244/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 25ης/1.9.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 244/2019 Περίληψη : Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του […]

Όλο το άρθρο

Ορισμός Αντιδημάρχων Σικυωνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΔΑ: ΩΒ0ΦΩ1Θ-Κ1Ν   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10468/3.9.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 282 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική […]

Όλο το άρθρο

Ορισμός Αντιδημάρχου Σικυωνίων

ΑΔΑ: Ψ207Ω1Θ-Κ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10464   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 280 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

Ορισμός Αντιδημάρχου Σικυωνίων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ: ΨΨΘΞΩ1Θ-ΘΦΤ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10466   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.281 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της […]

Όλο το άρθρο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΔΑ: ΨΟΓΙΩ1Θ-Δ0Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Κιάτο 01.09.2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 10329/02-09-2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 264 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 161 και το άρθρο 167 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», », όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτ. β’ […]

Όλο το άρθρο

Ορισμός Αντιδημάρχου Σικυωνίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 63ΜΝΩ1Θ-Λ1Ψ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10413     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 278/2019 Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019), και 61 του […]

Όλο το άρθρο