95/2023 Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ. Θ. Ασημακόπουλος  Τηλ: 2742360131 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ                         ΑΔΑ:ΨΟΚΗΩ1Θ-Φ03 Αριθμ. πρωτ: 7480 Ημ/νία: 24-4-2023   Θέμα: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 86288 (ΦΕΚ 6506 τ. Β’/19.12.2022) απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς. Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 95 […]

Όλο το άρθρο

18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6Ψ2ΤΩ1Θ-Ε6Δ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ.πρωτ:2092 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Ημ/νία:08-2-2023  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 18 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

17/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ: 2009 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία:07-2-2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ: 6Π3ΓΩ1Θ-9ΡΛ  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 17 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

16/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61ΤΗΩ1Θ–2ΡΠ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ: 1916 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Ημ/νία: 06-2-2023  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 16 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

13/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ:1240 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία: 26-1-2023 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ:ΨΖΦΕΩ1Θ-Α7Ε  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 13 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 404 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΔΑ:6ΝΕΩΩ1Θ-ΖΔΖ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ: 21326 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 404 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 403 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:6ΜΑΠΩ1Θ-Χ2Ψ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. πρωτ:21314 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 403 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 352/2022

                                                                                  ΑΔΑ:ΨΔ65Ω1Θ-9ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ. πρωτ:20268 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Διευθ.:Γ. Γεννηματά 2 ΤΚ.: 20200, Κιάτο Τηλ. : 2742360100   Θέμα: «Ορισμός άμισθου ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Δήμου Σικυωνίων».   Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 352 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 237/2022

                                                                                      ΑΔΑ:6ΘΙΦΩ1Θ-ΧΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αριθμ. πρωτ: 16399 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Κιάτο 18-10-2022                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            Θέμα: Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας  (ΣΑΠ) Δήμου  Σικυωνίων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ. 237 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.θ’του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 227/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    (παρ.3, άρθρο  76  Ν. 4727/2020)   Αριθμ. πρωτ: 15874   ΑΔΑ:69ΛΑΩ1Θ-8ΤΝ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 227 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν. Τις […]

Όλο το άρθρο