144/2021 Απόφαση Δημάρχου “Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο”

ΕΛΛΗΝΙΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΔΑ:9ΦΔΩ1Θ-Υ6Η ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 144  Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 142/2021 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 142  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 143 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          ΑΔΑ:6Β17Ω1Θ-5ΥΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 143 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 141 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:901ΠΩ1Θ-ΥΚ3     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 141 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 140 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:ΩΝ5ΗΩ1Θ-Σ9Γ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 140 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 139 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ:60Ψ2Ω1Θ-ΓΡ8 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 139 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 138/2021″ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ:ΨΗΜ7Ω1Θ-ΞΧΒ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.  138 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 88/2021

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 19-5-2021                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ: 4815 Απόφαση Δημάρχου αριθ.88 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 61/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              Κιάτο 08-4-2021                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ:3392   Απόφαση Δημάρχου αριθ.61 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου. Τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 35/2021″ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           (ΑΔΑ:99ΘΥΩ1Θ-6ΛΚ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2490   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 35/2021 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την παρ. 7 του άρθρου 59 του […]

Όλο το άρθρο