24/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 6/07-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 24/2017

Περίληψη «Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 159/01-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7- δηλαδή:              

        

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Τσιόγκα Αθανασία                                                          3. Ντρίμερης Δημήτριος
 4. Γεώργας Χρήστος                                                                   4. Κουκουμέλης Γεώργιος

5.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

6.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

     7.   Πανάγου Αθανάσιος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως –Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: Φ.6/ 133/30-5-2017 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο μας διαβιβάζει έγγραφο της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης προκειμένου να πραγματοποιήσει εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 έως 24:00.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το αριθ. πρωτ: Φ.6/133/30.5.2017 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει την παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδήλωση με θέμα την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 έως 24:00.
 2. Η Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης.
 1. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, προκειμένου να μεριμνήσει για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας
 2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης, προκειμένου να φροντίσει για την εξασφάλιση της άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κιάτου.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Γεώργας Χρήστος

                         Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email