9/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Από το πρακτικό της 1/31-1-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 9/2017

Περίληψη «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:26/24/1/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-ήτοι:

              

        

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                   1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                    2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                     3. Ελένη Τσαμαντά
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Γεώργιος Κουκουμέλης
 8. Τσιόγκα Αθανασία

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης» και έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:1038/24-1-2017 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση του χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00μ.μ.

  

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ;Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ: 1038/24-1-2017 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ουΔημοτικού Σχολείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την Αποκριάτικη εκδήλωση την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα:12:00μ.μ.
 2. Ο       Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Αποκριάτικης εκδήλωσης.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Γεώργας Χρήστος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Τσιόγκα Αθανασία
 5. Τσαμαντά Ελένη

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1-2-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email