Διάρθρωση του Δήμου

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1.    Γενικός Γραμματέας
2.    Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3.    Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
4.    Νομική Υπηρεσία
5.    Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
6.    Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
7.    Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1.    Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
2.    Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1.    Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας
2.    Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3.    Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών – Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1.    Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
2.    Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
3.    Γραφείο Αλλοδαπών
4.    Γραφείο Ληξιαρχείου
γ) Τμήμα Κ.Ε.Π.
δ) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1)    Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
2)    Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3)    Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1.    Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας
2.    Γραφείο Ταμείου
3.    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
ενότητες:
α) Τμήμα Πολεοδομίας
β) Τμήμα Τεχνικών Έργων – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
1.    Γραφείο μελετών και εκτέλεσης τεχνικών έργων
2.    Γραφείο μελετών και εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Συγκοινωνιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙ-ΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΙΑΝΟΥΣ
1.    Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.    Γραφείο – Συντήρησης Υποδομών
3.    Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4.    Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
5.    Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
6.    Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
7.    Γραφείο Αγροτικών θεμάτων

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΓΚΟΥΡΑ
1.    Γραφείο Κ.Ε.Π.
2.    Γραφείο – Συντήρησης Υποδομών
3.    Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
4.    Γραφείο Οικονομικών θεμάτων
5.    Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
6.    Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
7.    Γραφείο Αγροτικών θεμάτων

Print Friendly, PDF & Email