19/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 06/07-06-2017τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 19 /2017

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Ψαρίου».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.πρωτ:159/01-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                 ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Τσιόγκα Αθανασία                                                                 3. Ντρίμερης Δημήτριος
 4. Γεώργας Χρήστος                                                                   4. Κουκουμέλης Γεώργιος

5.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

6.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

     7.   Πανάγου Αθανάσιος

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Ψαρίου», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:132/11-05-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Ψαρίου με το οποίο αιτείται έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, προκειμένου το Νηπιαγωγείο να λειτουργήσει για το διδακτικό έτος 2017-2018 ως ολοήμερο σχολείο.

                                                                                           

 

 

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00) € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νηπιαγωγείου Ψαρίου προκειμένου να λειτουργήσει το διδακτικό έτος 2017-2018 ως ολοήμερο σχολείο.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

                       

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Γεώργας Χρήστος

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email