40/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) . Αρ. Απόφασης: 20/2022 Περίληψη: Εκμίσθωση ακινήτου Κεφαλαίου […]

Όλο το άρθρο

39/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:ΩΥΓΞΩ1Θ-ΒΛΠ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:3226 Απόφαση Δημάρχου αριθ.39 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

33/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

                                                                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 02-3-2022                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       […]

Όλο το άρθρο

26/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ:6ΒΠΠΩ1Θ- Τ2Κ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1575   Απόφαση Δημάρχου αριθ. 26 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

24/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          ΑΔΑ:68ΙΔΩ1Θ-78Β ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1118                                                    Απόφαση Δημάρχου αριθ.24 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

21/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 28-1-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. πρωτ:1059 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΝΡΩ1Θ-ΧΣ8 Απόφαση Δημάρχου αριθ.21 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

19/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑ: ΩΝΣ5Ω1Θ-2Β3 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                     Απόφαση Δημάρχου αριθ.19 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος […]

Όλο το άρθρο

18/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:ΨΕΓΝΩ1Θ-ΑΧ3 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 26-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:943  Απόφαση Δημάρχου αριθ.18 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

16/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6ΣΚΕΩ1Θ-ΒΒ7 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 25-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:914  Απόφαση Δημάρχου αριθ.16 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

15/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61Η0Ω1Θ-ΥΜ9 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 24-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:859  Απόφαση Δημάρχου αριθ.15 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο