44/2016 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 44/2016

Περίληψη «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης».

                

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06 Δρκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:318/02-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-ήτοι:

    

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                          1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                  2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Ελένη Τσαμαντά                                                                 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                             4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Τσιόγκα Αθανασία    

Επίσης στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης».έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:Φ.23/369/02-12-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00μμ έως 20:00μ.μ.

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ;Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ:. Φ.23/369/02-12-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου2016 και ώρα 16:00μμ έως την 20:00μ.μ
 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2016 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Τσιόγκα Αθανασία

              Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email