Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων – Ενημέρωση για παραχώρηση χρήσης χώρων ζώνης λιμένα

Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής», για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας, κ.λ.π., απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται η έκταση του αιτηθέντος χώρου, η διάρκεια και ο σκοπός χρήσης αυτού[1], μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο σύμφωνα με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87 (ΕΓΣΑ ’87), το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στο οποίο θα απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος (με διαφορετικό χρωματισμό) σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού (με κόκκινο) – παραλίας (με κίτρινο) και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (με πράσινο) και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης θα αναφέρεται ο σκοπός (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων). Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα πρέπει να αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του οικείου Λιμένα[2], η εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσής της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εφόσον έχει δημοσιευθεί.

 


[1] Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος θα προσκομίζει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος.

[2] Με την αριθμ. 37521/72 (ΦΕΚ 292/τΔ΄/2-11-72) απόφαση Νομάρχη έγινε ο καθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email