Απόφαση Δημάρχου αριθ. 88/2021

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 19-5-2021                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ: 4815 Απόφαση Δημάρχου αριθ.88 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 61/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              Κιάτο 08-4-2021                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ:3392   Απόφαση Δημάρχου αριθ.61 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου. Τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 35/2021″ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           (ΑΔΑ:99ΘΥΩ1Θ-6ΛΚ) ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2490   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 35/2021 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την παρ. 7 του άρθρου 59 του […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 19/2021

                                                                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ:Ψ6ΛΝΩ1Θ-ΠΘΜ        Αρ.Πρωτ.:1328       ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 19 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7.6.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 398 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:66Ι4Ω1Θ-ΛΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13851   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 398 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική […]

Όλο το άρθρο

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Σικυωνίων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9171    Απόφαση Δημάρχου αριθ. 218 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 199 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΔΑ:Ω8ΟΜΩ1Θ-ΔΧ4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  8512     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 199 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 198 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.198  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 197 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        ΑΔΑ:ΨΔΗΨΩ1Θ-ΠΞΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8493                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 197 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 196 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       ΑΔΑ:ΨΩ4ΧΩ1Θ-Γ68 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8492     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.196 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο