Απόφαση Δημάρχου αριθ. 398 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ:66Ι4Ω1Θ-ΛΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13851   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 398 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική […]

Όλο το άρθρο

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Σικυωνίων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9171    Απόφαση Δημάρχου αριθ. 218 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 199 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΔΑ:Ω8ΟΜΩ1Θ-ΔΧ4 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  8512     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 199 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 198 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΝΕΟΥ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8494 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.198  Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 197 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                        ΑΔΑ:ΨΔΗΨΩ1Θ-ΠΞΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8493                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 197 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 196 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       ΑΔΑ:ΨΩ4ΧΩ1Θ-Γ68 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                         ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8492     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.196 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 195 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ:ΩΥΑΧΩ1Θ-ΜΝΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8491 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 195 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του Ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΑ                                                                                                   ΑΔΑ:6ΛΔΩΩ1Θ-6Ν6 Αριθμ. Πρωτ:2488 Απόφαση Δημάρχου αριθ.51 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ:99ΘΥΩ1Θ-6ΛΚ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 49/2020 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Την παρ. 7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος […]

Όλο το άρθρο

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2246 Απόφαση Δημάρχου αριθ.48 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. Το υπ’ αριθμ. 79/2017 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά […]

Όλο το άρθρο