ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 7/13-06-2017 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 26/2017

Περίληψη «Παραχώρηση χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Καλοκαιρινής Εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 169/13-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7- δηλαδή:              

        

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                 ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Ντρίμερης Δημήτριος                                                             3. Τσιόγκα Αθανασία
 4. Γεώργας Χρήστος                                                                   4. Κουκουμέλης Γεώργιος

5.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

6.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

     7.   Πανάγου Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδήλωσης», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 .

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ:104/13-06-2017 βεβαίωση της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με την οποία βεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για παραχώρηση χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.μ έως 12:00 για πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδήλωσης.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Την αριθμ. πρωτ: 168/13-06-2017 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Την αριθ. πρωτ: 104/13-06-2017 βεβαίωση της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν καλοκαιρινή εκδήλωση την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.μ έως 12:00.
 3. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά τη χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Γεώργας Χρήστος

                         Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email