5/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 5/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 05/13-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2018». Στο Κιάτο σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:00 στο […]

Όλο το άρθρο

3/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 3/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 03/17-11-2017 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2018». Στο Κιάτο σήμερα, στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

1/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       Αριθ. Αποφ. 1/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   Από το Πρακτικό 1/03-07-2017 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο σήμερα στις 03 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του […]

Όλο το άρθρο

6/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 6/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2017». Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ […]

Όλο το άρθρο

7/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 7/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 08/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2017». Στο Κιάτο σήμερα, στις 06 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα και ώρα 09:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο 2015-2019 (Β’ Φάση)

Αριθ.Αποφ.  4/2016ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της 6/12-07-2016 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.Θέμα: «Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο  2015-2019  (Β’ Φάση)». Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Tακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.04/22-06-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 22 Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:9003/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με […]

Όλο το άρθρο

2/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΑριθ.Αποφ. 2/2016ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της 3/20-5-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Α’ Φάση)». Στο Κιάτο σήμερα στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

Πρακτικό Ματαίωσης λόγω έλλειψης απαρτίας Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/06-04-2016 Στο Κιάτο σήμερα στις 06 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:4114/29-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το […]

Όλο το άρθρο

3/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Αριθ.Αποφ. 3/015   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.   Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.   Στο […]

Όλο το άρθρο