΛΙΜ ΑΖ726866 420,00 102
59 ΚΟΛΟΚΑ ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ379943 372,00 103
26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ444491 308,00 104
88 ΜΠΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΑΣΙΟΣ Σ448551 296,00 105
53 ΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ζ467953 285,00 106
93 ΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ738115 259,00 107
57 ΣΟΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ363153 161,00 108
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ082294 0,00 109
16 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ234529 0,00 110
38 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ363234 0,00 111
             
  Κατόπιν των παραπάνω προσλαμβάνονται οι δέκα (10) πρώτοι υποψήφιοι διότι συγκέντρωσαν            
  την ανώτερη βαθμολογία.          
             
  Αρ. πρωτ.: 6977 Κιάτο 20 Μαΐου 2016      
  Ο Συντάξας                                       Ο Δήμαρχος Σικυωνίων      
             
  Βλάσιος Β.Γεωργίου     Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος    
Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο, 19 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 4523

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 5. 5.Την υπ΄ αριθμ. 60/29-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 6. 6.Το υπ’ αριθμ. 19301/1163/15-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σικυωνίων, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 7. 7.Την υπ’ αριθμ. 10081/31-03-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί έγκρισης σύναψης δέκα οκτώ (18) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σικυωνίων.
 8. 8.Το υπ’ αριθμ. 8742/1-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Σικυωνίων.
 9. 9.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ 2629/τ.Β΄/9-11-2011).
 10. 10.Tην υπ’ αριθμ. 4917/12-4-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σικυωνίων που εδρεύει στο Κιάτο Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο

ΔΕ Χειριστών μηχανήματος έργου

[Εκσκαφέας-Φορτωτής (Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)]

8 μήνες 4
102 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο

ΔΕ Οδηγών Καδοπλυντηρίου

[Γ΄ (C) κατηγορίας – (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

8 μήνες 1
103 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) κατηγορίας – (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

8 μήνες 3
104 Δήμος Σικυωνίων Κιάτο ΥΕ Εργατών – συνοδών απορριμματοφόρου 8 μήνες 10
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος   σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής   του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης Δ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ.71993/301/Φ.113/3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*),

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου),ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

102

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

103

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέση δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.

 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ (C) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη – λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 • η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
 • η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

104

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

     *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα  

       4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

 

       5. ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

 

     7. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

       8. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101, 102, 103

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.

(Για τις άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων που εκδόθηκαν βάσει του π.δ.113/2012 και των αποφάσεων περί κατάταξης των Μ.Ε. και αντιστοίχισης των υφιστάμενων αδειών, βλ. σχετικές επισημάνσεις στα αντίστοιχα προσόντα).

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

104

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότηταΕ., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» επισημαίνεται τροποποίηση σχετικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Κορινθίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημαανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox @asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων, Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ 20200 Κιάτο, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κ. Γεωργίου Βλάσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2742360148).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

                                                                                                                

                                

                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Προκυρήξεις

                                                                                                ΑΔΑ: ΩΞΠ4Ω1Θ-ΒΛ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 11-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ. 203

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Tην αριθμ. 165/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΥΜ5Ω1Θ-ΔΠΟ).
 5. Το αρ. πρωτ. 13832/12-8-2015 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού.
 6. Η αρ. πρωτ. ΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/4-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2431/τΒ/11-11-2015).
 7. Το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/323194/19278/1465/908/19-11-2015 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ:ΩΖΔΩ4653Π4-Τ01).
 8. Η αριθ. πρωτ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/τΒ/8-10-2013) Απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
 9. Με την αριθ. 165/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2015-2016 και ορίστηκε υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.
 10. Κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών, με το (2) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού ο Δήμος μας πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος φορέας του Προγράμματος.
 11. Με την (6) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.
 12. Με το (7) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού εγκρίθηκε η υλοποίηση στο Δήμο μας δύο Γενικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα εγκρίθηκαν: – Δύο (2) τμήματα «Άθληση και Παιδί» και – Τρία (3) Τμήματα «Άθληση και Γυναίκα». Με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων η 23-11-2015 και ημερομηνία λήξης η 31-7-2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με αντίτιμο 7,00€ ανά μήνα με την μορφή διδάκτρων που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι, από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016, για την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

1

Έως

οκτώ μήνες

Πτυχίο του Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

• (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

(8 )Έγγραφα, που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής .

(9 )Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ: 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ.: 439/2015 απόφαση του Δ.Σ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της υπηρεσίας, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων (www.Kiato.gov.gr) και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων/ Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ 20200 , τηλ. 2742360117, αρμοδία Υπάλληλος Γ.Γκαβάγια), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία δημοσίευση κατά τις ώρες 8:30 πμ. έως 14:00 μμ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων π. Σταματόπουλος

 

(Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης)

Print Friendly, PDF & Email

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Προκυρήξεις

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κιάτο, 01-04-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Αριθ.Πρωτ. 5573

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ2527/8.10.2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
 5. Το άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013 σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη Π.Φ.Α., που απασχολούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α ́280) του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Την έγκριση πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου φυσικής αγωγής με την με αριθμ.20441/8-7-2014 Απόφασης Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργού Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την «Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014−15» με αριθ. ΦΕΚ 3161/Β/25-11-2014.
 7. Την υπ΄ αριθμ.133/2014 Απόφαση του Δ.Σ του για την«Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2014-2015, για την εξής ειδικότητα:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

01

ΠΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

1

Έως

30.06.2015

Πτυχίο του Τμήματος

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
 6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ: 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά προσόντα

Βασικό πτυχίο: Βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες –Διδακτορικό: 1 μονάδα. Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία: Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται ο αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ).

Πολυτεκνία: Βαθμολογείται με 2 μονάδες

Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα :Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες. Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη: ο χρόνος κτήσης πτυχίου,

η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ.: 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της υπηρεσίας, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων (www.Kiato.gov.gr) και καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σικυωνίων / Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ 20200 , τηλ. 2742360148), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την τελευταία δημοσίευση κατά τις ώρες 8:30 πμ. έως 14:00 μμ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τo έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία μας. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες και στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email