46/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/29-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 46/2016

Περίληψη: «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 338/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

              

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Ελένη Τσαμαντά
 2. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλ                                          2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Ελένη Τσαμαντά                                                                3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                          4. Αθανασία Τσόγκα
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Δημητρίου Χρήστο»,έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:328/09-12-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο είχε σταλεί στον κ. Δημητρίου Χρήστο και έχει ως ακολούθως:

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

         (Ν.Π.Δ.Δ)

 

 

 

                       Κιάτο   09 Δεκεμβρίου 2016

                     Αρ. πρωτ : 328

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ.Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

FAX :

e-mail :

 

Γ. Γεννηματά 2

20200-Κιάτο

Ι. Σωτηρόπουλος

6945944999

27420-23562

d-sikyon@otenet.gr

 

Προς:

κ. Δημητρίου Χρήστο

Πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL ”

Εθν. Αντιστάσεως   55     Κιάτου Κορινθίας,

τηλ.-φαξ: 2742022635

     

 

 

Θέμα: Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων.

Σχετ.: Η αριθ.307/30-11-2016 2016 σύμβαση προμήθειας καυσίμων.

Σύμφωνα με το 2ο άρθρο της αριθ.πρωτ:307/30-11-2016 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησής σας, προβλέπεται η παράτασή της χωρίς να γίνει περαιτέρω τροποποίηση των όρων της αλλά ούτε και υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών αυτής, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Επειδή το Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων,) προτίθεται να παρατείνει την ανωτέρω σχετική σύμβαση για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-04-2017, παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε για την σύμφωνη γνώμη σας.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο κ. Δημητρίου Χρήστος υπέβαλλε την αριθ. πρωτ:332/15-12- 2016 υπεύθυνη δήλωση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία δηλώνει, ότι συμφωνεί να παραταθεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησής του και του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) από την ημερομηνία λήξης της για τέσσερις (4) μήνες μέχρι 30-4-2017.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της αριθ .πρωτ:307/30-11-2016 σύμβασης προμήθειας καυσίμων μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) και της επιχείρησης του κ. Χρήστου Δημητρίου για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία λήξης της δηλαδή μέχρι 30-4-2017.

        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2016 και υπογράφεται.

    

            Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Γεώργας Χρήστος

                                                                                           

            Ακριβές απόσπασμα

                                                               Κιάτο 30-12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                       

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος

    

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email