Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Κιάτο 28 Ιουνίου 2018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6548       Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3β του Ν.3852/2010   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης των […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 27/06/2018 Αριθ. Πρωτ.: 6495   CPV: 45233000-9                                                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Προκηρύσσει   συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 15.999,98€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου)

                                                                      ΑΔΑ:6ΠΡΕΟΚ3Ξ-Π99                                                                                                                                                                               Αριθ. πρωτ: 174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου) Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Μέλη Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.Συνεδριάσεις Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.Αποφάσεις Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.Με την 375/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων, με την επωνυμία ”Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων΄΄ με διακριτικό τίτλο «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.» αποτελούμενο από τους εξής: Τακτικό μέλος ιδιότητα Αναπληρωματικό μέλος ιδιότητα Σωτηρόπουλος […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση των κυλικείων σχολείων )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ             ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 56 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σύμφωνα με : Τις διατάξεις του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της […]

Όλο το άρθρο

Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κιάτο 26/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 1918 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του»και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων. Εκτιμώμενης αξίας  564.516,13 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), που […]

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κιάτο, 12 Δεκεμβρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθ.Πρωτ. 20712 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Δεύτερη με 1 συνημμένο αρχείο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Προϋπολογισμός :74.400,00€ Ημερομηνία Διαγωνισμού :27-12-2017 Λεπτομέρειες στα παρακάτω αρχεία

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Προϋπολογισμός :74.400,00€ Ημερομηνία Διαγωνισμού :27-12-2017 Λεπτομέρειες στα παρακάτω αρχεία 5. Τιμολόγιο μελέτης

Όλο το άρθρο