20/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/ 07-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 20/2017

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 159/01-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                 ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Τσιόγκα Αθανασία                                                                 3. Ντρίμερης Δημήτριος
 4. Γεώργας Χρήστος                                                                   4. Κουκουμέλης Γεώργιος

5.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

6.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

     7.   Πανάγου Αθανάσιος

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:84/17.5.2017 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική επιχορήγηση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00) € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

                       

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Γεώργας Χρήστος

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email