Απόφαση 35/2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/12-10-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 35/2016

Περίληψη:«Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2016-2017.

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.250/06-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

              

                           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                          1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                  2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Ελένη Τσαμαντά                                                                3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                             4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Γεώργιος Κουκουμέλης
 7. Τσιόγκα Αθανασία    

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

      Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα με τίτλο «Χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2016-2017» πρότεινε να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/2010

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το υπ ’αριθ. Φ.6.2/5696/11-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης το οποίο έχει ως εξής:

                                                                                                       

                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

—–

Ταχ. Δ/νση:         Κολιάτσου 44

Τ.Κ. – Πόλη:         20100 Κόρινθος

Ιστοσελίδα:       http://dipe.kor.sch.gr

email:                 mail@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες:     Ντίνα Κωνσταντινίδη

Τηλέφωνο:           2741363403

FAX:                     2741085891

              Κόρινθος, 11-10-2016

              Αρ. Πρωτ.: Φ.6.2/5696

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Σικυωνίων

    

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας,σχολικού έτους 2016-2017»

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ.. Φ.6.2/5692/11-10-2016 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Κορινθίας.

           Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με το ποσό των 918,32 , για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων), σχολικού έτους 2016-2017, των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων του Δήμου σας, παρακαλούμε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας, το συντομότερο δυνατό, Πρακτικό Αποδοχής και Αποδεικτικό Είσπραξης.

 

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1 ΜΟΥΛΚΙΟΥ 42,84
2 1ο ΚΙΑΤΟΥ 44,88
3 2ο ΚΙΑΤΟΥ 124,44
4 3ο ΚΙΑΤΟΥ 114,4
5 4ο ΚΙΑΤΟΥ 219,6
6 6ο ΚΙΑΤΟΥ 164
7 7ο ΚΙΑΤΟΥ 98
8 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 26,52
9 ΠΑΣΙΟΥ 83,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 918,32

                                                                                         Ο Διευθυντής Π.Ε. Κορινθίας

                                                                                                

                                                                                             Αλέξανδρος Αντωνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
 2. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (918,32€) για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) σχολικού έτους 2016-2017και
 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων       κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς       την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίαςόπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2016 και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

   Ο Πρόεδρος                                                                    Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουκουμέλης Γεώργιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13-10-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email