Απόφασης 30/2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το πρακτικό της 11/12-09-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 30/2016

Περίληψη: «Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Α΄ Κατανομή 2016)».

                Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.210/06-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή
                        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ
1.    Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Γεώργιος Κουκουμέλης
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Κωνσταντίνος Σαρχάνης
4.     Πανάγου Αθανάσιος
5.    Ελένη Τσαμαντά
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.     Γεώργας Χρήστος
8.    Τσιόγκα  Αθανασία
     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί επειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (Α΄ Κατανομή 2016)» .
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 Ο  Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.3 παρ.8α αναφέρεται ότι «με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων».
Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό».
Επίσης στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.2 αναφέρεται ότι «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. απόφαση 14/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  όπου αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε λεπτών (30.335,00€) προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2016(Α΄ κατανομή) και πρέπει να κατανέμει το ποσό στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α
1.    Θεωρεί το θέμα κατεπείγον  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2. Κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (30.335,00€) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ                                    ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1    1ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ     2.000,00
2    2ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    2,500,00
3    3ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    2.500,00
4    6ον   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    2.500,00
5    4ον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ     2.500,00
6    7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    2.000,00
7    6ον   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    500,00
8    7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΙΑΤΟΥ    500,00
9    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ    1.000,00
10    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ    2.500,00
11    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ    2.500,00
12    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΛΚΙΟΥ    2.335,00
13    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΒΑΛΤΟΥ    500,00
14    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ    1.500,00
15    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ    2.500,00
16    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΙΝΟΥ    1.000,00
17    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ    500,00
18    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΨΑΡΙΟΥ    500,00
19    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ    500,00
        
        ΓΕΝΙΚΟ     Σ Υ Ν Ο Λ Ο     30.335,00

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216  και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.     
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  30/2016 και υπογράφεται ως έπεται.
       

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

1.    Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3.    Γεώργας Χρήστος
4.    Ντρίμερης Δημήτριος
5.    Τσαμαντά Ελένη
6.    Πανάγου Αθανάσιος
7.    Τσιόγκα Αθανασία

                                                                                      
                         Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 13-9-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email