Απόφασης 34/2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το πρακτικό της 11/12-09-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 34/2016

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ. 210/06-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8-δηλαδή:
                        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ
1.    Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Γεώργιος Κουκουμέλης
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Κωνσταντίνος Σαρχάνης
4.     Πανάγου Αθανάσιος
5.    Ελένη Τσαμαντά
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.     Γεώργας Χρήστος
   8.Τσιόγκα  Αθανασία

     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την  τήρηση των πρακτικών.
  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: Φ.6/147/06-09-2016έγγραφο της Διευθύντριας  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με  το οποίο αιτείται έκτακτη επιχορήγηση για τις απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες ,αλλά και την τακτοποίηση των λογαριασμών της  σχολικής Μονάδας ,ώστε να μην επιβαρύνονται συνεχώς  με  νέους  τόκους, γεγονός που θα καταστήσει δυσχερή την αποπληρωμή τους.
   
Το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.    Κατανέμει το ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ  (4000,00€) στο3ο  Δημοτικό Σχολείο Κιάτου  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και
2.    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο  του Ευσταθίου και της Αθανασίας ,με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου , γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971,  στο Μάτι – Ν. Κορινθίας , όπως προβεί  σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2016 και υπογράφεται ως έπεται.
       
   Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

1.    Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3.    Γεώργας Χρήστος
4.    Ντρίμερης Δημήτριος
5.    Τσαμαντά Ελένη
6.    Πανάγου Αθανάσιος
7.    Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13-09-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email