229/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/31.08.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    Αρ. Απόφασης 229/2020   Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης (213/2020 ΑΟΕ), περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 120051/21.07.2020  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

292/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 292/2020   Θέμα 18ο: Ορισμός συμβολαιογράφων προκειμένου να συνταχθούν (21) ένορκες βεβαιώσεις,  για τις ανάγκες του Κτηματολογίου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

290/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 290/2020   Θέμα 16ο: Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της υπ’ αριθμ. Α10255/2020 απόφασης του 9ου Τμήματος Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου […]

Όλο το άρθρο

289/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 289/2020   Θέμα 15ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση πρόσθετων λόγων ακύρωσης της ΜΑΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του Στυλιανού. (ΠΛ7/12.04.2017 δικόγραφο) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

288/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 288/2020   Θέμα 14ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση πρόσθετων λόγων ακύρωσης της ΜΑΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του Στυλιανού. (ΠΛ13/24.09.2020 δικόγραφο) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

286/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 286/2020   Θέμα 12ο: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων  μέσω πομποδέκτη (e-pass). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

294/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 294/2020   Θέμα 20ο : Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό […]

Όλο το άρθρο

284/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 284/2020   Θέμα 10ο : Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης «Πυροπροστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

283/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 283/2020   Θέμα 9ο : Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, «κατανομή για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

282/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 27/12.10.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 282/2020   Θέμα 8ο : Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για «επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 12η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο