ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ» (Α΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Προκυρήξεις

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Προκηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», , με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4482/2017.Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αντιστοιχεί στον κωδικό CPV: 45212300-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια.)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία (συμπιεσμένο αρχείο .zip) πατώντας εδώ.

Print Friendly, PDF & Email