95/2023 Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ. Θ. Ασημακόπουλος  Τηλ: 2742360131 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ                         ΑΔΑ:ΨΟΚΗΩ1Θ-Φ03 Αριθμ. πρωτ: 7480 Ημ/νία: 24-4-2023   Θέμα: Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 86288 (ΦΕΚ 6506 τ. Β’/19.12.2022) απόφαση ΥΠ.ΕΣ περί Εξειδίκευσης των κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς. Απόφαση Δημάρχου  Αριθμ. 95 […]

Όλο το άρθρο

18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6Ψ2ΤΩ1Θ-Ε6Δ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Αριθμ.πρωτ:2092 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Ημ/νία:08-2-2023  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 18 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο