2/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/31-1-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 02/2017

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31 Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 26/24-1- 2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 3. Τσαμαντά Ελένη                                                                   3. Πανάγου       Αθανάσιος
 4. Ντρίμερης Δημήτριος
 5. Κουκουμέλης Γεώργιος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Τσιόγκα Αθανασία    

8.   Γεώργας Χρήστος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ: 6/13/1/2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας σύμφωνα με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική Ενίσχυση ποσού 300,00€ για κοπή δένδρων στο προαύλιο χώρο της Σχολικής Μονάδας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των τριακοσίων ευρώ και (300,00 €) στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κοπή δένδρων στο προαύλιο χώρο της προαναφερόμενης Σχολικής Μονάδας.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις       απαραίτητες ενέργειες.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

        Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Γεώργας Χρήστος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Τσιόγκα Αθανασία
 5. Τσαμαντά Ελένη

                          Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 01-02-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                                                                      

                                                           

Print Friendly, PDF & Email