Απόφασης 29/2016 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το πρακτικό της 11/12-09-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 29/2016

Περίληψη: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων  ως (Γ΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων»

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12 Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.210/06-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:
                 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               ΑΠΟΝΤΑ
1.    Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                    1. Γεώργιος Κουκουμέλης
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Αγγελική Κοκκωνίτη
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                       3. Κωνσταντίνος Σαρχάνης
4.     Πανάγου Αθανάσιος
5.    Ελένη Τσαμαντά
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.     Γεώργας Χρήστος
8.    Τσιόγκα  Αθανασία

 
 Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί προ  ημερήσιας διάταξης επειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών με τίτλο: «Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00  € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων  ως (Γ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 357/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κατανέμει το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφαση, να αποδεχτούμε  το παραπάνω ποσό  και να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.    Θεωρεί το θέμα κατεπείγον  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2.    Αποδέχεται το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε Ευρώ(30.335,00) € το οποίο προέρχεται από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2016(Γ΄ κατανομή 2016) και με νεότερη απόφαση θα επανέλθει για την κατανομή του ποσού στα Συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων και
3.    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ-727216  και Α. Φ. Μ. 045675926, Δ.Ο.Υ Κορίνθου, γεννηθείς την 18ηνΣεπτεμβρίου 1971,στο Μάτι-Ν. Κορινθίας, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία  του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα  πέντε ευρώ  (30.335,00)€ και όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  29/2016 και υπογράφεται ως έπεται.
   
                                                                  
                    
     Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

1.    Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
2.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
3.    Γεώργας Χρήστος
4.    Ντρίμερης Δημήτριος
5.    Τσαμαντά Ελένη
6.    Πανάγου Αθανάσιος
7.    Τσιόγκα Αθανασία

                          Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο  13 -09-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email