1/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       Αριθ. Αποφ. 1/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό 1/03-07-2017 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο σήμερα στις 03 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

6/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 6/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2017». Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ […]

Όλο το άρθρο

7/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 7/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2017». Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο 2015-2019 (Β’ Φάση)

Αριθ.Αποφ.  4/2016ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της 6/12-07-2016 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.Θέμα: «Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο  2015-2019  (Β’ Φάση)». Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Tακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.04/22-06-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 22 Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:9003/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με […]

Όλο το άρθρο

2/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑριθ.Αποφ. 2/2016ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της 3/20-5-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Α’ Φάση)». Στο Κιάτο σήμερα στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Ματαίωσης λόγω έλλειψης απαρτίας Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/06-04-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 06 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:4114/29-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το […]

Όλο το άρθρο

3/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αριθ.Αποφ. 3/015   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.   Στο […]

Όλο το άρθρο

2/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                          Αριθ.Αποφ. 2/2015   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα:Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν. 3852/2010), σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.   Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 1/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/03-06-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Στο Κιάτο σήμερα στις τρείς (3) Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ […]

Όλο το άρθρο