16/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6ΣΚΕΩ1Θ-ΒΒ7 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 25-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:914  Απόφαση Δημάρχου αριθ.16 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

15/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61Η0Ω1Θ-ΥΜ9 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 24-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:859  Απόφαση Δημάρχου αριθ.15 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

11/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΔΑ:6ΝΛΕΩ1Θ-9ΟΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:334                                                      Απόφαση Δημάρχου αριθ.11 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 365

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:6ΘΡΝΩ1Θ-Β89 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ. πρωτ:19292 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        Κιάτο  31-12-2021   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 365 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

144/2021 Απόφαση Δημάρχου “Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο”

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΔΑ:9ΦΔΩ1Θ-Υ6Η ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 144  Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 142/2021 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 142  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 143 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          ΑΔΑ:6Β17Ω1Θ-5ΥΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 143 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 141 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:901ΠΩ1Θ-ΥΚ3     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 141 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 140 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:ΩΝ5ΗΩ1Θ-Σ9Γ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 140 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 139 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ:60Ψ2Ω1Θ-ΓΡ8 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 139 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο