16/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/29-03-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 16/2017

Περίληψη: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Μεσινού».

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων», ύστερα από την αριθμ.πρωτ:     101/24-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -8-δηλαδή:

                              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                 ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                           1. Κοκκωνίτη   Αγγελική
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                     2. Τσιόγκα Αθανασία
 3. Τσαμαντά Ελένη                                                                   3. Γεώργας Χρήστος
 4. 3. Ντρίμερης Δημήτριος                                                          
 5. Κουκουμέλης Γεώργιος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος       

       8.   Πανάγου Αθανάσιος

   Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Νηπιαγωγείου Μεσινού», έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:54/28/3/2017 έγγραφο της Προϊσταμένης  του Νηπιαγωγείου Μεσινού με το οποίο αιτείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση.

                  

  

                                                                                           

Το Διοικητικό Συμβούλιο

       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) €για κάλυψη λειτουργικών       αναγκών στο Νηπιαγωγείο Μεσινού.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας AΗ-727216 και Α. Φ. Μ. 045675926 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, γεννηθείς την 18ην Σεπτεμβρίου 1971, στο Μάτι – Ν. Κορινθίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εν

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2017 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος
 5. Τσαμαντά Ελένη

             Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30-3-2017

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                                                                                                     

                                                           

Print Friendly, PDF & Email