Υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Αγροτικά θέματα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος: 23/11/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 297251/59904
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τμήμα: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 24 Κόρινθος 20100
Πληροφορίες: Α. Βενιζέλος
Τηλέφωνο: 2741363319
Fax: 27410-81087

Θέμα: «Υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών»
Σε συνέχεια του υπ’ αρ. πρωτ. 212909/42295/17-8-17 εγγράφου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στην διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είναι εγκατεστημένες εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών είναι η 4/12/2017.
Για την διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μπορούν να υποβάλουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 4/12/2017, τουλάχιστον αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια, ακόμα και μετά την ημερομηνία αυτήν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά ύπαρξης ζωικού κεφαλαίου κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012 και έκδοσης προσωρινής άδειας διατήρησης).
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας με απόφαση Περιφερειάρχη διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των ενδιαφερομένων που δεν έχουν υποβάλει αίτημα ή απορρίπτονται της χορήγησης άδειας διατήρησης.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Φλώρος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email