Ανάθεση εποπτείας-συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                          ΑΔΑ:ΩΝΨ1Ω1Θ-Ψ9Υ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:4467

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 117

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
  2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
  3. 3.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3.4.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/25.4.2018.
  4. 4.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε

Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ.   Κελλάρη Ιωάννα του Παναγιώτη την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας και συγκεκριμένα αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας οι οποίες αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. Δήμου.

Αναθέτουμε επίσης την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω Δημοτικής Συμβούλου τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησης της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφορά.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 045-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:                                                              ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Οριζόμενη Δημοτική Σύμβουλος                                      

2. Δ.Ε Φενεού                                                               ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ            

3. Δ.Ε Στυμφαλίας                                                

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5.ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση                                             ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΛΛΑΡΗ
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

Ανάθεση εποπτείας-συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                       ΑΔΑ:6ΧΕΛΩ1Θ-Γ2Χ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3596

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 79

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).

3.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.

4.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε

Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ.   Αλεξόπουλο Βασίλειο του Γερασίμου την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου που αφορούν τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικής –Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης οι οποίες αναλύονται στον Ο.Ε.Υ. Δήμου.

Αναθέτουμε επίσης την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησης της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφορά.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.-

Κιάτο 10-4-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Κοινοποίηση:                                                          ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1. Οριζόμενος   Δημοτικός Σύμβουλος                                  

2. Δ.Ε Φενεού                                                               ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ            

3. Δ.Ε Στυμφαλίας                                                

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5.ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                                 

ΑΔΑ:Ω1Χ1Ω1Θ-Ω7Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κιάτο, 28-11-2014
Αρ. Πρωτ.: 27628

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 332

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί ¨Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α’ 143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σχετικά με τους Γενικούς Γραμματείς, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α’163).
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (Φ.Ε.Κ 2629/τ.Β΄/09-11-2011) στον οποίο προβλέπεται μία θέση γενικού γραμματέα καθώς και οι αρμοδιότητες του (άρθρα 3 & 21).
4. Τη με αριθ. πρωτ. 27279/2014 υποβληθείσα αίτηση του κ. Ζαχαριά Χρήστου του Αριστείδη.
5. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω έχει όλα τα νόμιμα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για το διορισμό του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των άρθρων 11-17 & 167 του ν. 3584/2007.
6. Την υπ. αρ. πρωτ. 27468/27-11-2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
7. Την υπ. αριθμ. 1049611425/28-11-2014 Βεβαίωση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο ανωτέρω όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του Ν.4305/2014.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Διορίζει τον κ. Ζαχαριά Χρήστο του Αριστείδη στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σικυωνίων.
Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007.
Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α: 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές Γενικού Γραμματέα» και Κ.Α:00-6053.001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων».
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email